Kursguide VFU 2 Välkommen till L3VU20/L6VU20, ht-13!

Kursguide VFU 2
Välkommen till L3VU20/L6VU20, ht-13!
I denna kursguide finner du det mesta av den information du behöver inför och under
kursen. Läs kursguiden noga den innehåller viktig information om vad du som student
måste göra inför och under VFU-kursen. Besök också regelbundet kursens GULaktivitet. Du kommer också att behöva använda dig av LUNs hemsida:
http://www.lun.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/vfu/ där du hittar de
dokument, blanketter och riktlinjer som gäller för VFU.
Schema
Denna VFU-kurs genomförs 21/11 – 13/12 och 9/1-17/1
Torsdag 21/11 startar kursen på Pedagogen kl 8:30-12:00.
Lokal: BE015.
Förhoppningsvis kan de flesta av er även möta er besökande VFU-kurslärare under
dagen. Det är viktigt att du deltar på denna introduktionsdag då mycket information
och teoretisk genomgång som du behöver inför din VFU ges.
Under VFU-perioden kommer ett obligatoriskt praxisseminarium att äga rum.
Se på anslagstavlan i GUL för tid och plats.
Under kursen kommer du att ha kontakt med flera personer (LLU,
Koordinator/Samordnare, VFU-kurslärare och VFU-kursledare). Det är viktigt att du
som student tar ditt ansvar att hålla kontakt med framför allt din LLU och din besökande
VFU-kurslärare. I god tid inför kursstart ska du kontakta din LLU och tala om när
du kommer.
Du måste också tidigt i kursen hålla kontakt med din besökande kurslärare för att
planera det besök som ska göras. Det kommer att finnas information på GUL om vem
som är din LLU och din VFU-kurslärare.
VFU-kurs 2 har följande fokus: att agera som lärare i situationen och nuet.
Studenten visar kunskap om läraruppdraget, uppmärksammar, analyserar, prövar,
omprövar och söker sig aktivt fram i sin praktik.
Detta betyder att du under denna VFU-period ska ta ett större ansvar (än i VFU1) för att
vara aktiv i olika situationer och i större utsträckning ansvara för planering och
genomförande av undervisning. Som riktlinje gäller att du ska ansvara för minst 4
undervisningstillfälle/vecka i genomsnitt men helst göra ännu fler. Din LLU ska
fortfarande vara ett stöd för dig vid planering och genomförande men du behöver också
pröva dig i att agera allt mer självständigt. Din LLU är alltid viktig i efterföljande
uppföljning då ni diskuterar hur det gick.
I denna VFU-kurs kommer du att få ett examinerande besök av en VFU-kurslärare som
ser dig undervisa. Besökande lärare kommer från Pedagogen och är insatt i
lärarutbildningen. Efter din undervisning följer en dialog där du och VFU-kursläraren
ges tillfälle att, ur olika didaktiska perspektiv, samtala om din genomförda undervisning.
Inför din undervisning ska du ha formulerat en skriftlig planering.
En planering kan se ut på olika sätt, den beskriver dina mål och syfte med lektionen (vad
ska eleverna lära) och arbetsformer (hur ska eleverna arbeta). Du kan också kort
beskriva dina motiveringar (varför) till de val du gjort. Planeringen ska ha stöd i
styrdokumenten. Diskutera gärna din planering med din LLU.
Planeringen ska du lämna till din besökande VFU-kurslärare den utgör underlag för
den diskussion ni ska ha efter lektionen. Du kommer överens med besökande lärare om
du ska lämna in planeringen i förväg eller vid besöket. Tänk på att den undervisning du
genomför vid besöket ska ske i en större elevgrupp eller helklass.
Kursens examinerande moment:
1. Av VFU-kurslärare genomfört besök med efterföljande samtal och inlämnad
lektionsplanering.
2. Enligt instruktioner genomförd och inlämnad Skriftlig uppgift; Självreflektion.
(se beskrivning av uppgiften längre fram i kursguiden)
3. Aktiv medverkan på praxisseminariet.
Din lärare på praxisseminariet meddelar hur och om du ska förbereda dig inför
seminariet.
4. Godkänd närvaro på VFU:n.
Din LLU ska rapportera in din närvaro på Närvaroblanketten
(blanketten hittar du på
http://www.lun.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/vfu/)
Din LLU mailar in närvaron till din besökande VFU-kurslärare.
Kursbetyg:
I kursen ges betyg utifrån en tregradig skala; U, G eller VG.
Det är din besökande VFU-kurslärare som examinerar dig och det är i huvudsak vid det
genomförda besöket med efterföljande samtal du som student ges möjlighet att visa dina
kvaliteter. Dessa kvaliteter kan därutöver utvecklas och synliggöras i den skriftliga
självreflektionen, vid praxisseminariet samt stödjas av underlag från LLU.
Betygskriterier:
För betyget Godkänd krävs att den studerande:
- uppfyller kraven på närvaro
- kan planera och genomföra undervisning som ger eleverna möjlighet att lära, samt
tillfredsställande hantera situationer som uppkommer i samband med undervisning
såväl när det gäller innehållsliga aspekter som relationer och bemötande av elever.
- visar förmåga att utifrån vissa uppkomna situationer i verksamheten argumentera och
reflektera utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.
För betyget Väl Godkänd krävs att den studerande utöver kraven för godkänd även:
- visar förmåga att hantera yrkesrollens komplexitet såväl när det gäller undervisning
och lärande som relationer och bemötande av elever
-visar förmåga att kreativt handla i och problematisera uppkomna situationer i
verksamheten samt utifrån ett kritiskt förhållningssätt analysera
verksamhetsutövningen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
_____________________________________________________________________________________________________
Skriftlig uppgift: självreflektion.
Denna uppgift tar sin utgångspunkt i LUNs dokument ” självvärdering”.
(http://www.lun.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/vfu/vfu-bedomning/) I
detta dokument finns de kunskaper, förmågor och förhållningssätt beskrivna som du
enligt examensmålen ska utveckla under din utbildning. Du ska under denna kurs
kontinuerligt reflektera över och dokumentera din utveckling av din lärarroll. Till din
hjälp att göra en medveten och analyserande reflektion använder du kurslitteraturen
”Reflektionshandboken”. Boken förklarar och beskriver hur man reflekterar på en
djupare och mer medveten nivå. Ett viktigt mål med reflektionen är att du ska få syn på
ditt eget agerande och koppla ihop kunskaper från HFU med erfarenheter från VFU för
att analysera, tolka och förstå vad som sker när du agerar i verksamheten och identifiera
vad och hur du behöver utveckla ytterligare.
Du arbetar med uppgiften kontinuerligt under hela VFUn och uppgiften görs i tre steg.
(A+B+C):
A. Gör kontinuerligt reflektioner och bokför dina tankar. Använd
självärderingsunderlaget på LUNs hemsida.
Och välj ut några av målen som känns relevanta att reflektera kring. Börja skriva direkt
när kursen startar. Börja med dina erfarenheter från första VFU:n, dina förväntningar
och hur det känns inför denna VFU.
(Du kan använda din loggbok i Gul eller skriva i ett dokument i din egen dator, eller
vanlig anteckningsbok).
Att tidigt skriftligt formulera sina upplevda styrkor och svagheter ger distans och ökar
möjligheterna att utvecklas professionellt.
Tänk på:
-att både lyfta fram situationer som du känner dig trygg och bekväm med samt
situationer du upplever svåra och där du behöver med träning, identifiera dina behov av
ytterligare kunskap.
-att få med olika aspekter som rör din lärarroll (se examensmålen) som till exempel att
planera och genomföra undervisning, att kommunicera med elever, att inta en ledarroll,
att lösa konflikter, att förhålla dig till kollegor, föräldrar, dina ämnes- och didaktiska
kunskaper
- fokusera på några situationer, du kan inte skriva om allt.
- beskriv både konkreta situationer och din upplevelse, känslor och tankar om dessa
situationer.
-utgå från ett vetenskapligt förhållningssätt, vad säger styrdokumenten, vad har du läst i
föregående kurser som kan hjälpa dig att analysera och förstå.
- att kritiskt och kreativt reflektera och argumentera och inte bara ”tycka”.
Fortsätt att skriva kontinuerligt gärna en stund varje dag.
B: Efter VFU-kurslärarens besök, ska du komplettera din skrivning. Nu ska du
reflektera över och förhålla dig till vad du själv skrivit jämfört med de synpunkter och
omdömen du fått av LLU och besökande lärare.
(Du väljer själv om du vill ”väva ihop” denna del med det du skrivit hittills eller om du
vill fortsätta skriva i löpande text).
Analysera det samtal du hade med din besökande lärare. Vad tillförde samtalet/besöket?
Hur stämde det överens med dina egna tankar och upplevelser av dig själv i lärarrollen?
Fick du hjälp att tänka vidare utöver dina reflektioner hittills Är det något du skulle vilja
säga som du inte tänkte på i samtalet? Formulera dig gärna utifrån ”mina starka sidor”
och ”Vad jag behöver utveckla mer” och titta på examensmålen.
C: Efter praxis-seminariet kompletterar du din skrivning en gång till.
På seminariet ges ytterligare möjligheter att se delarnas plats i helheten och du får
möjlighet att se vad som skiljer och förenar det specifika från det generella och det
privata/personliga från det professionella. Du kan jämföra dina erfarenheter med de
andras och urskilja vad som verkar gälla för flertalet och vad som verkar vara dina
speciella upplevelser.
Med detta dokument får du hjälp att få syn på din progression i din utveckling mot
lärarrollen och det hjälper dig att fokusera och utvecklas mer medvetet i kommande
VFU-kurser och HFU-kurser.
Det avslutade dokumentet (A+B+C) skall i sin helhet vara inlämnat i avsedd
inlämningsmapp i GUL senast klockan 8 måndag 20 januari. Du döper dokumentet
till ditt namn (för- och efternamn).
(omfattning max 4 A-4sidor, 12 pkt.)
Lycka Till och med önskan om en givande VFU!
Kursledare:
Marie Fredriksson
[email protected]
031- 786 22 33
Vid eventuella frågor som rör din VFU-placering ska du alltid kontakta:
i första hand din Koordinator/samordnare
i andra hand Håkan Kollberg på LUN [email protected]
(Vi på Pedagogen kan inte hjälpa dig med placering eller ev. omplacering)
Vid eventuella frågor som rör uppgiften i specialpedagogik, LK70G
kontaktar du kursledare (Marie Heimersson) eller annan lärare i den kursen.