Samhällskunskap
Syfte, förmågor och kunskapskrav
Syfte:
Genom undervisning i samhällskunskap ska du ges förutsättningar att
utveckla din förmåga att:
- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och
samverkar
- analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala
samhällsfrågor ur olika perspektiv
- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller
- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella
samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika
perspektiv
- söka information om samhället från medier, Internet och andra källor
och värdera deras relevans och trovärdighet
- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden,
principer, arbetssätt och beslutsprocesser
Förmågor du övar:







Undersöka
Beskriva samband
Använda
Resonera
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Redogöra
Söka information och resonera om trovärdighet och relevans
Kunskapskrav
Kunskapskrav
1.
Undersöka hur mediala,
rättsliga, politiska,
ekonomiska och sociala
samhällsstrukturer är
uppbyggda och fungerar
E
C
A
Enkla
Förhållandevis
komplexa
Komplexa
Beskriva samband inom
och mellan olika
samhällsstrukturer
I huvudsak
Relativt väl
Väl
Använda begrepp och
modeller
Enkla
Relativt väl
utvecklade
Välutvecklade
och nyanserade
Enkla
Förhållandevis
komplexa
Komplexa
Enkla
Förhållandevis
komplexa
Utvecklade och
relativt väl
Komplexa
Välutvecklade
och väl
Enkla
Utvecklade och
relativt väl
Välutvecklade
och väl
I viss utsträckning
I förhållandevis
stor
utsträckning
Stor
utsträckning
Resonera om hur
individer och samhällen
påverkas av och påverkar
varandra
Beskriva samband
mellan olika faktorer som
har betydelse för individers
möjlighet att påverka sin
egen och andras
livssituation
2.
Undersöka
samhällsfrågor ur olika
perspektiv och beskriva
och resonera kring
samband
Värdera och uttrycka
olika
ståndpunkter i några
samhällsfrågor med
resonemang och
argument.
Växla mellan olika
perspektiv
Redogöra för de
mänskliga
rättigheternas innebörd
och betydelse. Ge exempel
på hur de kränks och
främjas i olika delar av
världen
Redogöra för de
nationella
minoriteterna och deras
särställning och rättigheter
3.
Resonera om
demokratiska
rättigheter och
skyldigheter samt om
fördelar och nackdelar
med olika former för
gemensamt
beslutsfattande
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Söka information om
samhället och använda
olika källor
I huvudsak
Relativt väl
Väl
Resonera om
informationens
och källornas trovärdighet
och relevans
Enkla
Utvecklade och
relativt väl
Välutvecklade
och väl