Period 2 Beskrivning av VFU-uppgift i matematik - GUL

advertisement
Kursguide L6VU11
Verksamhetsförlagd utbildning 1 för lärare åk 4-6,
7,5 högskolepoäng
Vt-17
1
Välkommen till VFU 1!
I texten Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningen vid Göteborgs
universitet http://www.lun.gu.se/digitalAssets/1436/1436988_riktlinjer_vfu_lp11_130207.p
df, beskrivs syfte, ramar, ansvarsfördelning med mera för lärarutbildningens VFU-kurser. Där
framgår hur lärarutbildningen vid GU är uppbyggd som ett samarbete mellan olika
huvudmän: Göteborgs universitet, medverkande kommuner, fristående skolhuvudmän,
skolor och förskolor.
Kursplanen kan du hitta i GUL-aktiviteten L6VU11 Vt-17 eller om du söker genom att skriva in
kurskoden på http://www.utbildning.gu.se/kurser/hitta-kursplan.



Kursen introduceras den 11 januari.
Kursen startar den 16 januari. Du åker direkt ut till din VFU-skola.
Observera att brottsregisterutdraget måste vara överlämnat enligt instruktion
från koordinator.
VFU-kurs 1 är uppdelad i två perioder:
Period 1 är inriktad mot svenska (16 januari- 5 februari). Du förväntas pröva olika
lässtrategier i ett textsamtal med eleverna, olika skrivstrategier i en skrivuppgift
samt genomföra en uppgift om muntligt berättande. Uppgifterna väljs ut och
genomförs i samråd och med stöd av lokal lärarutbildare. Under VFU skriver du i
bloggen enligt instruktion.
Period 2 är inriktad mot matematik (6 mars-19 mars). Denna period föregås av
delkurs 1 i ämneskursen Matematik 1. Du ska genomföra en uppgift med fokus på
aritmetik där du ska kartlägga elevernas kunskaper samt följa upp dessa genom
mikroundervisning om något aritmetikinnehåll. Lämpligt innehåll väljs ut i
samråd med lokal lärarutbildare.
VFU-kursledare för L6VU11 är:
Viktoria Bengtsdotter Katz
[email protected]
Marie
Fredriksson
[email protected]
Kursadministratör: Sofie.Dencker, [email protected]
Ansvarig studierektor: Kaj Jönsson, [email protected]
2
Kursbeskrivning
Från novis till professionell
I LUN:s Riktlinjer för VFU beskrivs hur den verksamhetsförlagda utbildningen knyter samman
teori och praktik under utbildningen till lärare, och att den dessutom är den enda arena där
studenten kan utveckla förmågan till att i praktisk handling agera som lärare. Där beskrivs
också hur examensmålen för lärarprogrammen pekar mot en rad olika förmågor och
kompetenser som en färdig lärare ska besitta, och att i stort sett samtliga av dessa finns med
under VFU:n genom dess integration av teori och praktik. Examensmålen för ditt program
kan hittas i utbildningsplanen, se utbildningsplan/.
Under VFU-kurs 2, 3 och 4 sker examinerande besök av en lärare från universitetet. I VFUkurs 1 görs inget examinerande besök, om det inte påkallas av LLU, istället skriver du en
fördjupad reflektion utifrån genomförd undervisning i matematik och svenska.
Du förväntas inte uppnå examensmålen förrän efter VFU-kurs 4, och nedan ges därför en
beskrivning av hur en generell utveckling mot dessa bör utvecklas under VFU-kurs 1. Denna
beskrivning försöker sätta ord på de komplexa förmågor som skall utvecklas under
utbildningen. Fokus är på VFU, men samtidigt är progressionen i samklang med de
universitetsförlagda delarna av utbildningen. För att tydliggöra detta beskrivs även vilka
kurser du läst innan den specifika VFU-kursen.
Alla beskrivningar av utvecklingen till att kunna arbeta professionellt som lärare blir dock en
förenkling. Beroende på dina specifika erfarenheter och kunskaper inom olika områden, såväl
som den specifika VFU-skolans förutsättningar, kommer vissa delar av lärarkompetensen att
träda fram mer än andra under de olika VFU-kurserna. Men eftersom examensmålen täcker
in de förmågor och kompetenser som professionen kräver, så finns en möjlighet att under
utbildningens gång synliggöra och lyfta fram helheten i läraryrket, och att säkerställa att
denna helhet framträder under de fyra VFU-kurserna.
VFU-kurs 1 har fokus på: skolmiljön, lokal lärarutbildares praktik och
att på ett prövande sätt själv agera som lärare.
3
Denna första VFU-kurs har främst ett ämnesdidaktiskt fokus med inriktning på
svenska och matematik. Utöver det knyter kursen an till de föregående
kärnkurserna Lärande, utveckling och didaktik (L6K10G) och Styrsystem,
organisation och bedömning (L6K20G). Styrdokument i form av läroplan och
kursplan konkretiseras genom undervisning i svenska och matematik
Du observerar noggrant både skolmiljön och din LLU:s genomförande av undervisning.
Undervisningen analyseras och du reflekterar utifrån tidigare kurser, samt förväntas knyta
an till såväl allmänna teorier om lärande som mer specifikt ämnesdidaktiska teorier och
metoder inom svenska och matematik.
Det är viktigt att du som student redan nu prövar att undervisa. Vid minst två tillfällen
per vecka förväntas du ta ett ökat ansvar för undervisningen och utifrån kunskaper från
tidigare kurser samt stöd av LLU planera, leda och utvärdera egen undervisning.
Du känner till styrdokumentens grundläggande värderingar och försöker följa dem. Din
språkliga förmåga räcker till för att förstå och bemöta elever och kolleger i den
pedagogiska verksamheten. Ditt professionella språk börjar ta form.
Balansen mellan att vara personlig och privat problematiseras i samband med att
gränser och gränssättning i klassrummet, samt kommunikation med elever,
uppmärksammas och prövas.
Du visar vilja och förmåga att diskutera och reflektera över dina VFU-upplevelser
utifrån egna tidigare skolerfarenheter samt kunskaper från tidigare högskoleförlagda
kurser.
Efter avslutad kurs ska studenten
-med stöd av sin lokala lärarutbildare och med kunskap från tidigare genomförd
högskoleförlagd utbildning, planera, genomföra och reflektera över undervisning i svenska
och matematik utifrån styrdokument,
-kunna beskriva elevers lärande inom ett specifikt område,
-reflektera över det egna ledarskapets och kommunikationens betydelse för lärande samt
med ett varierat och adekvat språkbruk kunna kommunicera med elever och kollegor i
olika situationer.
- reflektera över observerad undervisning.
VFU-kurs 2 har fokus på: att visa en ökad kunskap om lärares praktik och i handling pröva
och ompröva en undervisning på vetenskaplig grund.
VFU-kurs 3 har fokus på: att i handling visa sig förstå lärares praktik, samt kunna reflektera
över elevers lärande och utveckling såväl individuellt som i grupp.
VFU-kurs 4 har fokus på: att utifrån en helhetssyn på yrket kunna agera som lärare och att
kunna medverka till en utveckling av verksamheten.
4
VFU-kursens uppgifter
Blogginlägg - en översikt
I L6VU11 ska ni skriva blogg om era erfarenheter från VFU. Ni ska använda det bloggverktyg
som finns i GUL.
I bloggen är det mycket viktigt att välja vilka ord du uttrycker dig med, och hur du formulerar
dig. Det finns också etiska aspekter på bilder som används i bloggen. I bloggen skall aldrig
namn på personer, skola eller kommun finnas med. Läs mer om etik på nätet:
http://etikpainternet.se/index.html
Nedan finns de rubriker du ska skriva under och som är valda för att täcka lärandemålen i
kursplanen. Rubriker med fet stil är obligatoriska. Vi uppmanar er också att läsa och ge
kommentarer på varandras bloggar för att få syn på olika skolverkligheter!
1.
2.
3.
4.
5.
Skolbiblioteket
Mina första intryck
Textsamtal planering, genomförande, utvärdering (se instruktion nedan)
Skrivuppgift planering, genomförande, utvärdering (se instruktion nedan)
Muntligt berättande, planering, genomförande, utvärdering (se instruktion
nedan)
6. Reflektioner efter praxisseminariet (se instruktion för praxissem)
7. Efter period 1: Detta bär jag med mig till period 2 efter att ha läst mina tidigare
inlägg i bloggen.
Ovanstående blogginlägg ska vara klara senast 5 februari.
8. Aritmetikdiagnos planering, genomförande, utvärdering (se instruktion nedan)
9. Tre punkter som sammanfattar de viktigaste lärdomarna från VFU 1 och tre
punkter där du beskriver utvecklingsområden inför VFU 2 Flytta till blogg.
Ovanstående blogginlägg ska vara klara senast 19 mars.
Period 1. Beskrivning av VFU-uppgifter i svenska, textsamtal, skrivuppgift
och muntligt berättande
Blogginlägg 3
Samtal om en skönlitterär text
Planera och genomför ett textsamtal med en grupp elever. Är ni två gör ni varsitt
och auskulterar på varandras samtal. Välj först en text (bilderbok, novell, kapitel
ur kapitelbok eller en dikt) i samråd med den lokala lärarutbildaren. Läs och
fundera över texten så att du är väl förtrogen med den. Planera sedan
textsamtalet utifrån följande frågor:



Är eleverna vana vid textsamtal?
Vilken gruppstorlek är lämplig? Halvklass eller helklass? (mindre grupper än så ger ofta
odynamiska samtal)
Vilka strategier ska eleverna öva i detta samtal?
5



Ska texten läsas i ett svep eller segmenteras i mindre stycken?
När på dagen ska samtalet genomföras?
Plats och eventuell möblering?
Att fundera på inför ditt blogginlägg:
 Hur förberedde du dig?
 Hur fungerade samtalet?
 Din egen roll som samtalsledare?
 Vilka specialfrågor hade du förberett om samtalet skulle tystna?
 Fick du tankar kring hur man skulle kunna arbeta vidare med barnens frågor?
 Vad blev bra och vad skulle du vilja förändra till nästa gång?
Skriv i bloggen under blogginlägg: 3.
Blogginlägg 4
Undervisa i skrivande
I denna uppgift genomför du en mindre skrivuppgift. Kartlägg först det befintliga
skrivandet i klassen. Iaktta och samtala med elever och lärare under några
skoldagar. Vad skriver eleverna? Vilka texttyper? Varför skriver man? För vem?
Planera sedan uppgiften som exempelvis kan vara en igångsättningsövning, en
dikt med respons, en insändare eller en beskrivning. Samråd med din LLU. Utgå
från följande frågor:





Vilken slags text ska eleverna skriva och varför?
Vilka instruktioner ska eleverna få muntligt och skriftligt?
Vem är mottagare?
Vilka skrivstrategier ska eleverna öva? (listor, flödesskrivning, tankekartor, respons)
Hur och på vad får eleven respons?
Att fundera på inför ditt blogginlägg:
 Hur förberedde du dig?
 Hur fungerade instruktionerna? Vilka orsaker kan du se till att det blev så?
 Fick du tankar kring hur man skulle kunna arbeta vidare med barnens frågor?
 Vad blev bra och vad skulle du vilja förändra till nästa gång?
Skriv i bloggen under blogginlägg: 4
Blogginlägg 5
Muntligt berättande
A Observera
Berättar läraren själv för klassen? Anteckna i stolpform en berättelse du uppfattade att
läraren berättade för klassen under VFU? Notera något kort om sammanhanget där
berättelsen berättades (t. ex. mattelektion, i bamba, direkt efter rasten där det hänt något,
på so-lektion om vikingar med mera.) Det är inte säkert att läraren berättar någon berättelse
men håll öronen och ögonen öppna eftersom de spontana berättelserna ur livet är lätta att
missa!
Ta reda på hur läraren övar elevernas muntliga berättande.
6
7
B Berätta
Planera och genomför en aktivitet med berättande för och tillsammans med en grupp elever.
Välj först en berättelse som du ska återberätta muntligen (ur traditionen som t. ex fabel,
saga, sägen, vandringssägen eller ur livet som t ex minnen - om personer och händelser).
Förbered er på berättandet utifrån föreläsning och workshop med Ola Henricsson och hämta
inspiration från kurslitteraturen Henricsson & Lundgren (2016).
C Övning/Lek
När ni har berättat er berättelse väljer ni en övning eller lek och gör tillsammans med
eleverna. ( se Henricsson & Lundgren 2016)
Berättandet och aktiviteten tar tillsammans cirka 20 – 30 minuter.
Planera er aktivitet med muntligt berättande utifrån följande frågor:
 Är eleverna vana vid muntligt berättande?
 Vilken gruppstorlek är lämplig?
 Vad är syftet med berättandet och den tillhörande leken/övningen?
 När ska du genomföra aktiviteten?
 Plats och eventuell möblering?
Att fundera på inför ditt blogginlägg:
 Hur förberedde du dig?
 Vad berättade du och hur upplevde du berättandet och elevernas respons?
 Elevernas delaktighet i den språkutvecklande aktiviteten i anslutning till berättandet.
 Reflektera kring berättandets betydelse för lärarprofessionen.
 Vad blev bra och vad skulle du vilja förändra till nästa gång?
Period 2 Beskrivning av VFU-uppgift i matematik
Blogginlägg 8
Aritmetik, diagnos
Denna VFU-uppgift har fokus på matematik. Du ska genomföra en
matematikdidaktisk uppgift där du kartlägger och analyserar elevers kunskaper
inom aritmetik. Du ska sedan utifrån kartläggningens resultat undervisa i en
mindre elevgrupp (så kallad mikro-undervisning) så att dessa elever ges möjlighet
till en utvecklad förståelse för det som diagnosen har behandlat. Denna uppgift
genomförs i samråd med er LLU:are. Uppgiften knyter an till den delkurs i
matematik/matematikdidaktik som föregår VFU:n och där du som student har
läst matematikdidaktisk forskning om hur elever bygger upp sin kunskap inom
grundläggande aritmetik. Du ska kartlägga och analysera elevers kunskaper för
att sedan planera mikroundervisning (med en mindre grupp elever) utifrån
resultaten. Som underlag för kartläggning av elevernas kunskaper används
Skolverkets diagnosmaterial Diamant (materialet finns på Skolverkets hemsida
och du hittar det via länk på GUL).
 Välj i samråd med LLU (eller klassens matematiklärare) ut en diagnos som
ni tror är lämplig för klassen. Det kan vara något som de arbetar med just
8



nu eller något de har gjort tidigare som ni vill se hur mycket de minns av
eller något ni ska börja med och som ni vill ta reda på elevernas
förkunskaper om. Det ska vara en diagnos inom området Aritmetik eller
Rationella tal (bråk, decimaltal, procent). OBS! Välj inte en diagnos om
negativa tal (Aun) eller potenser (Aup).
Låt hela klassen/gruppen genomföra diagnosen. Observera (på ett klokt
sätt) hur lång tid eleverna behöver.
Rätta och sammanställ resultaten i den resultatblankett som hör till
diagnosen.
Utifrån resultaten väljs sedan 5-6 elever ut för intervju och uppföljning.
Välj elever som har missat några eller flera uppgifter. Förbered genom att
konstruera fler lämpliga uppgifter som till exempel handlar om samma
sak både med och utan kontext och använd gärna konkret material för att
förklara. Be eleven lösa uppgifterna och berätta hur han/hon gör. Skapa
möjlighet för eleven att utveckla bättre strategier och förståelse för när
olika strategier är lämpliga och varför de fungerar. Titta sedan
tillsammans med eleven på diagnosen igen. Till exempel kan man se om
eleven själv kan hitta och korrigera sina fel. Ta reda på vilka
tankestrategier eleverna använder, hitta eventuella missuppfattningar och
svårigheter och hjälp eleverna att utveckla effektivare strategier. Stöd och
verktyg för att genomföra detta kommer du som student att få ta del av
under föregående matematikkurs och i dess kurslitteratur.
Att fundera på inför ditt blogginlägg:
1. Vilka svårigheter visade sig eleverna ha?
2. Hur förberedde du mikroundervisningen?
3. Vilket innehåll var lätt/svårt att få eleverna att förstå?
4. Vad kände du dig säker/osäker på?
5. Om du skulle göra om det, vad skulle du ändra på?
Skriv i bloggen under blogginlägg: 8
Inlämningsuppgift
I en slutlig inlämningsuppgift ska halva gruppen skriva om undervisning i matematik och
halva gruppen om undervisning i svenska. Du ska använda dina och din praxisgrupps
blogginlägg, kurslitteratur i föregående kurser och Lgr 11 när du skriver.
Den 9 mars får du veta vilken uppgift som du ska skriva om. Läs noga igenom blogginläggen
som rör din uppgift skrivna av din praxisgrupp. Det är tillsammans med dina egna
erfarenheter underlag för inlämningsuppgiften där du ska reflektera och jämföra dina
kamraters blogginlägg.
9
Du som skriver om undervisning i svenska:
Om du skriver om muntligt berättande, textsamtal eller att undervisa i skrivande, skriver
du din inlämning enligt nedan:




Utgå från dina egna observationer under VFU
Läs noga blogginläggen från din praxisseminariegrupp.
Jämför i bloggarna hur olika sätt att planera, instruera och genomföra uppgiften
påverkar i vilken mån syftet med uppgiften uppfyllls..
Du har under VFU 1 observerat undervisning av muntligt berättande, textsamtal
och skrivande i din klass. Hur skulle du beskriva språkmiljön och
kommunikationen i klassrummet utifrån observationer och blogginlägg? Vilken
betydelse kan det ha det för elevernas språkutveckling?
Omfattning max 3 A4-sidor Times New Roman teckenstorlek 12, exklusive referenslista.
Referenser och referenslista enligt APA-manualen.
I texten ska du referera (enligt APA-manualen) till Lgr 11 och litteratur från L6SV10. Du kan
även referera till annan relevant litteratur.
Lägg i inlämningsmapp på GUL senast 19 mars kl. 20.00.
Du som skriver om undervisning i matematik
Om du skriver om matematikdiagnosen, läser du noga igenom blogginläggen som rör denna
uppgift skrivna av medlemmarna i din praxisgrupp. Du skriver din inlämning enligt följande
instruktioner:



Beskriv vilken diagnos som genomförts och i vilken årskurs, samt motivering till
val av diagnos.
Beskriv resultatet (använd gärna resultatblanketten som hör till diagnosen).
Sammanfatta de viktigaste slutsatserna om resultatet genom att ge exempel på
uppgifter som flera elever hade fel på, respektive ge exempel på uppgifter som
flera elever kunde.
Beskriv med konkreta exempel hur mikroundervisningen gick till. - Vad gick du
igenom? - Hur gjorde du, vad sa du? - Vilka uppgifter jobbade ni med? - Använde
du något material? - Vilka strategier använde eleverna?
Reflektera över resultatet. Både vad gäller elevernas svårigheter, vad de lärde sig och hur du
tyckte det gick när du undervisade.
Här jämför du med och kommenterar de erfarenheter som medlemmarna i din praxisgrupp
gjorde när de gjorde sin undervisning. Vilka likheter och skillnader ser du?
Omfattning max 3 A4-sidor Times New Roman teckenstorlek 12, exklusive referenslista.
Referenser och referenslista enligt APA-manualen.
10
I texten ska du referera (enligt APA-manualen) till Lgr 11 och litteratur från L6MA10. Du
kan även referera till annan relevant litteratur.
Lägg i inlämningsmapp på GUL senast 19 mars kl. 20.00.
 Praxisseminarium
Praxisseminarier kommer att genomföras en halv dag under period 1. Du får
veta vilken dag som gäller för dig, vem som är din VFU-kurslärare och vilken
praxisseminariegrupp du tillhör under din första VFU-vecka.
Inför praxisseminariet läser du igenom bloggarna från de studenter som är i
din seminariegrupp. På praxisseminariet möts ca 5-7 studenter, kurslärare och
koordinator. På praxisseminariet ska du lyfta en för dig viktig fråga som väckts
under VFU ( det kan handla om såväl undervisning som en situation utanför
klassrummet). Du presenterar frågan under ca fem minuter. Inled med att
berätta om den situation eller händelse som och väckte din fråga. Därefter
ges utrymme för en kort diskussion och reflektion i gruppen. Relatera din
fråga till kursmålen.
Skriv din reflektion över praxisseminariet i blogginlägg: 6
Närvaro
Närvaroblanketten hittar du med hjälp av denna länk:
http://lararutbildning.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/vfu
Det är LLU som skriver under och skickar in blankett för intygad närvaro för period 1och 2
när båda perioderna är avslutade i mars.
Skicka till: [email protected] eller
Sofie Dencker, GU, IDPP, Box 300, 405 30 GÖTEBORG
Betygskriterier
För betyget Godkänd krävs att den studerande:
- uppfyller kraven på aktivt deltagande i praxisseminarium
- uppfyller kraven på närvaro
- har skrivit alla obligatoriska inlägg i bloggen enligt givna instruktioner i
kursguiden
- visar god förståelse för genomfört undervisningsmoment i svenska eller
matematik samt skrivit enligt givna instruktioner. I reflektionen används
referenser till styrdokument och tidigare kurslitteratur.
Arbetet ska vara skrivet på god svenska
För betyget Väl Godkänd krävs att den studerande utöver kraven för godkänd:
- Visar fördjupad förståelse för genomfört undervisningsmoment i svenska eller
matematik, samt visar förmåga att på ett fördjupat och kreativt sätt reflektera
11
över genomfört undervisningsmoment i svenska eller matematik. I reflektionen
används väl valda referenser till styrdokument och tidigare kurslitteratur
anpassade till valda undervisningsmoment och förutsättningar.
12
Download