svenska staten och region skåne avtal avseende investering i

SVENSKA STATEN
OCH
REGION SKÅNE
AVTAL AVSEENDE INVESTERING I
EUROPEAN SPALLATION SOURCE
[DATUM]
AVTAL AVSEENDE INVESTERING I EUROPEAN SPALLATION
SOURCE
Detta avtal har denna dag träffats mellan
(A)
Svenska staten genom Utbildningsdepartementet, org.nr. 202100-3831, med adress
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), 103 33 Stockholm (”Staten”), och
(B)
Region Skåne, org. nr. 232100-0255, med adress Region Skåne, 291 89 Kristianstad
(”Region Skåne”).
1
Bakgrund
1.1
Region Skåne Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hälsa,
hållbarhet och tillväxt.
1.2
European Spallation Source (ESS) – den europeiska spallationskällan
(”Forskningsanläggningen”) – är ett sameuropeiskt forskningsprojekt som för
närvarande bedrivs som ett svenskt aktiebolag, European Spallation Source ESS AB.
European Spallation Source ESS AB ägs av Staten och av danska staten.
1.3
Parternas avsikt är att etableringen av Forskningsanläggningen ska ge stor och
långsiktig betydelse för Sveriges, attraktionskraft för forskning och industriell
utveckling. Kompletterande insatser av olika slag kommer att krävas för att etableringen
ska leda till att Sverige till fullo tar del av möjligheterna med Forskningsanläggningen
och därmed också ökad innovationskraft, höjd konkurrenskraft för näringslivet samt en
kunskapsnivå i världsklass.
1.4
Forskningsanläggningen förväntas även medföra stor nytta för det lokala näringslivet
och för medborgarna i Skåne. Enbart byggnation och den framtida driften av
anläggningen bedöms ge det regionala näringslivet goda affärsmöjligheter.
1.5
Inom ramen för befintliga och framtida initiativ kring Forskningsanläggningen som
syftar till att uppnå största möjliga samhällsnytta för Sverige, bör Region Skåne vara en
delaktig part.
1.6
Mot bakgrund av ovanstående har detta avtal ingåtts mellan parterna.
2
Region Skånes åtaganden
2.1
Partena har kommit överens om att Region Skåne ska investera totalt 800 000 000
(åttahundra miljoner) SEK för finansieringen av Forskningsanläggningen som ska vara
etablerad i Skåne.
2.2
Investeringen ska uteslutande användas till inrättande och drift av
forskningsinfrastruktur vid Forskningsanläggningen.
1
2.3
Investeringen ska, under de förutsättningar som anges i detta avtal, utbetalas med början
den 1 oktober 2015 och därefter den 1 mars varje år till dess 800 000 000 SEK utbetalts.
Första utbetalningen ska omfatta 350 000 000 (trehundrafemtio miljoner) SEK, andra
utbetalningen 250 000 000 (tvåhundrafemtio miljoner) SEK och tredje utbetalningen
200 000 000 (tvåhundramiljoner) SEK.
2.4
Den första utbetalningen ska ske vid nästföljande datum som anges ovan i punkt 2.3
efter det att samtliga de villkor som anges nedan i punkt 4 uppfyllts.
2.5
I den mån parterna skriftligen kommer överens härom kan utbetalning ske vid andra
tillfällen än som anges i detta avtal.
3
Eric-konsortium
3.1
Ett flertal europeiska länder har i februari 2011 ingått ett Memorandum of
Understanding som bl.a. innebär att undertecknande länder uttryckt sin intention om att
vara medlemmar i ett Eric-konsortium som bedriver Forskningsanläggningen.
3.2
Ansökan om att kommissionen måtte anta ett beslut om inrättande av ett sådant
konsortium som avses i rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om
gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur
(dvs. som ett Eric-konsortium) har lämnats in till Europeiska kommissionen den 30
september 2014.
3.3
De investeringar som Region Skåne åtar sig att genomföra enligt detta avtal ska
utbetalas till det Eric-konsortium som bedriver Forskningsanläggningen under
förutsättning att medel som utbetalas används för inrättande och drift av
forskningsinfrastruktur.
4
Förutsättningar för detta avtal
4.1
En förutsättning för detta avtals giltighet är att:
4.2
(a)
Regionfullmäktige i Region Skåne beslutar att godkänna detta avtal, inklusive
dess bilagor, samt att beslutet vinner laga kraft, senast den […] 2014,
(b)
Forskningsanläggningen bedrivs av en juridisk person vars rättsliga ställning
regleras i rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om
gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur (dvs. som ett Eric-konsortium),
(c)
Region Skåne ges möjlighet att efter samråd med Staten delta med en expert i det
beslutande organet hos Forskningsanläggningen i enlighet med Artikel 4 i de av
Styrkommittén för ESS den 5 juli 2013 beslutade Rules of Procedure,
(d)
Investeringar enligt detta avtal inte är strid med gällande nationell eller EUrättslig lagstiftning.
Parterna är överens om att samråd ska ske årligen mellan parterna för att följa upp
utvecklingen i projektet
2
4.3
För det fall detta avtal återgår med anledning av bristande uppfyllelse av något av de
villkor som anges ovan i denna punkt ska ingen av parterna ha rätt att framställa något
ekonomiskt anspråk på den andre parten.
5
Uppsägning av avtalet
5.1
Region Skåne har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om:
(a)
de investeringar som görs enligt detta avtal är strid med gällande nationell eller
EU-rättslig lagstiftning;
(b)
Forskningsanläggningen använder de medel de fått ta del av med anledning av
detta avtal till annat än inrättande och drift av forskningsinfrastruktur vid
Forskningsanläggningen; eller om
(c)
det Eric-konsortium som bedriver Forskningsanläggningen har försatts i konkurs,
lösts upp, upptagit ackordsförhandling, trätt i likvidation eller på annat sätt
upphört med hela eller en del av sin verksamhet. Detsamma ska gälla om det
finns skäl att anta att någon av nämnda omständigheter kommer att inträffa.
5.2
För det fall avtalet sägs upp med anledning av någon av de villkor som anges ovan i
denna punkt ska eventuellt redan utbetald investering enligt detta avtal återbetalas till
Region Skåne i sin helhet.
6
Övriga bestämmelser
6.1
Detta avtal gäller från den dag det undertecknats av båda parter och gäller därefter tills
vidare.
6.2
Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal
till annan utan den andra partens skriftliga medgivande.
6.3
Tillägg till eller ändring av detta avtal ska vara skriftliga och vederbörligen
undertecknade av båda parter.
6.4
Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av föremålet för avtalet och ersätter
alla tidigare skriftliga eller muntliga avtal samt alla tidigare och samtida förhandlingar
och överenskommelser mellan parterna med anknytning därtill.
7
Tvistlösning
7.1
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan
parterna.
7.2
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal, och som inte kunnat lösas genom
förhandling mellan parterna, ska avgöras av svensk allmän domstol med Kristianstads
tingsrätt som första instans.
______________________________
3
4
Detta avtal har upprättats i 2 (två) originalexemplar, av vilka parterna erhållit var sitt.
[Ort], [datum]
[Ort], [datum]
SVENSKA STATEN
REGION SKÅNE
[Förnamn Efternamn]
[Förnamn Efternamn]
5