Introduktion LRVU30 Grupp 3
2017-01-16
Dagordning
1.Diskussion och presentation
2.Loggbok- VFU-besök – självvärdering
3.Examinationsformer och kursuppgifter
Vilka frågor har ni?
Diskutera två och två i
fem minuter.
Vi lyfter era frågor i
hela gruppen.
Reflektion och dokumentation via
loggbok
Självvärdering
Självvärderingen ska
läggas in i loggboken och
mejlas till mig senast två
dagar före besöket:
[email protected]
Närvaro och underlag för
bedömning från LLU
*LLU är den som ser dig och handleder dig i
det dagliga arbetet.
*100% närvaro
*Lämnar underlag för min bedömning
Besök - självvärdering
*Ni får undersöka med er LLU snarast och därefter mejla mig
3-4 passande tider för VFU-besök med veckodag och
klockslag.
*Besöket är på ca 90 minuter totalt och studenten ansvarar för
ca 40 minuters undervisning.
*Trepartssamtal kring kursmålen
*Viktigt att ni kan ge konkreta exempel i relation till kursmålen i
er självärdering – lämnas in i loggbok två dygn före besöket.
Katia Snäcke på Lindåsskolan 31/1 kl.10.-11.30
(idrott)
Ahmads LLU har meddelat att hon vill samtala
med Ahmad och återkomma
Övriga har inte hört av sig.
Praxisseminarium
Vi har två praxisseminarium under kursen och de har fokus på olika kursmål:
Praxis 1:Kursmål 3 - Planering av kursplanebunden verksamhet, planering
läggs in i inlämningsmapp för ämnet stänger den 23/1 kl. 12.00. Planeringen
ska riktas mot en helklass.
Praxis 2: Kursmål 1 och 4 dvs: Samspel och kommunikation med elever och
vårdnadshavare samt förebygga och motverka diskriminering och kränkande
behandling
1. Redogöra för och analysera samspel och
kommunikation med elever och
föräldrar/vårdnadshavare med stöd i styrdokument,
VFU-erfarenheter och kunskaper från HFU
Redogöra för samspel och kommunikation:
1.Elever - Elever
2.Elever - Lärare
3.Vårdnadshavare - Lärare
Analysera samspel och kommunikation
Kopplar till styrdokument och kunskaper från HFU
Drar slutsatser kring det du sett.
Lyft fram exempel i loggboken, motivera varför du väljer
just dessa exempel.
Loggbok och praxisseminarium 2
2. Självständigt planera, leda, dokumentera och
utvärdera undervisning i fritidshem med stöd i
praktisk-estetiska ämneskunskaper samt digitala
verktyg
Att reflektera över:
Hur använder jag mina praktisk-estetiska kunskaper på
fritidshemmet?
Vad är det för skillnad på att ha bild/musik/idrott på
fritidshem och i skolan?
Vad innebär digitala verktyg?
Mål för eleverna eller mål för verksamheten?
Använd planeringsmodellen “Att göra en planering” i
”Undervisning i teori och praktik”
När det gäller dokumentation och utvärdering så
använder du “Att fånga lärandet” s. 61 och framåt
Loggbok och besök
3. Under handledning planera, leda, dokumentera och
utvärdera kursplanebunden undervisning i valt
praktiskt-estetiskt ämne
*På praxisseminarium 1 ska planeringen presenteras
muntligt. Din uppgift är att lägga in din planering i
inlämningslapp enligt kursguidens hänvisngar.
*I loggboken ska övriga delar behandlas; leda,
dokumentera & utvärdera
Praxisseminarium 1 och loggbok
4. Förebygga och motverka diskriminering och
kränkande handlingar i fritidshem och skola
Färdighet och förmåga du ska utveckla
Ta reda på hur skolans arbete mot kränkande
behandling ser ut.
Fritidshemmen ska ha en likabehandlingsplan, ta del av
den.
Lyft fram konkreta exempel från verksamheten på
förebyggande arbete
Diskutera med din LLU kring vilka strategier som hen
använder
Loggbok och praxisseminarium 2
v
5. Visad fördjupad förmåga att skapa förutsättningar
för alla elever att lära och utvecklas genom en
meningsfull och innehållsrik fritid
Att reflektera över:
Meningsfull och innehållsrik fritid - vad menas med det?
Vilka förutsättningar finns för det på min VFU-plats?
Vilka hinder finns på min VFU-plats?
På vilket sätt skapar jag förutsättningar för elever att lära
och utvecklas?
Ge konkreta exempel från verksamheten, koppla till
styrdokument och litteratur från HFU-kurser.
Loggbok
“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas
utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en
meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen
tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och
erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas
ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I
undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av
arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar
omsorg och lärande.”
LGR11, s.24
6. Reflektera över eget lärande i relation till uppdraget
som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
och värdera den egna yrkeskompetensen.
Reflektera över:
Vilka förmågor är centrala för grundlärare på fritidshem?
Vilka förmågor känner du att du behärskar? Vilka delar
behöver du utveckla med?
Reflektera över din egen utveckling mot kursmålen, ge
konkreta exempel från verksamheten som visar på dina
erövrade kunskaper och färdigheter.
Självvärdering
Ta stöd i Inger Brännbergs föreläsning från LRVU 11 när ni skriver
era loggboksinlägg
1.Beskriva - återberätta så objektivt du kan det faktiska skedet (ej
värderande)
2.Bearbeta - rikta fokus mot situationen och vrid och vänd på den för att
förstå vad som händer, ta barnets perspektiv, ta stöd i litteratur och
styrdokument som stöd för att förstå.
3. Reflektera - här vänder du fokus på dig, dina tankar, vad har du lärt,
din egen yrkesutveckling i relation till din bearbetning.
Smått och gott
Glöm ej att ta del av kursguiden hur ni förbereder er inför respektive seminarium!
Vem skulle vilja delta på dialog kring kursguide i LRVU 40 i vår grupp? Tidpunkten är före praxis 2, dvs kl. 88.50 i sal B3 315
GLÖM EJ ATT LÄGGA IN DITT SCHEMA I LOGGBOKEN efter första dagen på din VFU!
Vi ses gemensamt på praxis 2, kl. 9-11.30 i sal B 3 315 då ska ni:
förbereda er genom att välja ut en logg ur loggboken för respektive område: Samspel och kommunikation med elever
och vårdnadshavare samt förebygga och motverka diskriminering och kränkande handlingar. Dessa två olika loggar ska
du presentera med stöd i tidigare HFU-kurslitteratur.
(Ni träffas på praxisseminarium 1 den 25/1, se GUL för hem och konsumentkunskap)
LYCKA TILL PÅ ER VFU!