IP/03/1194
Bryssel, den 2 september 2003
Kommissionen avslår begäran om att införa ett
tillfälligt förbud mot användning av GMO i
Oberösterreich
Europeiska kommissionen har beslutat att avslå en begäran från Österrike
att få införa nationella bestämmelser som förbjuder användning av genetiskt
modifierade organismer (GMO) i delstaten Oberösterreich under en
treårsperiod. Begäran lämnades in i mars 2003, enligt artikel 95.5 i EGfördraget. Denna artikel ger medlemsstaterna möjlighet att på vissa
bestämda
villkor
göra
undantag
från
Europeiska
unionens
harmoniseringsåtgärder. I villkoren ingår att nya vetenskapliga belägg skall
ha framkommit samt att särskilda förhållanden som är specifika för
medlemsstaten föreligger. Efter en noggrann undersökning av den
österrikiska begäran beslöt kommissionen i dag att dessa villkor inte var
uppfyllda i detta specifika fall.
Den österrikiska åtgärden
De bestämmelser som planerades av delstatsregeringen i Oberösterreich
presenteras som ett sätt att skydda ekologisk och traditionell jordbruksproduktion
samt att skydda växters och djurs genetiska resurser från hybridisering med GMO.
Myndigheterna i Oberösterreich anser att ett generellt förbud mot genetiskt
modifierade utsäden är motiverat eftersom frågan om samexistens mellan
jordbruksproduktion med respektive utan GMO inte är helt löst.
Kommissionens beslut
Innan kommissionen fattade sitt beslut begärdes ett yttrande från den vetenskapliga
kommittén vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Mot
bakgrund av EFSA:s bedömning har kommissionen dragit slutsatsen att den
information som lämnades av de österrikiska myndigheterna inte utgör nya
vetenskapliga belägg avseende skydd av miljön eller arbetsmiljön. Dessutom har
Österrike inte visat att det föreligger ett problem som är specifikt för delstaten
Oberösterreich och som har uppstått efter det att harmoniseringsåtgärden1 antogs.
På grundval av detta har kommissionen dragit slutsatsen att lagförslaget inte
uppfyller kraven i artikel 95.5 i fördraget och att ett undantag från EU-lagstiftningen
följaktligen inte är motiverat.
1
”Harmoniseringsåtgärden” är i det här fallet direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning
av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1–39).
Miljökommissionär Margot Wallström sade följande: ”Vi har analyserat de
österrikiska bestämmelserna mycket noggrant och juridiskt sett verkar saken vara
helt klar. Fördragets krav för ett undantag från EU-lagstiftningen är inte uppfyllda,
och i sin roll som fördragets väktare kan kommissionen inte göra annat än att avslå
den österrikiska begäran. Jag har givetvis full respekt för de österrikiska
myndigheternas farhågor när det gäller skyddet av miljön och människors hälsa, och
jag kan utan vidare erkänna att samexistens är en viktig fråga att ta itu med. Jag
skulle dock vilja påpeka att detta är gemensamma farhågor som delas av många
regioner i Europa och som det är möjligt att finna en praktisk lösning på inom det
befintliga regelverket”.
Bakgrund
Den österrikiska anmälan
Den 13 mars 2003 anmälde Republiken Österrike, i enlighet med artikel 95.5 i EGfördraget, ett förslag till regionala bestämmelser angående ”Oberösterreichs lag om
förbud mot genetisk modifiering 2002”. Bestämmelserna underbyggdes av en studie
som påstods innehålla nya vetenskapliga rön som visade på möjliga risker i
samband med GMO och som var specifika för Oberösterreich. Oberösterreich anser
därför att ett generellt förbud för alla GMO (godkända eller ej) krävs för att skydda
miljön och jordbruket.
Ett sådant förbud innebär ett undantag från gemenskapens tillämpliga
harmoniseringsåtgärd, i detta fall direktiv 2001/18/EG, där det anges att
bedömningar av GMO skall göras från fall till fall och att medlemsstaterna får
använda sig av skyddsklausulen endast när det gäller specifika GMO som redan har
godkänts inom EU. Oberösterreich anser att ett sådant undantag är motiverat på
grundval av artikel 95.5 i fördraget.
Artikel 95.5 i fördraget
I artikel 95.5 i EG-fördraget föreskrivs att ”om en medlemsstat efter det att rådet eller
kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att
införa nationella bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg med
anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem som är
specifikt för den medlemsstaten och som har uppkommit efter beslutet om
harmoniseringsåtgärden, skall medlemsstaten underrätta kommissionen om de
planerade bestämmelserna samt om skälen för att införa dem”.
Enligt artikel 95.6 i fördraget gäller dessutom följande: ”Kommissionen skall inom sex
månader efter en sådan anmälan godkänna eller förkasta de ifrågavarande
nationella bestämmelserna sedan den konstaterat huruvida dessa utgör ett medel för
godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handelshinder mellan
medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett hinder för den inre
marknadens funktion”.
2
Bedömning av den österrikiska anmälan
Kommissionen har gjort en bedömning av lagförslaget i förhållande till kraven i artikel
95.5. Alla villkoren i denna artikel måste vara uppfyllda för att nationella
undantagsbestämmelser skall godkännas av kommissionen.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ombads lämna ett vetenskapligt
yttrande om huruvida de uppgifter som tillhandahållits av de österrikiska
myndigheterna i samband med lagförslaget utgjorde nya vetenskapliga belägg med
anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd såsom krävs i artikel 95.5. Yttrandet2
lämnades den 11 juli 2003 och innehöll följande slutsatser:
- Den vetenskapliga informationen i rapporten omfattar inga nya uppgifter som
ogiltiggör bestämmelserna om miljöriskbedömning enligt direktiv 90/220/EEG
eller direktiv 2001/18/EG.
- Den vetenskapliga informationen i rapporten omfattar inga nya vetenskapliga
rön om risker för människors hälsa eller miljön som skulle motivera ett generellt
förbud i denna österrikiska delstat mot odling av genetiskt modifierade fröer
eller förökningsmaterial, användning av transgena djur för avel eller utsättande
av transgena djur, där sådana användningar har fått tillstånd enligt direktiv
90/220/EEG eller direktiv 2001/18/EG.
Samexistens
Frågan om samexistens mellan genetiskt modifierade (GM-) grödor och
konventionellt och ekologiskt jordbruk togs upp av kommissionen i en
rekommendation den 23 juli 2003. I områden som är fria från GM-grödor skall man
enligt rekommendationen prioritera skötselåtgärder som kan tillämpas inom ett
enskilt jordbruksföretag och i nära samarbete med angränsande jordbruk beroende
på gröda och typ av produkt (t.ex. utsäde eller gröda). Åtgärder med regional
omfattning kan övervägas om de är väl avvägda och om tillräcklig grad av renhet inte
kan uppnås med andra metoder.
I direktiv 2001/18 kommer det att föras in en klausul om samexistens som innebär
att medlemsstaterna får vidta lämpliga åtgärder för att undvika oavsiktlig förekomst
av genetiskt modifierade organismer i andra produkter.
2
Yttrande från den vetenskapliga gruppen för genetiskt modifierade organismer
angående en fråga från kommissionen om Österrikes anmälan av nationell lagstiftning
som reglerar GMO enligt artikel 95.5 i EG-fördraget, The EFSA Journal (2003) 1, 1–5.
3