Kursplan LÄG013, Molekylär cellbiologi, 16,5 högskolepoäng

advertisement
Dnr: G 25 50/07
Kursplan
LÄG013, Molekylär cellbiologi, 16,5 högskolepoäng
Grundnivå
Molecular Cell Biology, 16,5 higher education credits
First Cycle
ȱ
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av programkommittén för medicinsk utbildning 2007-05-25. Revidering av
programkommittén för medicin 2010-07-01 efter delegationer enligt akademins arbets- och
delegationsordning.
Kursplanen gäller från höstterminen 2010.
=
Utbildningsområde: Medicin
Ansvarig institution: Institutionen för Biomedicin
Fördjupning: G1N
Ämnesgrupp: ME1
2. Inplacering
Läkarprogrammet 330 hp, termin 1.
3. Förkunskapskrav
=
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till läkarprogrammet vid Göteborgs
universitet.
4. Innehåll
=
Kursen ges i fyra block:
1. Cellens byggstenar och biokemins verktyg
2/4
2. Grundläggande cell- och molekylärbiologi
3. Den eukaryota cellens molekylära biologi
4. Eukaryot cellbiologi - cellens uppbyggnad och tillväxtreglering
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
J
J
J
J
J
J
redogöra för hur biologiska makromolekyler (proteiner, nukleinsyror, kolhydrater, lipider) är
uppbyggda, och förklara sambanden mellan deras struktur och funktion.
redogöra för överföringen av genetisk information från DNA till protein.
redogöra för hur det humana genomet, och mikrobers genom, är uppbyggda, och förklara hur
uttrycket av gener regleras.
redogöra för cellcykeln och dess reglering, samt hur humana cellers DNA replikeras.
redogöra för mekanismer för uppkomst av DNAskador och mutationer, samt mekanismer för
reparation av DNAskador.
redogöra för cellbiologiska skeenden såsom cellens interaktion med omgivningen,
membrantransport, intracellulär transport, intracellulär signalering, cellens rörlighet,
programmerad celldöd och mikrob-cell interaktion.
Färdighet och förmåga
J
J
J
diskutera biokemiska och molekylärbiologiska faktorers roller vid hälsa och sjukdom.
sammanfatta och jämföra information från vetenskaplig litteratur inom ämnesområdet.
använda grundläggande laboratoriemetodik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
-
identifiera och diskutera etiska frågeställningar inom biomedicinsk forskning
6. Litteratur
Se separat litteraturlista, bilaga 1.
7. Former för bedömning
Examination sker i form av enskild skriftlig examination samt muntlig examination.
Under kursen ges fyra skriftliga delförhör.
För godkänd kurs krävs deltagande i de obligatoriska momenten praktiska laborationer
samt temadagen om ”Evolution och/eller intelligent design”.
Studenten äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination,
om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
3/4
8. Betyg
Betygskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U) och Godkänd (G). (Akademistyrelsen har den 2
november 2006 beslutat att tvågradig betygsskala får tillämpas för kurser vid Sahlgrenska akademin.)
Angående tillämpningen av ECTS-skalan för betyg var god se rektors beslut 2007-05-28, dnr G 8
1976/07.
9. Kursvärdering
Kursen utvärderas dels vid de skriftliga delförhören och dels genom Sahlgrenska
akademins gemensamma kursvärdering efter avslutad kurs. Kursansvarig lärare
sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys
och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs universitets
lärplattform, GUL.
10. Övrigt
Kursnämnd där representanter för studenterna i samtal med kursledning diskuterar kursens innehåll
och genomförande.
Kursen kan ges på engelska.
4/4
Bilaga 1
Litteraturlista LÄG013, Molekylär cellbiologi, 16,5 högskolepoäng
Litteraturlista är fastställd av programkommittén för medicinsk utbildning 2007-05-25, med revidering
av programkommittén för medicin 2010-07-01.
Rekommenderad kurslitteratur
- Biochemistry, 6th edition (2006) Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L .
W.H. Freeman and company, New York
- The Cell, a Molecular Approach 4th edition (2009) Cooper, G.M. Hausman, R.E. ASM
Press, Washington DC
Bredvidläsningslitteratur
- Medical Microbiology, 4th edition (2002) Murray, P.L. m.fl.
Mosby Inc.
- A Clinical Companion to Accompany Biochemistry (2002) Saltsman, K., Berg, J.,
Tomaselli, G. W.H. Freeman and company, New York
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards