Peter Berger
The Sacred Canopy
Peter Berger
&
Thomas Luckmann
Utkom, 1966
Utkom, 1967
Viktiga inspirationskällor
Den mänskliga existensen
Externalisering
Människan ger mening och struktur åt en
värld som annars skulle vara kaotisk.
”Ting” tillskrivs värden, klassificeras och
delas in i strukturer.
Allt måste ha en mening och en förklaring.
Detta gäller både materiella saker, men
även det immateriella, som språket, moral,
sexuallitet.
Objektifiering
Genom objektifiering så får allt som ordnats
och strukturerats en objektiv verklighet.
”Ting” upplevs som att de är som de är,
inte för att de tillskrivits ett värde av oss
människor utan vi tror att verkligheten
faktiskt ser ut som den gör oberoende av
oss.
Internalisering
Den objektifierade ordning som skapats,
internaliseras.
Vi upplever det som vi skapat som att det skulle
vara något som fanns där oavsett
mänskligheten.
Vi ser inte själva processen, utan tror att det som
finns i vår omgivning har en självständig, given
plats. En ordning som inte alls ha med oss
människor att göra.
Utan given av ”naturen”.
NOMOS
Den ordning som mänskligheten påtvingar världen.
Genom socialisationen skapas ett NOMOS.
Detta objektiva NOMOS som tidigare har skapats
genom objektivieringen…kommer sedan att
internaliseras genom socialiseringen.
En dialektisk process, utan början eller slut
Hur kommer då religion in i bilden i
allt detta?
Två aspekter av religion intresserar Berger:
1. Religion och världsbyggande.
Dvs. hur människan tillskriver både världen
och kosmos mening.
2. Religion och världsuppehållande
Dvs. hur upprätthålls och legitimeras dessa
system?
Religion och världsbyggande
Religion utökar den mänskliga existensen till att
omfatta hela kosmos.
Religion är mänsklighetens försök/företag att
etablera ett heligt kosmos.
Genom religionen så skapas ett heligt kosmos.
Religion spelar (har spelat) en mycket viktig
roll i samhället när det gäller att
skapa/konstruera den värld vi lever i.
Religion och världsuppehållande
Religion skapar inte bara mening och besvarar de
yttersta av frågeställningar vi människor har,
utan dess andra sida är att legitimera den
sociala ordning som råder i ett samhälle.
Det råder ett samband mellan den kosmiska
ordningen och den som finns i samhället.
Den sociala ordningen upprätthålls genom religiös
praktik.
Teodiceproblemet
Ondskan/kaoset måste förklaras inom
nomos
Den värld som människan har byggt upp
hotas ständigt av död och kaos, därför
måste detta förklaras och ges en mening.
Religion och alienation
Alienation är den process som leder till att
det dialektala förhållandet mellan individen
och dennes sociala värld går förlorat
Den essentiella skillnaden mellan den
sociokulturella världen och naturen blir
obskyr, dvs. att människan har skapat den
förstnämnda
Människan glömmer att den sociala världen
är och alltid skapas av honom
De-alienering
Konfrontationen mellan den sociala
ordningen och en allt för transcendent gud
kan få digra konsekvenser och leda till att
ordningen kommer att uppfattas som en
enbart mänsklig konstruktion….
Därmed öppnas vägen till något som inte
alls var meningen……
Sekularisering
By secularization we mean the process by
which sectors of society and culture are
removed from the domination of religious
institutions and symbols.
…the decline of religious contents in the
arts, in philosophy, in literature and most
important of all, in the rise of science as an
autonomous, thoroughly secular
perspective on the world.
Element som möjliggör
sekularisering:
1.
2.
3.
4.
5.
Radikal monoteism
Moralisk rationalism
En transendent gud
Avståndstagandet från mystiken
Pluralism
J. Calvin
&
M. Luther
Sekularisering och plausibilitet
Religionens beskrivning av kosmos och människans plats i
detta har haft en hög trovärdighet.
Detta har idag kollapsat.
Religionens trovärdighet är inte längre tillräckligt för
”mannen på gatan”.
Pluralismen – fördelar och nackdelar.
Religionens plausibilitetsstruktur ha gått förlorad.
Konsekvenser för de religiösa
organisationerna
1. Ledarskapet är inte längre lika viktigt. Man
behöver exempelvis inte längre gå långa
utbildningar etc.
2. Dessa måste samarbeta. Många protestantiska
rörelser samarbetar menar Berger
3. De måste nu marknadsföra sig. Men kan inte
längre tvinga på folk religion utan dessa måste
vara attraktiva. Konsumenten väljer.
Sekularisering och problemet med
legitimering
Hur skall man kunna hålla fast vid sin bild av
kosmos och människans plats i detta på ett sätt
som angår och kan leva upp till vad människor
kräver?
Traditionen, både en belastning och något viktigt
att förhålla sig till.
Religionens överlevnad beror på dess förhållande
till moderniteten.
Religion 2.0?