Instruktioner för VFU-kursen - Studentportalen

advertisement
UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Kursledare Åsa Bergström och Jenny Runeson
VT-17
INNEHÅLL
Mål…………………………………………………………………………………………………………………… 3
Innehåll………………………………………………………………………………………………………………3
Undervisning………………………………………………………………………………………………………4
Examination……………………………………………………………………………………………………….4
Övriga föreskrifter………………………………………………………………………………………………4
Instruktioner för kursen……………………………………………………………………………………..5
Underlag för bedömning av VFU-kursen…………………………………………………………….5
Studieplan………………………………………………………………………………………………………….5
Skrivuppgift………………………………………………………………………………………………………..5
Bedömningskriterier för skrivuppgiften………………………………………………………………5
VFU-besök…………………………………………………………………………………………………………..7
Bedömningskriterier för VFU-besök…………………………………………………………………….8
Avslutande seminarium……………………………………………………………………………………….8
Betyg för hela kursen…………………………………………………………………………………………..8
Litteratur……………………………………………………………………………………………………………..9
2
MÅL
Kursplanen är kopierad från Studentportalen (2017). Kursplan för VFU. 2017.
Efter kursplanen följer instruktioner kopplade till kursen.
Den verksamhetsförlagda utbildningen är relaterad till de kärnkurser studenterna läser under samma
termin och studenterna förväntas därmed relatera och tillämpa de kunskaper och den litteratur som
finns kopplad till den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenten ska fördjupa sina teoretiska
kunskaper och praktiska färdigheter samt sitt professionella och vetenskapligt förankrade
förhållningssätt till undervisning, ledarskap, lärande och utveckling.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:






visa sådana kunskaper i didaktik, ämnesdidaktik och metodik som krävs för undervisning och lärande i
F-6
identifiera och reflektera över sina behov av ytterligare kunskap och utveckling i sin yrkesverksamhet
tillämpa ett medvetet och teoretiskt grundat ledarskap med avseende på sociala relationer, lärande,
konflikthantering, och kränkande behandling
dokumentera, bedöma och värdera elevers lärande och utveckling
visa förmåga att identifiera, och i samverkan med andra, hantera specialpedagogiska behov
visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska
verksamheten
INNEHÅLL







Planering och genomförande av undervisningsmoment
Elevers förutsättningar och villkor för utveckling och lärande
Kommunikationens betydelse i samverkan med elever och vuxna
Dokumentation, bedömning och utvärdering av elevers lärande och kunskaper
Ledarskap, grupprocesser, konflikthantering och kränkande behandling
Digitala lärresurser och estetiska uttrycksformer i lärararbetet
Reflektion över det egna lärandet
3


Elever i behov av extra anpassning och särskilt stöd
Styrdokument
UNDERVISNING
Kursen genomförs i form av undervisning och pedagogiskt arbete i elevgrupp under handledning av
lokal lärarutbildare, deltagande i övrigt lärararbete, självstudier och dokumentation. Kursen består
även av ett avslutande examinationsseminarium och en introduktionsföreläsning.
EXAMINATION
Examination på kursen sker genom att den studerande examineras av universitetets lärarutbildare i
relation till kursens mål. Examinator ska samråda med besökande lärare och ansvarig LLU:are.
Bedömning sker även av den studerandes dokumentation/redovisning av den verksamhetsförlagda
utbildningen. Kursen förutsätter obligatorisk närvaro och aktivt deltagande.
Underlag för examination av VFU ska utgöras av:


Skriftligt bedömningsunderlag från besökande lärare1 och LLU:are.2
Skriftlig VFU-rapport.
Båda delmomenten ska vara godkända för att kursen som helhet ska betraktas som godkänd.
ÖVRIGA FÖRESKRIFTER
Underkänd verksamhetsförlagd utbildning
Studerande som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning erbjuds möjlighet till förnyad
examination vid ett tillfälle. Blir studenten även denna gång underkänd finns möjlighet att ansöka hos
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper om ytterligare ett examinationstillfälle. Ansökan ska
göras på särskild blankett
1
Besökande lärare som gör VFU-besök
2
Begreppet handledare används i instruktionerna för kursen.
4
Instruktioner för VFU-kursen
Underlag för bedömning av VFU-kursen



VFU-besök (besökande lärare)
Skriftligt omdöme (LLU/handledare)
VFU-rapport
Kursen kräver obligatorisk närvaro. Vid frånvaro kontaktas handledaren. I samråd med studenten och
handledaren bestäms när och på vilket sätt frånvaron ska tas igen.
Vid längre frånvaro ska kursledaren kontaktas.
Obs! Datum för inlämningar av uppgifter finns angivna i Studentportalen.
1. Studieplan
I Studentportalen under DOKUMENT i Kursmaterial finns riktlinjer för hur studieplanen ska skrivas. Den
läses av besökande lärare inför VFU-besöket.
Studieplanen lämnas in i INLÄMNINGAR, punkt 1 i Studentportalen inom en vecka efter kursstart.
2. VFU-rapport
Syfte
Uppgiften ingår i en serie skrivuppgifter med det övergripande syftet att förbereda inför skrivande av
ett examensarbete på avancerad nivå. De olika skrivuppgifterna genomförs på kurser inom de olika
terminerna på programmet och bygger vidare på varandra.
I den här uppgiften fokuseras det innehåll i VFU-kursen som innebär att du ska få insyn i och kunskap
om förutsättningar för elevers lärande och utveckling och att du ska reflektera över din kommande
yrkesroll. Uppgiften består av tre delar:



5
Del A: Löpande observationer/datainsamling
Del B: Analys och sammanfattning
Del C: Självreflektion
Del A: Löpande observationer
Du väljer ut en-två lektioner, eller så mycket som behövs under din VFU-period och skriver ner
vad som händer under de lektionerna. Det kan vara lämpligt att göra dessa observationer under
de första dagarna under din VFU. Det går ju inte att skriva allt som händer. Av den anledningen
ska du i första hand skriva ner sådana händelser där lärarens pedagogiska ledarskap visar sig och
där eleverna ges förutsättningar och stöd att lära sig. Exempel på sådana händelser kan vara när
läraren instruerar eleverna eller ger dem stödstrukturer av olika slag (t ex tankekartor, frågor-svar
och uppmaningar-respons) och när digitala och andra lärresurser används. Observera och notera
särskilt noggrant om du kan se om läraren ger den här typen av stöd på lite olika sätt till olika
elever. Dessa löpande observationer ska inte lämnas in. Det är en datainsamling som behövs för
analysen (se nedan).
Del B: Analys
Så fort du har möjlighet efter det att du har gjort dina löpande observationer ska du göra en enkel
analys av dem. Den analysen består i att du markerar de ställen i observationerna där du anser att
du antingen ser (tydliga) tecken, eller ser möjlighet att vidareutveckla undervisningen till följande:


Ledarskap (L)
Att hänsyn tas till elevers olika förutsättningar, villkor och behov (O)3
Skriv en kort sammanfattning (ca 1 sida) av din analys! Lägg in minst två referenser från den
litteratur du hittills har läst i din utbildning, för att ge stöd för din analys!
OBS! Referenserna ska komma från två olika böcker! Litteraturen från lästa kurser under
utbildningen finner du under ”litteraturlistor”.
Del C: Självreflektion
Använd sammanfattningen av analysen som utgångspunkt för att skriva en text (ca 1 sida) gällande
dina personliga reflektioner om:




3
En lärares möjlighet och begränsningar för att stödja barns/elevers lärande och
utveckling
Hur du ser på din egen yrkesroll i det här avseendet
Hur synen på din egen yrkesroll har förändrats under din VFU-period.
Hur du uppnådde dina personliga mål
Bokstaven O står för olika förutsättningar i denna analys.
6
Textens omfattning
Du ska lämna in en text som ska bestå dels av din sammanfattning av analysen och dels av din
självvärdering/självreflektion över denna. Texten kommer därför att bestå av ca 2 A4-sidor i ett och
samma dokument. Texten ska vara utformad enligt kompendiet ”Riktlinjer för skrivande” som finns i
Studentportalen.
Bedömningskriterier för VFU-rapport
För godkänd nivå krävs följande:




Relevans i analys och reflektion
Relevans i egna pedagogiska erfarenheter med koppling till adekvat litteratur
Givna instruktioner vad det gäller formalia
God svenska med ett vetenskapligt förhållningssätt
VFU-rapporten lämnas in i Studentportalen under INLÄMNINGAR, punkt 2.
3. VFU-besök.
Inför besöket ska du skicka din planerade lektion till den besökande läraren (e-post). Den ska skickas
senast 1 dag innan besöket så att den som ska besöka dig får tid att läsa igenom lektionen. Beskriv
hur du ska utforma undervisningen för att eleverna ska utveckla sina kunskaper och hur de ska nå de
uppsatta målen. Referera till Lgr 11 (Skolverket, 2011). I Studentportalen under DOKUMENT i
Kursmaterial, finns en mall som du ska använda för denna lektionsplanering.
Bedömningskriterier för VFU-besöket
För godkänd nivå krävs att följande kursmål är uppnådda:


7
Studenten visar sådana kunskaper i didaktik, ämnesdidaktik och metodik som krävs för
undervisning och lärande
Studenten visar ett medvetet och teoretiskt grundat ledarskap med avseende på sociala
relationer, konflikthantering och kränkande behandling (i de fall sådant förekommer under
VFU-perioden)

Studenten visar kommunikativ förmåga i att lyssna, att tala och att skriva
För väl godkänd nivå krävs förutom kraven för godkänd att undervisningen/lektionen är mycket
välplanerad och att du visar ett mycket tydligt ledarskap och att du visar utvecklad och fördjupad
förmåga till reflektion i samtalet efter lektionen.
Betyg för hela VFU-kursen
VFU-besöket, det skriftliga omdömet och VFU-rapporten vägs in i betygsättningen av slutbetyget,
U/G/VG.
5. Avslutande seminarium
Kursen avslutas med ett obligatoriskt reflektionsseminarium. Då ska lektionen som lagts ut i den
digitala presentationsytan presenteras och ventileras. Du kan lägga ut en valfri lektion från din VFU
även den du visade under VFU-besöket. Syftet med det här momentet är att du tillsammans med
dina kurskamrater ska få reflektera över elevers lärande och ta del av andras erfarenheter när det
gäller dokumentera, bedöma och värdera elevers lärande och utveckling
8
Litteratur

Allmänna råd med kommentarer för planering och genomförande av undervisningen:
för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
Stockholm: Skolverket, 2011
Fulltext
Se bibliotekets söktjänst
Obligatorisk

Kunskapsbedömning i skolan : praxis, begrepp, problem och möjligheter
Stockholm: Skolverket, 2011
Fulltext
Se bibliotekets söktjänst
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm: Skolverket, 2011
Fulltext
Se bibliotekets söktjänst
Obligatorisk
9
10
Download