Från novis till professionell – progression inom VFU

advertisement
Från novis till professionell – progression inom VFU-kurser
I LUN:s Riktlinjer för VFU beskrivs hur den verksamhetsförlagda utbildningen knyter
samman teori och praktik under utbildningen till lärare och att den dessutom är den enda
arena där studenten kan utveckla förmågan till att i praktisk handling agera som lärare. Där
beskrivs också hur examensmålen för lärarprogrammen pekar mot en rad olika förmågor och
kompetenser som en färdig lärare ska besitta, och att i stort sett samtliga av dessa finns med
under VFU:n genom dess integration av teori och praktik. Examensmålen för ditt program
kan hittas i utbildningsplanen, se utbildningsplan/.
Inom alternativ studiegång för KPU utgör därför en progression mot examensmålen den
yttersta grunden för värdering av studenternas prestationer under VFU:n.
Under VFU-kurs 1 och VFU-kurs 3 sker inget examinerande besök, men den lokala
lärarutbildaren (LLU) ger ett kortfattat omdöme som VFU-kursläraren tar del av.
Kommentarerna från LLU syftar till att utveckla din yrkeskompetens och utgör därför i hög
grad en formativ bedömning. Den handlingsplan du formulerar i slutet av kursen bör vara
framåtsyftande och huvudsakligen en formativ värdering där du själv reflekterar över sin
kompetens utifrån en tänkt progression mot examensmålen. För VFU-kurslärarens del utgör
besöken en del av examinationen i VFU-kurs 2 och 5, och bedömningen av dessa blir både av
summativ och formativ karaktär.
Du förväntas inte uppnå examensmålen förrän efter VFU-kurs 5, och nedan ges därför en
beskrivning av hur en generell utveckling mot dessa kan utvecklas under de olika kurserna.
Denna beskrivning försöker sätta ord på de komplexa förmågor som skall utvecklas under
utbildningen. Fokus är på VFU, men samtidigt är progressionen i samklang med de
universitetsförlagda delarna av utbildningen. För att tydliggöra detta beskrivs även vilka
kurser du läst innan eller paralllet med den specifika VFU-kursen.
Alla beskrivningar av utvecklingen till att kunna arbeta professionellt som lärare blir dock en
viss förenkling. Beroende på dina specifika erfarenheter och kunskaper inom olika områden,
såväl som den specifika VFU-skolans förutsättningar, kommer vissa delar av
lärarkompetensen att träda fram mer än andra under de olika VFU-kurserna. Men eftersom
examensmålen täcker in samtliga de förmågor och kompetenser som professionen kräver, så
finns en möjlighet att under utbildningens gång synliggöra och lyfta fram helheten i
läraryrket, och att säkerställa att denna helhet framträder under de fyra VFU-kurserna.
VFU-kurs 1 (3 hp) har fokus på teorier om lärande, ett språkutvecklande
arbetssätt, lokal lärarutbildares praktik samt att på ett prövande sätt själv
agera som lärare.

Denna första VFU-kurs har främst ett allmändidaktiskt fokus med inriktning på
språkutvecklande arbetssätt och vad det innebär att vara lärare i dagens skola. Kursen
knyter an till den parallella kärnkursen Didaktik och språkutvecklande arbetssätt.
Du observerar noggrant både skolmiljön och din LLU:s genomförande av undervisning.
Undervisningen analyseras och du reflekterar utifrån tidigare kurser, samt förväntas knyta
an till såväl allmänna teorier om lärande.
Det är viktigt att du som student redan nu prövar att undervisa. Vid minst två tillfällen
per vecka förväntas du ta ett ökat ansvar för undervisningen och utifrån dina
ämneskunskaper, kunskaper från den parallella kursen, samt stöd av LLU planera, leda
och utvärdera egen undervisning.
Du känner till styrdokumentens grundläggande värderingar och försöker följa dem. Din
språkliga förmåga räcker till för att förstå och bemöta elever och kolleger i den
pedagogiska verksamheten. Ditt professionella språk börjar växa fram och din
kommunikation med elever och kolleger är stödjande och inkluderande.
Balansen mellan att vara personlig och privat problematiseras i samband med att gränser
och gränssättning i klassrummet uppmärksammas och prövas.
Du visar vilja och förmåga att att diskutera och reflektera över dina VFU-upplevelser
utifrån egna tidigare skolerfarenheter samt kunskaper från tidigare högskolestudier.
2
VFU-kurs 2 (4,5 hp) har fokus på att visa en ökad kunskap om lärares
praktik och i handling pröva och ompröva en undervisning på vetenskaplig
grund.

Du läser under kursens första vecka färdigt Didaktik och språkutvecklande arbetssätt
och påbörjar sedan parallellt med VFU:n kursen Lärarprofessionens grunder för
ämneslärare.
Du börjar kunna formulera och med en bestämd riktning gestalta din kunskap om lärares
uppdrag och ansvar, men prövar dig fortfarande fram och är fortfarande beroende av stöd från
LLU. I ganska hög utsträckning innebär även VFU-kurs 2 att observera LLU:s praktik och
delta i den verksamhet som LLU planerat, men du visar en tydlig vilja att ta ett ökat ansvar.
Vid flera tillfällen utformar du nu din egen undervisning på vetenskaplig grund, men är
samtidigt beredd att ompröva den efter gjorda erfarenheter. Du tar ansvar för minst 12
undervisningstillfällen under kursen (gärna fler om det fungerar bra och finns lämpliga
tillfällen).
Du visar i undervisningen relevanta ämneskunskaper och allmändidaktiska kunskaper, däri
inkluderat en begynnande metodisk förmåga. Du visar en begynnande förmåga att möta
enskilda elever utifrån deras förutsättningar och förkunskaper och du reflekterar över hur din
LLU arbetar med bedömning. Du kan i viss mån motivera dina didaktiska val utifrån tidigare
studier och erfarenheter.
Du försöker skapa en verksamhet där man aktivt arbetar med värdegrundsfrågor och hanterar
elevers olika förutsättningar och behov. Eventuella konflikter mellan elever uppmärksammas
och försök görs att hantera dem, vid behov med stöd av LLU.
Du fortsätter utveckla din ledarroll och lär känna dina starka respektive svaga sidor samt visar
ett empatiskt förhållningssätt. Du försöker aktivt utveckla sin förmåga till kommunikation
präglad av ett professionellt förhållningssätt och språk, och du lyckas i undervisningen vid
flera tillfällen visa på denna förmåga.
3
VFU-kurs 3 (3 hp) har fokus på att i handling visa sig förstå lärares
praktik, samt kunna reflektera över elevers lärande och utveckling såväl
individuellt som i grupp.

Du läser parallellt med denna VFU-kurs först Bedömning och betygssättning för
ämneslärare och sedan Interkulturell pedagogisk kompetens för ämneslärare.
Du gestaltar nu sin kunskap om lärares uppdrag och ansvar på ett alltmer självständigt vis, men
även i dialog med sin LLU. Du får ett ökat ansvar för undervisningen och tar ansvar för minst 10
undervisningtillfällen under kursen. Du visar en förmåga att ta hänsyn både till gruppen och
specifika elever. Utifrån din egen och din LLU:s praktik drar du slutsatser som tydligt visar på en
växelverkan mellan teori och praktik.
Du visar i undervisningen goda ämneskunskaper och allmändidaktiska kunskaper däri inkluderat
en ökad metodisk förmåga. Du kan i viss mån analysera och bedöma det lärande som skett. Du
kan också allt tydligare motivera dina didaktiska val i egen undervisning och dialog med elever.
Din flexibilitet och förmåga att hantera oförutsägbara situationer har börjat utvecklas. Till
exempel uppkomna konfliktsituationer hanteras med en ökad självständighet, även om LLU
fortfarande förväntas vara ett stöd och en dialogpartner.
Du har kommit längre i att hitta din personliga ledarstil, men är beredd att ompröva och anpassa
den. Du arbetar för att skapa ett öppet och demokratiskt klimat, och visar även en medvetenhet om
hur personliga värderingar kan komma till uttryck i den egna praktiken.
Repertoaren av olika kommunikativa färdigheter (muntligt, skriftligt, med digitala redskap, m fl.)
har tydligt utvecklats och du visar en lyhördhet inför elevernas individualitet när de kommunicerar
med varandra eller lärare.
Värdegrundsfrågorna får större betydelse i din praktik, och du kan analysera och reflektera över
värdegrundsarbetet på VFU-skolan samt se konsekvenser för din framtida praktik.
4
VFU-kurs 4 (1,5 hp, dvs en vecka) sker på ett science center, troligen Universeum, och
fokus är preliminärt på lärandemiljöer utanför skolan samt att undervisa och inspirera
grupper man inte känner.
VFU-kurs 5 (18 hp) har fokus på att utifrån en helhetssyn på yrket kunna
agera som lärare och att kunna medverka till en utveckling av
verksamheten. Kursen går på halvfart under större delen av höstterminen.
Du har sedan VFU-kurs 3 läst 1) IKT-didaktik för ämneslärare, 2) Leda individ och grupp för
ämneslärare och påbörjat 3) Matematikens och naturvetenskapens didaktik för ämneslärare.
Under kursen startar 4) Utvärdering och systematiskt kvalitetsarbete för ämneslärare.
Du gestaltar allt eftersom kursen går din kunskap om lärares uppdrag och ansvar i praktiken, och
agerar gentemot sin LLU alltmer som en mindre erfaren kollega. Du förväntas ta fullt ansvar för
delar av undervisningen och planera denna på ett autonomt vis, men utvärdera i dialog med sin
LLU. Minst 5 tillfällen per vecka (halvfart VFU) skall du ansvara för.
Du visar i undervisningen väl utvecklade ämnes-, ämnesdidaktiska och allmändidaktiska
kunskaper. Förmågan att analysera och bedöma det lärande som skett är väl utvecklad och
bedömning används för att vidareutveckla elevernas lärande.
Du kan på ett tydligt vis motivera dina didaktiska val och visa på ett professionellt förhållningssätt till elever och vårdnadshavare. Din praktik vilar på en vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet där lärandet synliggörs och vid behov kan motiveras för elever.
Du visar nu på en flexibilitet i din planering och agerande, samt en utvecklad förmåga att hantera
oförutsägbara situationer. Konfliktsituationer hanteras på ett professionellt sätt och du deltar i
eventuella kontakter med vårdnadshavare.
Du fungerar nu som en arbetsledare för eleverna, men även som en samarbetspartner till din
LLU. Du agerar som en förebild i värdegrundsfrågor och försöker aktivt arbeta med dessa i din
praktik, samt vid behov diskuterar dem i lärarlaget.
Din kommunikativa förmåga är väl utvecklad. Du har såväl ett utvecklat professionellt språk
som en förmåga att tydligt kommunicera med elever och vårdnadshavare. Det finns även en
lyhördhet inför individ och den speciella situation som råder, till exempel ifråga om
specialpedagogiska behov eller sociala relationer.
Du visar en förmåga att identifiera hur skolverksamheten kan utvecklas, och har idéer om hur
detta kan ske utifrån vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Detta kan gälla såväl
strukturella frågor som förhållanden som
5 är specifika för ett enskilt skolämne, en enskild elev
eller en grupp av elever.
Download