6.1_Miljökartläggning_yttre Bergsjön_hemtjänst_2014

Miljökartläggning
Verksamhet: Hemtjänst Bergsjön yttre
Miljökartläggningen är gjord år: 2013, uppdaterad 2014
Verksamhetens miljöpåverkan:
Aktiviteter som påverkar Förbrukningstal
miljön
Tjänsteresor med bil
Elbilar
Hantering av överblivna
läkemedel
Avfallssortering av matoch restavfall
Ger till HSV som lämnar
åter till apoteket
Ej möjligt att urskilja
hemtjänstens avfall från
resterande avfall som
Geråshus personal bidrar
med
Stor förbrukning av
engångsartiklar
Elförbrukning
Flik 6
2013-01-15
2
1
4
Ej möjligt att urskilja den
specifika lokalen där
hemtjänsten håller till från
resten av Geråshus
Miljövänliga inköp
Värmeanvändning
Rangordning
(1 är mest betydande,
därefter 2, osv.)
3
6
5
Ej möjligt att urskilja den
specifika lokalen där
hemtjänsten håller till från
resten av Geråshus.
7