MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes

advertisement
SAHLGRENSKA AKADEMIN
MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng
Food and Diabetes, 3.0 higher education credits
Avancerad nivå/Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Programkommittén för nutrition och folkhälsa 2011-09-21 att gälla från och med
2011-09-21.
Utbildningsområde: Medicinskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för medicin
2. Inplacering
Kursen är en fördjupning inom klinisk nutrition och ges inom ramen för dietistprogrammet, 240 hp, under
termin 7 och 8. Kursen kan även ges som fristående kurs.
A1N avancerad nivå
Huvudområde
Klinisk nutrition
Fördjupning
A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på
grundnivå som förkunskapskrav
3. Förkunskapskrav
Behörig till kursen är student med dietistexamen, 180 hp, eller kandidatexamen med huvudsakligt område
inom hälsovetenskap 180 hp eller motsvarande.
4. Innehåll
Denna kurs innefattar behandlingsprinciperna för mat vid diabetes i aktuella svenska riktlinjer, test av olika
måltiders effekt på blodsockerkontrollen och en vetenskaplig granskning av litteraturen i ämnet. Kunskaperna
sammanfattas i ett individuellt framställt presentationsmaterial, som kan användas av deltagaren vid
informationsförmedling om mat vid diabetes efter kursens slut.
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
2/ 3
Kunskap och förståelse
- redogöra för innehållet i aktuella behandlingsriktlinjer gällande bra mat vid diabetes, inklusive dess
vetenskapliga underlag
- resonera kring för- och nackdelar med de fem koster som rekommenderas vid diabetes i aktuella svenska
riktlinjer
- förklara effekterna av de fem behandlingsprinciperna i ljuset av deras akuta och kroniska effekter
Färdighet och förmåga
- utföra en studie av den akuta effekten på blodsockerkontrollen av de fem måltider som rekommenderas vid
diabetes i aktuella svenska riktlinjer
- diskutera ovannämnda studieresultat utifrån etablerade fysiologiska förklaringsmodeller kring mat och
diabetes
- kvalitetsgranska ny litteratur enligt de kriterier som tillämpades i SBU-rapporten Mat vid diabetes; 2010
(SBU-rapport nr 201)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- reflektera över vetenskapliga studiers evidensstyrka och lämplighet avseende utveckling/revidering
av nutritionsbehandlingen vid diabetes
- identifiera och diskutera etiska frågeställningar och professionellt förhållningssätt relaterat till klinisk praxis
- reflektera över livsmedelsval vid diabetes ur perspektivet hållbar utveckling
- värdera styrkan och begränsningarna i den egna kunskapen utifrån egna referensramar/behov
6. Litteratur
Se bilaga.
7. Former för bedömning
Examination av sker i form av inlämning av 3 individuella, skriftliga rapporter och en individuell, skriftlig
power-point-presentation. Kursen innehåller inga obligatoriska moment utöver dessa inlämningsuppgifter.
Antalet examinationstillfällen är begränsat till högst fem.
Student har rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger på
samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
Akademistyrelsen har den 2 november 2006 beslutat att tvågradig betygsskala får tillämpas för kurser vid
Sahlgrenska akademin.
9. Kursvärdering
Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursutvärdering, samt
muntlig dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag
till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på Göteborgs
Universitets läroplattform, GUL.
3/ 3
10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Kursen ges som distanskurs.
1/2
Bilaga 1
Litteraturlista MED738, Mat vid diabetes, 3 högskolepoäng
Litteraturlista är fastställd av programkommittén för programkommittén för nutrition och folkhälsa
2011-09-21 och reviderad av institutionen för medicin 2014-06-12.
Obligatorisk litteratur
Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen, 2011. ISBN:
978-91-86885-62-5. Finns att ladda ner från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/201111-7
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Mat vid diabetes. En systematisk
litteraturöversikt. Stockholm: 2010. SBU-rapport nr 201. ISBN 978-91-85413-37-9. Finns att ladda
ner från: http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Mat-vid-diabetes/
Aktuella vetenskapliga artiklar, inklusive internationella riktlinjer.
Referenslitteratur
Aagard CD, Berne C, Östman J, red. Diabetes. Kapitel 13: Kost. Asp N-G, Axelsen M, Vessby B.;
Liber AB, Stockholm 2009. ISBN 978-91-47-09331-1
Flint A, Møller BK, Raben A, Pedersen D, Tetens I, Holst JJ, Astrup A. Br J Nutr, The use of
glycaemic index tables to predict glycaemic index of composite breakfast meals, 2004;91(6):979-89.
Mann JI, et al. Evidence-based nutritional approaches to the treatment and prevention of diabetes
mellitus, Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association. Nutr Metab
Cardiovasc Dis. 2004 Dec;14(6):373-94.
Patientsäkerhetslagen: Utdrag ur (2010:659. Kapitel 6, 1§ och 7§)
Diskussionsunderlag
http://www.diabetes.org/food-and-fitness/food/planning-meals/
Download