Dagordning Nutritionsråsmöte:

advertisement
Protokoll
Nutritionsrådsmöte
Tid: 3 februari 2016
Deltagande:
Nutritionsrådets medlemmar:
Med 1: Annika Åhlén,
Med 2: Ingrid E Eriksson
Kerstin Lugnet, Klinisk adjunkt
Sandra Nordenson, Dietist
1. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom
2. Kommande mätningar/resultat från mätningar
Undertecknad informerar
Dagen Nutrition
I punktprevalensmätningen Dagen nutrition som genomfördes oktober 2015 avseende nutrition visar att
energiintaget och riskbedömning för malnutrition inte når upp till målen totalt sett. På Medicinsk centrum
kommer 63 % av patienterna upp i 75 % av beräknat energibehov och 45 % av patienterna på Kirurgisk
centrum kommer upp i 75 % av beräknat energibehov. Totalt för hela Lasarettet i Enköping är det 57 % av
patienterna som kommer upp i beräknat energibehov jämfört med föregående år då 77 % av patienterna kom
upp i beräknat energibehov. Resultatet för dagen nutrition visar att 88 % av patienterna blev riskbedömda
för malnutrition varav 33 % inom första vårddygnet jämför med föregående år då 93 % av patienterna var
riskbedömda för malnutrition samt 81 % inom 24 h.
Nattfastemätning
Resultatet från nattfastemätningen i nov 2015 visar att medelvärdet för nattfastan ligger kvar på 10 h som
vid föregående mätning i maj år. Vi når totalt sett upp till målet. Andelen patienter som har mindre än 11 h i
nattfasta har ökat från 56 % till 72 %. Där Kirurgavdelningens alla patienter 100 % hade en nattfasta under
11 h, NVA 15 %, Avd 2 47 % samt Avd 1 77 %. Antalet näringshuttar har minskat något i senaste mätning
jämfört med mätningen i maj från 0,93 till 0,75 i antal näringshuttar/patient och dygn.
3. Nutritionsarbetet på avdelning
Vilka utbildningsinsatser av personal behövs under 2016
- nutritionsutbildning med ssk och usk till våren
Nutritionssjuksköterskor, deltagare i nutritionsrådet behöver kompletteras med ssk
Pärmar fortsatt genomgång om uppdatering i pärmar
Arbeta vidare med till nästa år
 Näringshuttar
 Mellanmål
 Uppdatera nya vårdrutiner inför operation för kirurgavdelningen pre op ERAS
 Enteral nutrition i ett tidigare skede
 Enteral nutrition- dokumentation
4. Övriga frågor
Uppdatera nutritionsrådets medlemmar
Kerstin Lugnet berättar om sin resa med ESPEN 2015
37:e ESPEN kongress i Lissabon 5-8 september 2015
”Healthy life trough nutrition”
Text och bild
Kerstin Lugnet
Lissabon, Portugals huvudstad med ca ½ miljon innevånare och själva stadskärnan är byggd på sju kullar
vilket gör gatorna branta och slingriga. Floden Rio Tejo som rinner igenom. Två broar korsar floden, en som
liknar Golden Gate, Porte 25 de Abril går till Almada och den 17 km långa Porte Vasco de Gama går till
Montijo.
Porte 25 de Abril
Att ta sig runt i staden är lätt och billigt ett dagskort koster €6. Metro och bussar går kors och tvärs, likaså
spårvagnar; nr 28 är bästa sightseeing-turen, en attraktion i sig, man skramlar gata upp och gata ner i
medeltida bebyggelse; hoppa av vid nästa stopp för en Bica (en liten kopp starkt kaffe) innan du kliver på
och fortsätter längs den snirkliga linjen.
Antalet deltagare i årets ESPEN-kongress var stort; 3150 från 58 länder. Sjuksköterskor stod för ca en
tredjedel (1050) och dietisterna var fler till antalet (1361). Det har heller aldrig varit så många abstract som
nu 781 från 58 länder. Nytt för årets kongress var deltagarländer från Afrika; Mocambique, Angola och Cap
Verde (f.d. Portugisiska kolonier). I samband med Afrikas deltagande var det en intressant utställning på
kongressområdet – a Taste of Tribal art-.
Hade du lust (och ork) så kunde du delta i ESPEN-run, ett tre eller sex km långt lopp på tidigt på
söndagmorgonen!
Opening session innehöll bl.a. en musikupplevelse bestående av en stråkkvartett och deras dirigent.
Dirigenten drog paralleller mellan nutrition och musikens värld -food to music-, t.ex. Rossini-king of
tornedeu. Hon relaterade vidare nutrition och musik med balansen/obalansen i musiken genom att illustrera
att om inte alla stråkar deltog i musikstyckena, vilket ledde till en inte alltför angenäm musikupplevelse. Det
betyder att ”lagom av allt och inget kan lämnas bort, alla delar behövs”
Stråkkvartetten och deras dirigent
Utställare
Många utställare hade med direkt och indirekt kalometri, kroppssamansättning, nutritionsstatus och
vätskebalansanalyser att göra. Dessa var både av stationärt slag och portabla. Vidare visades olika
antimikroba kateter stängnings lösningar. En spännande utställare hade med immunodiagnostik att göra,
vad… plus en hel del andra utställare som var mera ”lokal”. Och till sist Wonderful Copenhagen boot, som
berättade om Köpenhamn som är nästa ESPEN 2016.
Kaffevagn vid entrén
Föredragen var många och spännande, och ”som vanligt” på kongresser så krockar dessa. Det var bara att
försöka plocka det som var av störst intresse och som passade in i ens schema.
Satellit Symposierna var nio till antalet, tre per dag och samma tider. Det första innehöll”The importance of
lean body mass and muscle in healthy ageing: Latest evidence och hölls av Dr. Deutz. Han visade på att ett
“optimalt” BMI för gruppen ”äldre” låg runt 32 för en bättre överlevnad. Inte helt obekant, blir minskad
styrka och funktion en begränsning i de dagliga aktiviteter, vilket också leder mera till ökad känsliga om
sjukdom slår till, vilket leder till en högre dödlighet. Det blir som en nedåtgående spiral mindre fysisk
aktivitet, kroppen svara med att vara mindre hungrig och mindre proteiner äter personen. Så
rekommendationerna är ökat protein intag (1-1½ g/kg/kroppsvikt) och ”viktbärande” fysisk aktivetet, dvs.
motståndsträning. Nästa föredragshållare var Dr. Landi och han talade om ”Malnutrition and muscle loss:
can vi break the vicious circle?” Både åldrandet och immobilitet förorsakar minskad proteinsyntes, vilket
leder till förlust av lean body mass (LBM), vilket i sin tur om personen får en sjukdom eller en skada, frigörs
inflammatoriska cytokiner, som stimulerar proteinnedbrytningen och påskyndar förlusten av LBM. För att
bibehålla muskelmassan och dess funktioner behövs i tillägg till fysisk aktivitet och proteiner, tillskott som
D-vitamin, anti-oxidanter (Zn, Se) och Ω-3. En viktig punkt som han tog upp är screeningen, att hitta dessa
individer som är i riskzonen!
Sista fördragshållaren, Dr Cruz-Jentoft gick igenom en studie ”Nutrition intervention to manage
sarcopenia”. Studien var en prospektiv, randomiserad, dubbel-blindad 24-veckors interventions, som hade
330 personer inkluderade, både kvinnor och män och snittåldern var 65 år. Dessa personer hade screenats för
att ”passa in” i studien. Kontroll gruppen fick en näringsdryck och experimentgruppen fick en kalorität, med
extra protein, D-vitamin, andra makro-nutrienter och essentiella vitaminer och mineraler. Resultatet att båda
grupperna förbättrade ben styrkan, men experiementprodukten var bättre för de som innan hade normal
greppstyrka och låg gånghastighet.
I korthet; Mera fysisk aktivitet och ”bättre” och ”mera” mat.
Söndagens Satellit Symposium var två av intresse, det blev m.a.o. att ”gå emellan”.
Föredraget av Dr. Stratton ”New evidence on the costs of malnutrition and the benefits of nutritional
support”. Kostnaden för malnutrition ligger runt 15 % av den totala kostnaden för hälso-och sjukvården i
UK, och denna siffra är i stort överförbar till övriga Europa, enligt henne. Den årliga kostnaden för att vårda
en malnutrierad person är 3-4 gånger så dyrt som för en som inte är malnutrierad, och huvudsakligen inom
sjukhusvården. Det viktiga är att tidig identifiera malnutrition genom screening och att sätta in nutritions
stöd, som ONS (oral nutritional supplement), NG-sond och/eller PN, och utfallet av ekonomiskt fördel är där
förekomsten av malnutriton är som störst.
Det andra av Prof. Isabel Correira, från Brasilien, höll fördraget ”Early enteral nutrition: The proven
relevance”. Hon använde sig av enkla exempel för att lyfta fram vikten av att använda enteral nutrition(EN)
i ett tidigt skede för att ge bäst förutsättningar för patienten. De fem frågorna som ställdes:
1. Vem: EN bör ges till varje allvarligt sjuk patient som inte förväntas komma upp tills sitt beräknade oralt
kaloriintag inom tre dygn.
2. När: Inom 48 timmar.
3. Vad: Energi – under inledande/akuta fasen bör patients kaloriintag inte överstiga 20-25 kcal/kg kroppsvikt;
under återhämtningsfasen upp till 25-30 kcal/kg kroppsvikt. Proteinbehovet – 1,5 g protein/kg
kroppsvikt/dag är rekommenderad användning till IVA-patienter – oavsett kaloriintag och kom ihåg
mikronutrienterna!
4. Varför: Stimulering av mikroorganismer i tarmen och därmed förbättra patients prognos.
5. Hur: individualiserad behandling med EN med utgångspunkt från nutritionsbedömning, och vid behov lägga
till parenteral nutrition.
Professor Weijs från Holland talade om ”How much protein should we provide?”
Kombinationen svårt sjuk och långvarigt sängläge kan leda till att upp till 20 % av muskelmassan försvinner inom 10
dagar, vilket kan påverka utfallet av behandlingsresultatet. Proteintillskott som rekommenderas till kritiskt sjuka
patienter; 1,2–1,5 g/kg per dag, men nyligen gjorda studier visar att ett proteintillskott på 2-2,5 g/kg per dag kan ge
ett ännu bättre utfall hos de icke septiskt kritiskt sjuka patienten. Jag funderar genast på hur överförbart det är till de
kritiskt sjuka cancerpatienter som jag har kontakt med?
”Metabolic therapy for cancer” var ett annat tema för måndagens föredrag.
Först ut var J. Lima med rubriken ”Tumour cell metabolism - it’s all about glucose”och han talade om Warburg
effekten. Glykolys hos normala celler skiljer sig från cancer celler. Normala celler har en liten energianläggning
(mitokondrien)som producerar energi tillsammans med syre, en aerob process. Däremot, cancerceller bygger
huvudsakligen den första delen, energiproduktion processen på glukos (socker), anaerob process. Anaeroba
processen kallas glykolys. Men vid ”Warborg effekten” vilket är när cancercellerna litar på glykolys även om syre
finns tillgänglig. Skulle kanske betyda att cancern göds av ”sockertillförsel” …? Intressant tanke.
Nästa fördragshållare var A. Laviano med ”Nutrition for better chemotherapy outcomes”. Han tog upp fasta under
chemobehandling. Hittills är det djurmodeller/försök som gjorts. Dessa resultat tyder på att restriktiva koståtgärder
kan öka effekten av befintliga behandlingar för cancer och minska bieffekterna av chemo.
Tills sist P. Ravasco “Integrated approach and metabolic modulation in cancer treatment”
Hon tog vikten av fysisk aktivitet hos cancerpatienten, vilket kan främja QoL, lätta fatigue och förbättra sömn och
mobiliteten. Hon tog upp ”functional food”; vattenkrasse kan påverka angiogenesen och kan därför ha en anticancer effekt. Vidare nämnde hon Probiotika, Phyllium vid strålning och Ghrelin som ”aptitretare.
Lunchpaus vid Rio Tejo
Poster presentations var uppdelad på två dagar och jag upplevde att den inte var så strukturerad, det var svårt att
hitta till rätt sektion av intresse.
Nutritional assessment 1 & 2 var rubriker som intresserad mig och här kommer att axplock av titlar som
presenterades.
AnnePohju och kollega
5. Nästa möte
April/maj- Anna kallar till möte
Anna kommer tillbaka 21/3, sedan kommer undertecknad åter 17 juni.
Vid datorn
Sandra Nordenson
Download