130131

advertisement
Minnesanteckningar
Nutritionsråd torsdagen den 31 januari 2013
Plats: Blå korset
Närvarande:
Diagnostik-, anestesi- och teknikdivisionen
Ragnhild B-Eklund, Torbjörn Karlsson
Kirurgdivisionen
Kristina Wahlroth
Kvinno- och barndivisionen
Elisabeth Lund Ihre, Anders Forslund, Agnes Pal,
Neurodivisionen
Bita Banieghbal, Susanne Eriksson
Medicin- och thoraxdivisionen
Sigrid Wegener, Hanna Andersson
Psykiatridivisionen
Björn Nilsson, Susanne Fredén
Övriga representanter:
Läkemedelschef
Vårdhygien
Apotek
Kostcontroller (Landstingsservice)
Länslogopedi
Patientsäkerhetsavdelningen
Chefsjuksköterska
Sjukhuskök
Undersköterskor
Chefdietist
Landstingsråd
Karin Kauppi
Sarah Guidoum
Mia Hansdotter
Nina Lagh
Nutritionsrådets AU:
Tommy Cederholm, ordförande
Kerstin Lugnet
Torbjörn Karlsson
Karin Blom Malmberg, sekreterare
Ärenden:
Föregående protokoll
Tillägg:
- Komplettering gällande föredragshållare på nutritionsrådsmöte; NRAU föreslås kontakta Per
Hallberg, Klinisk farmakologi för kort föredrag om ”Interaktion mellan mat och läkemedel”.
- Ny BMI-formel justerad för övervikt finns nu infoinsamlingsmallarna i Cosmic.
Nutritionsteam på sjukhus?
Något förenklat beskrivet sköts i dagsläget patienternas nutrition i olika två olika nivåer på
sjukhuset; i första hand genom basal nutritionsvård på vårdavdelningar och i andra hand med
hjälp av dietistkontakt. Det finns dock ett behov av ytterligare en nivå där olika professioner
tillsammans bidrar med sin specifika nutritionskompetens.
Torbjörn Karlsson berättar att han relativt ofta stöter på önskemål från olika enheter, att få
Minnesanteckningar
mätningar med indirekt kalorimetri utförda. Utrustningen finns på flera ställen på sjukhuset,
men personella resurser och tid saknas ofta för att utföra mätningarna. Det förekommer också
att frågor ställs angående nutritionen till patienter med mycket specifika behov, ofta gällande
parenteral nutrition men även enteral nutrition.
De flesta universitetssjukhus förfaller ha fungerande nutritionsteam för vuxenvård, men detta
gäller inte på Akademiska sjukhuset. På Barnsjukhuset finns ett nutritionsteam med läkare,
sjuksköterska och dietist. De träffas vid en nutritionsrond en gång/vecka och diskuterar
knepiga fall.
Sammanfattningsvis kan sägas att ett behov finns av att skapa ett nutritionsteam på sjukhuset,
i syfte att ansvara för nutritionsvården av patienter med speciella problem.
Dietistorganisationen föreslås ingå i detta samt läkare och sjuksköterskor med specialkunskap
i området. För att klara detta behövs:
 en organisation för verksamheten med uppdrag från sjukhusledningen
 resurser att genomföra uppdraget
 en tydlig remissväg till teamet
Information om teamet och dess kontaktuppgifter kan läggas i Kvalitetshandboken under
rubrik ”Nutrition”.
Nutritionsrådets AU bearbetar frågan vidare.
Sjukhuskök, förslag på arbetsgrupp, mm
Vid föregående möte lovade nutritionsrådets AU att återkomma med förslag på en
arbetsgrupp som följer utvecklingen i frågan och som kan finnas till hands i samband med nya
beslut om sjukhuskök och patientmat. Förslaget är att nutritionsrådets AU tills vidare får
utgöra denna grupp.
Strax efter jul sände nutritionsrådets AU en artikel från Sjukhusläkaren, gällande sjukhusmat,
till sjukhusledningen och produktionsstyrelsen. Samma artikel skickades till nutritionsrådets
medlemmar i samband med kallelsen till dagens möte. Artikeln föranledde att
sjukhusdirektören önskade träffa nutritionsrådets ordförande, ett möte som ägde rum strax
efter dagens nutritionsrådsmöte. En kort rapport från mötet: ”Lennart Persson ville orientera
sig om Nutritionsrådet och knyta det närmare till sjukhusledningen. Han önskar att vi
skriver/uppdaterar vårt uppdrag och vår sammansättning, för att på så sätt ge oss/förnya ett
mer officiellt uppdrag. Han vill att Nutritionsrådet regelbundet, åtminstone en gång per år
rapporterar till sjukhusledningen om verksamheten. Han framhöll vikten av att vi inte
kontaktar politiker direkt, utan att det bör ske via sjukhusledningen.”
Nina Lagh berättar att arbete och planering av ett nytt kök fortskrider. Just nu pågår en
förstudie där man undersöker prisbilden för olika alternativ; ett mottagningskök, ett
mottagningskök med omställningsmöjlighet till produktionskök eller ett produktionskök.
Förstudien ska vara klar i maj då produktionsstyrelsen beslutar hur man går vidare i frågan.
Ett förslag finns att på sjukhuset införa en ny sorts basförråd av olika förbrukningsartiklar, så
även livsmedel, enligt ett sk. FM-koncept. John Tillman på landstingsservice är utsedd att
arbeta med frågan och kommer att inbjudas till nästkommande möte för att berätta mer för oss
om uppdraget.
Livsmedel för medicinska näringsändamål
Karin BM har i uppdrag att arbeta med sk. särnär under året. I arbetet ingår bl a att kontrollera
fakturor, men även att underlätta rutiner vid beställning och hantering samt, inte minst, verka
för att kostnaderna för speciallivsmedel minskar. I slutenvården är produkterna upphandlade,
men så är ej fallet i öppenvården. Där är kostnaderna inte möjliga att kontrollera och vissa
produkter stiger rejält i pris då de används i öppenvård. Målet är att få till en upphandling i
Minnesanteckningar
öppenvården men det har varit svårt. Nina lovar att hjälpa till att försöka påverka ansvariga i
Varuförsörjningsnämnden. Underlag i ärendet skickas till henne efter mötet.
Höstens nutritionsdag, idéer?
Förslag som framkommer under mötet:
 Modeller för nutritionsscreening. Vad leder dessa till?
 Läkemedel i sond. Interaktion mellan läkemedel och sondnäring eller mat.
 Måltiden. Andreas Hedlund, kock.
Ett förslag är att korta ned nutritionsdagen till ett par timmar i stället för att använda en halv
dag. Inga allmänna föreläsningar bör hållas efter kl 15, så troligtvis blir det ett pass mellan kl.
13 och kl.15. Datum är ännu ej bestämt.
Nutritionsrådets AU får arbeta vidare med programmet och återkomma med ett förslag.
Information:
- Dagen nutrition 14/2
Sigrid berättar att Ping-pongutbildningen är klar, sökväg via Navet. Vid ett tillfälle hålls ett
informationstillfälle live för personalen. I övrigt löper förberedelserna på enligt plan.
- VAL/nutrition
I årets Vårdavtal finns ett par formuleringar om överenskomna mål gällande nutrition, dels
genomförande av Dagen nutrition, dels implementering av nutritionsrutiner och
sjukdomsförebyggande metoder. Vi kommer överens om att bjuda in Kerstin Troedsson till
nästkommande möte för att berätta mer om vårdavtal, ersättningar och återrapportering. Karin
Kauppi lovar fråga Kerstin om hon har möjlighet att närvara den 20 mars.
- Kvalitetshandbok/nutrition
Kvalitetsnormen för undernäring är ännu ej signerad av chefsläkaren, men skickas ut till
nutritionsrådets medlemmar så snart den är klar!
Övriga frågor
Information från Kost
Inom Kost pågår en omorganisation. Nytt blir att det framgent kommer finnas en chef med
ansvar för tillagningen av maten i såväl Västerås som Uppsala och en annan chef med ansvar
för distributionen.
Nästa möte för nutritionsrådet hålls onsdagen den 20 mars.
För anteckningarna
Karin Blom Malmberg
Sekreterare i Akademiska sjukhusets nutritionsråd
Download