TELEFONLISTA
Församlingens ordförande:
Björn Hagman, tel. 08-752 71 10/070-930 25 82
TENSTAKYRKAN
FÖRSAMLINGSBREV VÅREN 2016
Tenstakyrkans ungdoms ordförande:
Rachel Biirah, tel. 076-069 56 99
Pastor och föreståndare:
Cai Berger, tel. 070-211 50 03
Tenstakyrkans kör:
Anita Jonsson, tel. 08-36 87 85/070-655 65 37
Espérance:
Mona Zephir, tel. 070-446 83 00
Manara Kasubi, tel. 076-210 27 09
Tensta Gospel ´s Joyful Noise
Körledare: Dinah Yonas tel. 073-056 03 99
Tensta Gospel Choir
Körledare: Cedwin Sandanam, tel. 070-773 22 46
Tensta Gospel – Revelation
Körledare: Zackarias Ulvskog, tel. 072-164 71 22
Sound of Gospel, barnkör
Körledare: Abgirl Jemide, tel. 072-934 54 83
Församlingsbrevet:
Redaktör och ansvarig utgivare: Cai Berger, tel. 070-211 50 03
TENSTAKYRKAN Box 4038, 163 04 Spånga Besöksadress Tisslingeplan 30-34
e-post [email protected] telefon 08-36 14 24 plusgiro 35 99 97-4
webbplats www.tenstakyrkan.se www.facebook.com/Tenstakyrkan
Vårens stora högtid i kyrkan är Påsken; då vi firar att Jesus dog och
uppstod från de döda, att han är den som besegrat döden även för
oss och ger evigt liv till alla som tror på honom!
Påskens budskap idag!
”Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin
älskade Sons rike… Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i
honom och genom honom försona allt med sig, sedan han
skapat frid i kraft i blodet på hans kors – frid genom honom
både på jorden och i himlen… också er har han nu försonat
med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta
er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni
verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er
rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och
som har predikats för allt skapat under himlen och som jag,
Paulus, har blivit satt att tjäna. Nu gläder jag mig mitt
under mina lidanden för er. Och det som fattas av
Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som
är församlingen.” – Kolosserbrevet 1:13, 19, 20, 22-24
När Paulus skriver till den kristna församlingen i Kolossé, om Guds stora
gåva, att Han fört in de som tillhör Jesus i Hans rike, så skriver Paulus om
Jesus död på korset och hur den försonar oss människor med Gud och
varandra. I den gemenskapen med Gud finns människor med alla
tänkbara bakgrunder, från hela vår jord och som hålls samman i hoppet
som är förvarat åt oss i himlen (Kol 1:5). Paulus bön för församlingen i
Kolossé är att de skall uppfyllas av kunskap om Guds vilja, med all andlig
vishet och insikt, så att de skall kunna leva värdigt Herren Jesus och bära
god frukt i gärningar och växt i kunskapen om Gud.
Paulus säger att det finns ett löfte från Gud att Hans härlighets makt skall
styrka oss och ge kraft till att vara tåliga och uthålliga i allt. Ja vi skall
kunna tacka Gud med glädje genom allt för att han ger oss en plats i sitt
ljus som arv.
Församlingens årsmöte
Årsmötet för vår församling hölls lördagen den 20 februari med 21 deltagare.
Församlingen har i flera delar haft en positiv utveckling under 2015. Många
kommer till våra gudstjänster. Vi har en bibelstudiegrupp och har också börjat
med psalmcaféer. Gospelverksamheten har fortsatt att utvecklas. När Hela
Människan avslutade sin hemgårdsverksamhet har volontärer startat nya grupper
dagtid i Tenstakyrkan. Vi hoppas att kunna starta en konfirmationsgrupp under
2016.
Vid förra årsmötet hade vi stor oro för församlingens framtida hyresintäkter. Hela
Människan hade vid årsskiftet avslutat sin hemgårdsverksamhet och ett
underskott på 236 000 kr budgeterades. Det verkliga underskottet 2015 blev
något mindre, 215 000 kr. Tack vare en stor gåva till församlingen under 2014 har
vi ekonomiskt rådrum att under några år söka finna en hållbar ekonomi för
församlingen. Årsmötet beslutade att inte nu drastiskt minska vår verksamhet.
Den budget som beslutades för 2016 innebär ett underskott om 163 000 kr.
Vår helt avgörande utmaning framöver är att finna nya möjligheter till
användning av kyrkans lokaler som stämmer med vår inriktning och som
medverkar till kyrkans finansiering. Gud hör bön även när vi svaga människor tror
att det är nästan hopplöst. Det har varit många tillfällen under Tenstakyrkans
historia som vi haft stor oro för framtiden på några års sikt. Vi kan med stor
glädje konstatera att hittills har Gud visat oss på nya möjligheter.
På årsmötet valdes många personer till viktiga uppgifter inom församlingen. Alla i
styrelsen ville fortsätta och styrelsen 2016 består av Alice Karaara, Björn Hagman
(ordförande), Ceres Sandström, Ernestine Kodia, Karin Ek Strand, Manara Kasubi
(kassör) och Mona Zephir. Lena Jakobson avgick som biträdande kassör och
årsmötet uttalade sitt stora tack för hennes omfattande och mångåriga insats.
Fortsättningsvis kommer Alice Karaara att svara för församlingens fakturering och
utbetalningar.
Björn Hagman
Ny hemsida för Tenstakyrkan
Under det senaste dryga året så har församlingens sorgebarn varit vår hemsida
som inte har gått att uppdatera och därigenom blivit oanvändbar. Nu är det
åtgärdat!
Ni kan hitta den nya sidan på vår gamla adress www.tenstakyrkan.se
Nu återstår att vi ska ta många, bra högupplösta bilder till sidan, profilbilder på
ansvariga ledare, styrelse mm. Jobba med texter om de olika verksamheterna och
en sak som kan bli väldigt bra om vi får att fungera: Att vi använder podcastfunktionen på sidan.
Med podcast så kan vi lägga upp våra gudstjänster (vilket kräver att vi spelar in
dem), andra händelser och program som vi har och vill dela med oss av. Det kan t
ex vara ett bra sätt att se till att den som inte kan vara med på en gudstjänst på
plats, kan vara det via vår hemsida genom att lyssna på den i efterhand. Till det så
krävs lite ny utrustning för inspelning och lagring, samt uppladdning via podcast.
Eftersom vi har en ny ljudgrupp för kyrkan, så kanske vi har en dellösning bara
där?
Kom gärna med idéer om hur vi sedan kan utveckla vår hemsida, så den blir ännu
bättre och användarvänlig.
Ny barnkör i kyrkan
Från och med våren så har vi en ny barnkör i kyrkan. Det är en verksamhet som
många av oss har längtat länge efter och nu händer det!
Barnkören riktar sig till barn i åldrarna 7-13 år och heter Sound of Gospel. Ledare
för kören är en vår församlings medlemmar och långvarig körmedlem i kyrkan –
Abgirl Jemide.
Vi ser fram mot att få höra Sound of Gospel sjunga i våra gudstjänster i framtiden
och önskar Abgirl och deltagarna Guds bästa när de samlas på söndagar kl. 17.00 i
kyrkan.
Så skriver Paulus att han gläder sig över detta mitt under sina lidanden
och han kallar det för Kristuslidanden, d v s det han får lida för att han tror
på och förkunnar om Jesus, för att allt fler människor skall få höra det
sanna evangeliet om Jesus – att varje människa som tar emot honom
kommer att ha en plats i Jesus rike, ha sitt arv i ljuset.
Jesus påminde sina lärjungar innan sin död på korset att många av dem
själva skulle få lida och t o m förlora sitt liv för att de följde honom (Joh.
16:1-4). Paulus, Petrus och de andra som skriver i Nya Testamentet
noterar också detta – i sina egna liv och förbereder de församlingar de
skriver till att även de kan drabbas av lidanden, men att det inte är
konstigt och framför allt att det inte är slutet (1 Petr. 4: 12-19).
Det är extra aktuellt i dessa dagar, då kristna förföljs i många länder i
världen och t o m i Sverige. Vi har kristna syskon som flytt hit, från
förföljelse i framför allt Mellanöstern och nu utsätts för hot och våld av
islamister på flyktingboenden i Sverige. Det har i några fall gått så långt att
kristna fått fly flyktingförläggningar på olika platser i Sverige, allt medan
staten står handfallen. Dessa syskon delar verkligen Kristuslidanden.
Petrus skriver: ”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni
måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat.
Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara
glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet.” – 1 Petr. 4:12, 13
De föregivna skälen till att kristna, eller människor över huvud taget blir
förföljda för allt möjligt, kan vara religiösa, politiska, främlingsfientliga,
avundsjuka eller simpel ondska, och vi måste protestera mot detta – men,
vi har också ett löfte när vi tillhör Jesus – vi kan jubla och vara glada då
han uppenbarar sig igen, för då får vi vila ut, då slutligen får världen fred
och människors hjärtan frid.
Det är påskens budskap!
Cai Berger
Tenstakyrkans kalendarium våren 2016
08 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Kalle Hylén. Jan Biel. Tenstakyrkans kör. Servering.
Mars
15 Söndag
Kl. 11.00 Pingstgudstjänst. Cai Berger. Jan Biel. Espérance. Servering.
20 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Jan Biel. Espérance. Servering.
24 Torsdag
Kl. 19.00 Getsemanestund. Cai Berger. Jan Biel.
25 Fredag
Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst. Cai Berger. Jan Biel. Tenstakyrkans kör.
22 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Micke Haglund. Tensta Gospel Choir.
Servering.
29 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Kalle Hylén. Jan Biel. Servering.
Juni
27 Söndag
Kl. 11.00 Påskdagsgudstjänst. Cai Berger. Samuel Lindell. Tensta Gospels
Joyful Noise. Servering.
April
03 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Kalle Hylén. Jan Biel.
10 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Jan Biel. Espérance. Servering.
17 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Micke Haglund. Tensta Gospel Choir.
Servering.
05 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger. Jan Biel. Tenstakyrkans kör.
12 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Jan Biel. Espérance. Servering.
19 Söndag
Kl. 11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Jan Biel. Servering.
26 Söndag
Kl. 18.00 Sommargudstjänst. Cai Berger. Jan Biel.
Juli
03 Söndag
24 Söndag
Kl.11.00 Gudstjänst. Cai Berger. Samuel Lindell. Tensta Gospels Joyful Noise.
Offerdag för mission i Sverige. Servering.
Maj
01 Söndag
Kl. 11.00 Nattvardsgudstjänst. Cai Berger. Bisi Kongo.
Kl. 18.00 Sommargudstjänst. Cai Berger. Jan Biel.
Under juli månad håller vi sommarstängt och hänvisar till andra
församlingars gudstjänster. Våra gudstjänster börjar igen den 7
augusti.
Pastorns ledigheter
Cai har ledig helg den 2-3 april, 7-8 maj och 28-29 maj