KOD:___________
För rättning:
Σ
UPPSALA UNIVERSITET
SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN
- FRISTÅENDE SOCIOLOGI
- SOCIOLOGI MED INRIKTNING MOT AOP
- SOCIALPSYKOLOGI
Uppsamlingstentamen Introduktionskurs A
19 augusti 2013
Läs igenom det följande innan du börjar besvara frågorna:
Det viktigaste av allt börjar vi med:
Det nummer du har tilldelats på din tentamen, ska skrivas högst upp till höger
på varje blad som du lämnar in.
Notera ditt kodnummer, det är bra att ha när du kan hämta ut tentan på
expeditionen om ungefär fyra veckor.
Skrivningen består av två delar, dels delen med kortare frågor, dels den med ett antal mer
omfattande frågor. De kortare frågorna ger högst en poäng per fråga, de något längre 4
poäng. För godkänt resultat krävs att hälften av svaren besvaras rätt, alltså minst 20 poäng,
för väl godkänt att tre fjärdedelar av svaren besvaras rätt, alltså minst 30 poäng. Observera
dock att dessa poängangivelser ej ska betraktas som absoluta, då någon fråga av någon
anledning kan komma att strykas (p.g.a. felformuleringar el. dyl.). Två saker till: På de längre
frågorna är utrymmet för svar inte stort, vilket gör att provskrivning på kladdpapper före
renskrivningen kan bli än mer nödvändigt. Det gäller ju att få ett koncentrerat svar som ändå
innehåller både argument och exempel. Svar på baksidan beaktas ej!
Lycka till!
Fredrik, Hedda & Henrik
KOD:___________
DEL 1: Kortare frågor (varje fråga ger högst en poäng)
1) Vem av Marx, Durkheim och Weber förvaltade tydligast arvet efter den tänkare som
myntade begreppet ”sociologi”?
____________________________
2) Vilken sociolog såg motsättningen mellan arbetare och kapitalister som grundläggande för
det moderna samhället?
____________________________
3) Vem introducerade frågan om rationaliseringsprocessens betydelse i förståelsen av det
moderna samhället?
_____________________________
4) Vad i samhället är enligt Berger och Luckmann resultatet av ”gemensamma
typifieringar av vanemässigt handlande” (reciprocal typification of habitualized
action)?
_____________________________
5) Vilka begrepp delar Mead upp jaget i?
____________________________________________________________________
6) Vilken sociologisk inriktning studerar s k samspelsvandalism?
____________________________________
7) Viktig för all form av socialisation är enligt den symboliska interaktionismen vår förmåga
att sätta oss in i och internalisera andras individers syn på världen och vad vi är. Nämn två
begrepp ur Trost och Levins bok som anger denna förmåga!
_____________________________________________________________
8) Vilken sociolog talade om främre och bakre regioner?
_______________________________
9) Nämn tre viktiga inriktningar inom avvikandets sociologi!
__________________________________________________________________________
10) Institutionell diskriminering kan användas som begrepp när det gäller olika former av
institutionellt förtryck, men i avseende på vilken form av diskriminering tar Giddens upp
begreppet?
_________________________________________________________________________
KOD:___________
11) Vilka sorters kapital räknar Bourdieu med?
______________________________________________________
12) Nämn en funktionalistisk sociolog (inte Durkheim)?
______________________________________________________
13) Walby menar att patriarkatet verkar genom sex olika områden. Vilka?
______________________________________________________________________
14) Vilka är de tre begrepp som Berger och Luckmann använder för att beskriva den
grundläggande dialektik som binder samman hela deras kunskapssociologi?
_____________________________________________________________________
15) Vilka tre samhällstyper räknar Marvin Harris med för samhällena före vår tid?
_____________________________________________________________________
16) Vem talar om vårt samhälle som ett ”skenande samhälle” och samtidigt om
betydelsen av tillit och en spridning av demokratin till den personliga sfären?
______________________________________
17) Vilket är det begrepp som Manuel Castells använder för att beskriva dagens
organisationsprincip?
_____________________________________________________________________
18) Vad studerade Paul Willis?
_____________________________________________________________________
19) Vad innebär förkortningen HRM inom organisationssociologin?
_____________________________________________________________________
20) Vilka är de fyra rolleteoretiska elementa Trost och Levin diskuterar?
__________________________________________________________________________
KOD:___________
DEL 2: Längre frågor
2:1) Giddens (4p)
Hur kan vi med hjälp av utbildningssociologin analysera och problematisera
universitetet som institution? Välj ut ett antal begrepp från Giddens bok och analysera
denna!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
KOD:___________
2:2) Berger och Luckmann (4p)
I artikeln om sexuella trakasserier av Witkowska och Menckel och i artikeln om mobbning
av Svahn och Evaldsson finns flera exempel på institutioner och hur de tar sig uttryck. Välj
en institution från någon av artiklarna (eller hitta på ett eget exempel) och beskriv med hjälp
av begreppen roll och handling hur institutionen förverkligas.
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
KOD:___________
2:3) Berger och Luckmann (4p)
Hos Berger och Luckmann är socialisationen en mekanism för att reproducera (vidmakthålla)
och överföra ordning till nya generationer. Vad kännetecknar enligt deras beskrivning den
primära socialisationens reproduktion av ordning och hur kan vi säga att denna skiljer sig
från den sekundära socialisationen?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
KOD:___________
2:4) Trost och Levin (4p)
Definiera begreppet rituell dans såsom Trost och Levin diskuterar begreppet och försök med
utgångspunkt i din definition att analysera den situation du just nu befinner dig i med hjälp av
begreppet! Hur kan vi se salsskrivningen som en rituell dans? Vad talar för att använda begreppet?
Vad talar emot det? Försök också att reflektera kring den symboliska betydelse denna kollektiva dans
skulle kunna ha!
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
KOD:___________
2:5) Trost och Levin (4p)
Analysera en pinsam situation du eller någon du känner har varit med om samt hur de inblandade i
denna situation handlade, med hjälp av de symboliskt interaktionistiska begreppen
'föreställningsvärld', 'definition av situationen' och 'spegeljag'! Förklara även begreppen kortfattat i
ditt svar!"
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________