Kursproven i Franska steg 3

Provmaterialet i Franska steg 3
vårterminen 2004
Kerstin Häggström ([email protected])
Inledning
Vårterminen 2004 presenterades för första gången ett helt nytt provmaterial för steg 3 i
franska, spanska och tyska. Det bestod av två integrerade prov: läsförståelse med tillhörande
skrivuppgift (två skrivuppgifter i franska) samt hörförståelse med tillhörande tal- och skrivuppgift (två skrivuppgifter i franska). Det första provet hade i samtliga tre språk ett gemensamt tema, nämligen mat och måltider. Det var naturligtvis möjligt att använda läs- och hörförståelse- delarna separat utan tillhörande integrerad uppgift. Eftersom det fanns olika
skrivuppgifter att välja på kan man utgå från att lärarna har valt en skrivuppgift från ett av
proven och inte från båda två.
Hur tas proven fram?
En gemensam arbetsprocess ligger till grund för framtagandet av provmaterialen i franska,
spanska och tyska steg 3. Efter utprövning med ett stort antal elever i hela landet samlas allt
material in och resultaten bearbetas. Ett referensgruppsmöte med erfarna lärare, varav minst
en med franska som modersmål, sätter sedan i samråd med provansvariga i ämnet samman
de aktuella proven. Muntliga och skriftliga elevprestationer väljs därefter ut och bedöms av
referenterna i respektive språk, vilka även lämnar förslag till betygsgränser för läs- och hörförståelseproven.
För att säkerställa likvärdigheten mellan proven i franska, spanska och tyska utförs sedan en
horisontell bedömning, d.v.s. lärare med undervisning i minst två av språken jämför proven i
respektive språk utifrån bl.a. följande punkter:
För hörförståelse: Antal delar, antal ord i manus, grad av autenticitet, innehåll, språkets
komplexitet och karaktär, taltempo, regional färgning, omlyssning, uppgiftstyper, svarsformat samt antal poäng.
För läsförståelse: Antal texter, antal ord, innehåll, språkets komplexitet och karaktär, typ av
läsning, uppgiftstyper, svarsformat och antal poäng.
För fri muntlig produktion/interaktion: Antal delar/ämnen, instruktioner och grad av stöd,
språknivå och interaktion samt möjlighet att "ta ut svängarna" inom ämnet.
För fri skriftlig produktion/interaktion: Antal ämnen, typ av efterfrågad text, instruktioner
och grad av stöd, språknivån i uppsatserna samt möjlighet att "ta ut svängarna" inom ämnet.
Referenterna bedömer sedan om kraven för de föreslagna betygsnivåerna på elevexemplen i
fri muntlig produktion/interaktion och fri skriftlig produktion/interaktion i respektive språk
är likvärdiga. Avslutningsvis lämnar de sina förslag på betygsgränser för läs- och hörförståelseproven. Med hjälp av ingående analys av olika utprövningsdata fastläggs sedan
gränserna i samråd mellan ansvariga i provbanken och Skolverket.
Allmänt om provmaterialet i franska
Det fanns två delprov i franska, det ena, À table! bestod av två integrerade delar,
Compréhension écrite och Expression écrite med fokus på läsförståelse och fri skriftlig
produktion. Hela provet, Compréhension écrite och Expression écrite skulle göras vid ett
och samma tillfälle eftersom skrivuppgiften bygger på innehållet i texterna. Det andra delprovet, Maria, var indelat i Compréhension orale, Expression orale och Expression écrite
och prövade hörförståelse, fri muntlig produktion och fri skriftlig produktion. Även detta
prov bestod av integrerade delar. För läraren fanns följande möjligheter att kombinera
provdelarna:
À table!: Compréhension écrite + Expression écrite
Maria: Compréhension orale + Expression orale
Compréhension orale + Expression écrite
Compréhension orale + Expression orale + Expression écrite
Delprovet Maria rekommenderades eleverna också att göra vid ett och samma tillfälle,
oavsett vilken kombinationsmöjlighet som valdes, eftersom både tal- och skrivuppgiften
byggde på hörförståelsedelen.
Provmaterialet fanns tillgängligt på nätet med lösenord för lärarna från slutet av mars och
provtiden för À table! var 90 minuter. Eleverna, som inför skrivuppgiften fick behålla texthäftet, rekommenderades att påbörja Expression écrite efter 45 minuter. Provtiden för Maria
var 40 minuter för hörförståelsen och 50 minuter för skrivuppgiften. Expression orale bestod
av olika ämnen som hade tagits upp i Compréhension orale och som eleverna i grupp skulle
berätta respektive diskutera och samtala om. Denna del beräknades ta ca 10 minuter per elev
i anspråk beroende på hur pratglada eleverna i gruppen var.
Resultat
Deltagande skolor ombads att rapportera in elevresultat och lärarsynpunkter via nätet.
Antalet redovisade elevresultat för båda proven omfattade 1810 elever, varav antalet kvinnor
respektive män var 1310 och 500. De program som rapporterade störst antal resultat var det
samhällsvetenskapliga, 916 elever, och det naturvetenskapliga, 587 elever.
93 procent hade gjort À table! Compréhension écrite
60 procent
"
Expression écrite: La cantine…
12 procent
"
Expression écrite: Les Restos…
93 procent
54 procent
13 procent
30 procent
"
"
"
"
Maria
Compréhension orale
Expression orale
Expression écrite: Maria
Expression écrite: Mon portrait
132 lärarenkäter har skickats in via nätet. Vi vet inte hur många av landets elever som
genomförde delproven, vilket innebär att de resultat som finns att tillgå får tolkas med stor
försiktighet. Lärare kan av olika skäl ha avstått från att deltaga eller ej rapporterat in resultat.
För att vi skall kunna utveckla och förbättra provmaterialet är det mycket viktigt att såväl
elevresultat som synpunkter från lärare rapporteras in.
À table!
Compréhension écrite
Andel (%) elever med betyg
IG
G
VG
MVG
3
19
41
37
Antal elever: 1695
Elevernas resultat visar på mycket god läsförståelse i franska.
Expression écrite
Andel (%) elever med betyg
IG
G
VG
MVG
9
35
38
18
Antal elever: 1310
Fler elever valde att skriva om La cantine… än om Les Restos...
65 procent av lärarna som har besvarat enkäten, ansåg att provtiden för Compréhension
écrite var lagom lång och 74 procent var nöjda med de föreslagna betygsgränserna för denna
provdel. De flesta av dem som önskade en ändring ville ha strängare gränser, speciellt för
Godkänd och Väl godkänd. Gränsdragning i proven är en bedömning som görs av erfarna
fransklärare, dels på basis av målanalys och erfarenheter, dels efter tillgång till vissa utprövningsdata. Dessutom har lärare med kompetens i såväl spanska som tyska alternativt franska
jämfört de tre provmaterialens olika delprov och bedömt svårighetsgraden i dessa.
Maria
Compréhension orale
Andel (%) elever med betyg
IG
G
VG
MVG
1
12
32
55
Antalet elever: 1686
Eleverna lyckades mycket bra på hörförståelsen.
Expression orale
Andel (%) elever med betyg
IG
G
VG
MVG
4
36
41
19
Antal elever: 980
Tyvärr har endast drygt hälften av eleverna gjort den fria muntliga produktionen. De skäl
som åberopas är brist på grupprum och tid. 76 % av lärarna var nöjda med de föreslagna
betygsexemplen för Compréhension orale. De som önskade en ändring ville ha strängare
gränser för samtliga betyg. Se ovan À table! angående gränsdragning.
Expression écrite
Andel (%) elever med betyg
IG
G
VG
MVG
6
34
41
19
Antalet elever: 774
Fler elever valde att skriva om Mon portrait än om Maria. Mon portrait upplevdes förmodligen som en något friare uppgift.
Uppgifter och lärarkommentarer
À table!
Compréhension écrite
Delprovet bestod av tre texter med mat och måltider som gemensamt tema. Lärarna var
mycket nöjda med bedömningsanvisningarna och 88 procent ansåg att innehållet var bra i
samtliga texter. Svårigheten i texter och uppgifter bedömdes i snitt som lagom. Att tiden för
denna provdel däremot var för kort tyckte 34 procent.
Till den första texten, La cantine…, hör uppgifter som kräver att eleverna skriver egna svar.
Till text nummer två, Petite histoire du chocolat, hör matchinguppgifter. Den sista texten,
Les Restos…, handlar om en organisation i Frankrike. Den första och den sista texten leder
direkt in på skrivuppgiften.
Enligt lärarna var de flesta eleverna mycket nöjda med läsförståelsedelen. De tyckte att
texterna var engagerande och att det var bra att de gav inspiration till skrivuppgiften. För
vissa elever, som ansåg att de inte hade lyckats så bra på läsförståelsedelen, var det dock
negativt att provdelarna var integrerade. De upplevde skrivuppgiften som ytterligare en
svårighet med samma tema. Dessa elever hade nog också ägnat mer tid åt texterna än den
föreslagna tiden 45 minuter.
Expression écrite
Som skrivuppgift fanns två ämnen, dels La cantine…, dels Les Restos…. Till uppgifterna
fanns hjälp i form av frågor och uppmaningar. 75 procent av lärarna ansåg att skrivuppgifterna var bra och att man haft god hjälp av bedömningsanvisningarna. 92 procent uppskattade att det fanns två skrivuppgifter och 65 procent till att texterna och skrivuppgifterna
var integrerade. Av eleverna var, enligt lärarna, 64 procent positiva och 34 procent neutrala
till À table!. Skrivuppgifterna på temat À table! var populärare än motsvarande uppgifter för
Maria.
Maria
Compréhension orale
Provdelen är en intervju med Maria. Uppgifterna består av flervalsuppgifter och sådana
frågor som kräver att eleverna skriver egna svar. Eleverna fick reda på att de hade hjälp av
att också ha lyssnat på hur Maria uttryckte sig rent språkligt när de sedan skulle göra den
andra delen av provet, som antingen var fri muntlig produktion, fri skriftlig produktion
alternativt båda.
Bedömningsanvisningarna ansågs vara tydliga av 98 procent av lärarna. Drygt 94 procent
tyckte att innehållet var bra. Svårighetsgraden rådde det delade meningar om. 45 procent
tyckte att intervjun var lagom svår, 29 procent att den var ganska lätt och 23 procent ansåg
att den var lätt. Taltempot uppfattades som lätt av 98 procent och att pauserna var lagom
långa tyckte 82 procent.
Eftersom eleverna först fick höra hela intervjun utan avbrott och utan att ha uppslaget svarshäfte för att de skulle få en helhetsförståelse, upplevdes den av några elever som för lång. En
del lärare föreslog att man skulle göra tvärtom: Först höra intervjun uppdelad och göra de
uppgifter som hörde till varje del och till slut höra den i sin helhet, vilket eleverna är vana
vid från NP i engelska.
-
Intervjun något för lång men ett mycket bra innehåll.
De kände sig väldigt duktiga! Det är ju det här vi har övat på mycket: prata om oss
själva och andra och beskriva, informera om personliga saker.
De var rädda för att det skulle vara ett svårare prov än det var, så det hela blev avdramatiserat. Provet var alltså lagom.
Expression orale
Ca 15 minuter per grupp togs i anspråk för den fria muntliga produktionen. 54 procent av
lärarna fann uppgiften bra och 38 procent tyckte att den var tillfredställande. Varje elev fick
ur en hög dra kort där det stod olika ämnen och sedan säga så mycket som möjligt om sitt
ämne. När eleven hade talat färdigt skulle gruppen utveckla ämnet vidare med frågor eller
egna synpunkter innan nästa elev drog ett kort.
Den kommunikativa färdigheten betonas i alla kursmålen. Hur eleverna lyckats med att tala
målspråket beror på hur, hur mycket och när målspråket används i undervisningen av både
lärare och elever, samt givetvis också på hur mycket franska som eleverna stöter på utanför
skolan.
-
Jättebra uppgifter! Roliga och omväxlande!
Svårt att hitta på något att tala om vilket språk det än är på.
Olämpligt att låta eleverna framträda inför klassen i en provsituation.
Många tycker att det är jobbigt att tala franska.
Expression écrite
Till båda skrivuppgifterna fanns det förslag och stödord. 80 procent av lärarna ansåg att
bedömningsanvisningarna var till god hjälp och 82 procent att båda uppgifterna fungerade
bra. 86 procent tyckte att det var positivt att det fanns två ämnen. Att provdelarna var integrerade fanns det olika uppfattningar om beroende på hur eleverna hade lyckats med läs-/
hörförståelsen. 62 procent av lärarna bedömde det som bra, 22 procent som tillfredställande
och 16 procent som mindre bra. Lärarna uppfattade att 66 procent av eleverna var positiva
och 34 procent var neutrala till Maria.
Provmaterialets påverkan
I tabellen nedan redovisas lärarnas synpunkter i enkäten angående några frågor om hur
provet relaterar till kursplanen, undervisningen och betygssättningen. Dessa frågor är
gemensamma för proven i flera ämnen.
Fördelning av lärarnas synpunkter på provmaterialet i Franska steg 3 vt 2004:
I vilken utsträckning anser
läraren att provmaterialet…
..speglar ämnessynen i
kursplanen
..påverkar lärarens tolkning av
kursplanens mål och betygskriterier
..påverkar de arbetsformer
läraren använder i undervisningen
..påverkar det innehåll - i betydelsen delmål och delfärdigheter etc. - som tas upp
i undervisningen
..stämmer med vilket slutbetyg
läraren ger enskilda elever
I mycket stor
utsträckning
%
I stor
utsträckning
%
I liten
utsträckning
%
Antal
svarande
lärare
38
60
2
129
16
58
26
125
12
43
46
129
12
59
29
125
67 (ja)
33 (nej) 126
Hela 98 procent av lärarna ansåg att proven i mycket stor eller stor utsträckning speglar
ämnessynen i kursplanen medan dess påverkan på arbetsformer och innehåll i undervisningen bedömdes som mindre. Detta är helt följdriktigt, eftersom det är lärarna som – i
samråd med sina elever - avgör hur målen skall nås.
Övriga synpunkter
I lärarnas enkät framgår att många välkomnar nationellt provmaterial för steg 3.
-
-
De läs- och hörförståelseprov jag använt på steg 3 i franska brukar inte ge
lika goda resultat. Allmänt kan sägas att kursproven för steg 3 är mycket
väl genomarbetade, varierande och fyndiga. Jag skulle gärna ha gjort mer
än läs- och hörförståelse men det är inte så lätt att anordna. De flesta har
något bättre än på mina egna prov som kanske mer testar grammatisk
korrekthet.
De lyckades generellt bättre än jag hade väntat mig, förutom på den egna
skriftliga produktionen. Där kom ju de grammatiska bristerna fram och
med dem tanken om man lägger för stor vikt vid att just testa
gram.kunskaper på sina egna prov.
Vi på Enheten för språk och litteratur vid Göteborgs universitet tackar alla lärare som
rapporterat in elevresultat och bidragit med värdefulla synpunkter på provmaterialen. Vi
kommer att begrunda alla kommentarer i vår strävan att förbättra provens kvalitet i olika
avseenden. Under vårterminen 2005 har två nya delprov lagts ut på nätet, Compréhension
écrite 2005 och Expression orale 2005. Ytterligare delprov kommer också att prövas ut i
flera av landets skolor för publicering på Internet våren 2006.
Kerstin Häggström
Enheten för språk och litteratur
Institutionen för pedagogik och didaktik
GÖTEBORGS UNIVERSITET
En samlad kommentar kring utfallet på provmaterialen i samtliga tre språk ges under
Kommentarer kring resultaten