LMDB nationell Prisdatabas läkemedel

advertisement
LMDB
nationell
Prisdatabas
läkemedel
ANVÄNDARDOKUMENTATION
LMDB Prisdatabas är SKL Kommentus databas för nationell prisjämförelse av läkemedel.
Ändringslogg
Datum
Sign
Ver
Ändring
Ansvarig
2017-05-04
HD
0.1
Först versionen
Håkan Dorsch
2017-05-07
HD
0.2
Beskrivning Avvikelserapport
Håkan Dorsch
2017-05-17
HD
1.0
Komplettering Bäst pris och Beskrivning
Håkan Dorsch
2017-05-17
Copyright © 2013-17 SKL Kommentus AB
Sida 1 (5)
Användardokumentation
SKL Kommentus LMDB
Senast ändrad: 2017-01-07
Innehåll
Ändringslogg ....................................................................................................................................................... 0
1.
Inledning ..................................................................................................................................................... 2
2.
Inrapportering ............................................................................................................................................ 2
3.
TotalRapport............................................................................................................................................... 3
4.
Regler för Bäst pris och Beskrivning ........................................................................................................... 3
5.
Avvikelserapport......................................................................................................................................... 4
LMDB Prisdatabas Läkemedel
Copyright © SKL Kommentus AB
Sida 2 (5)
Användardokumentation
SKL Kommentus LMDB
Senast ändrad: 2017-01-07
1. Inledning
Användardokumentation Prisdatabasen beskriver de två nya fälten för rapportering av om en produkt är
upphandlad till Bäst pris och ev Beskrivning samt Avvikelserapportens funktion. I informationskontraktet för
prisdatabasen LMDB finns ytterligare information om hur Excelarket för inrapportering av avtalspriser går
till.
Tanken är att orsaken till prisvariationer för läkemedels-produkterna direkt ska speglas i Totalrapporten..
Bäst pris beskriver om produkten som upphandlats enbart utvärderats på på (=Ja) eller om någon
utväreringsmodell har använts (=Nej). Beskrivningsfältet beskriver om upphandling på substansnivå (7ställigt, t ex simvastatin) eller gruppnivå (5-ställigt, HMG CoA-reduktashämmare har skett. Eftersom
befintliga avtalsrapporter f n inte går att uppdatera via Excelarket kommer uppgifterna för Bäst pris och
beskrivning saknas i Totalrapporten för dessa uppgifter
Observera att enbart nyrapporterade avtals angivna Bäst pris och beskrivning kommer framgå i
Totalrapporten.
2. Inrapportering
Bilden 1 visar exempel på det nya Excelarket för inrapportering inklusive de två nya fälten
Bild 1. Excelarket för inrapportering av upphandlade priser inkl de två nya kolumnerna. Om Nej är valt för Bäst pris behöver Beskrivning inte anges.
LMDB Prisdatabas Läkemedel
Copyright © SKL Kommentus AB
Sida 3 (5)
Användardokumentation
SKL Kommentus LMDB
Senast ändrad: 2017-01-07
3. TotalRapport
Bild 2 visar exempel på Totalrapport inklusive resultatet för de två nya fälten
Bild 2. Totalrapporten visar priser mm inkl de två nya kolumnerna för nyrapporterade avtal
4. Regler för Bäst pris och Beskrivning

Bäst pris är obligatoriskt även för tidigare rapporterade avtal! Det innebär att om tidigare
inrapporterade priser finns med i inrapporterinsarket måste dessa innehålla minst Bäst pris!
Ange Bäst pris = Ja eller Nej i den nya Excelrapport-mallen.

Om Bäst pris = Ja måste Beskrivning anges genom val i listboxen för detta. Valen är Gruppnivå eller
Substans.
LMDB Prisdatabas Läkemedel
Copyright © SKL Kommentus AB
Sida 4 (5)
Användardokumentation
SKL Kommentus LMDB
Senast ändrad: 2017-01-07
5. Avvikelserapport
I Prisdatabasen Läkemedel finns inläst prisinformation som kan variera stort mellan lägsta och högsta
pris. För att stödja landsting och regioner med att upptäcka felaktiga priser finns en Avvikelserapport
som f n visar en avvikelse större än eller lika med 20%. Vid behov går det bra att från SKL Kommentus
beställa en rapport med lägre avvikelse än 20%.
F n finns ingen information om uppgiftslämnaren i avvikelserapporten. Det är alltså upp till landstingen
att undersöka priser (genom Totalrapporten) som uppenbarligen avviker kraftigt från det normala och
rapportera dessa till SKL Kommentus prisdatabas administratör.
1. I exemplet i bild 3 finns en prisavvikelse som sannolikt är ett felaktigt inrapporterat avtalspris.
Bild 3. Avvikelserapporten visar avtalspriser med en differens större än eller lika med 20%
LMDB Prisdatabas Läkemedel
Copyright © SKL Kommentus AB
Sida 5 (5)
Användardokumentation
SKL Kommentus LMDB
Senast ändrad: 2017-01-07
2. Rapporten har ett urval på varunummer 00943 som visar uppgiftslämnande enhets
prisavvikelse som upptäcktes i avvikelserapporten under punkt 1 ovan. Uppgiftslämnande enhet är i
detta fall Kronobergs län som bör rapportera det felaktiga avtalspriset till SKL Kommentus
administratör för rättning.
Bild 4. Totalrapporten visar ett urval på varunummer 009340 där det avvikande avtalspriset från avvikelserapporten framgår
LMDB Prisdatabas Läkemedel
Copyright © SKL Kommentus AB
Download