Workshop 1) Vilka vinster ser du med digitala prov? 2) Vilka

advertisement
Workshop
1) Vilka vinster ser du med digitala prov?
2) Vilka nackdelar ser du med digitala prov?
3) Dela med dig av hur du själv arbetar/skulle vilja arbeta med digitala
hjälpmedel/prov i skolan.
1.
1)
Vinster
- Enklare sambedömning  sambedömning ökar inom och utom den egna skolan
 fler kan bli involverade
- Större variation bland uppgifterna
- Miljöaspekt
2)
Nackdelar
- Hur säkerställer vi att eleverna kan använda den matematiska notationen
- Begränsar antalet uttrycksformer
- Möjlighet att öva – samma system i undervisning som examination
- Tekniskt underhåll och infrastuktur -> olika enheter
- Stor skillnad i elevernas digitala förkunskaper
3)
Skolan
Geo. gebra
Miniräknare
Office-paket
skriva egna bildtexter,
egen konstruktion av uppgifter, t.ex. dela dokument
fler val där högre nivå testas
1)
Vinster
- Slippa pappershantering
- Miljöperspektiv
- Att elever har redigeringsmöjligheter, lättare att ändra i text.
- Mer jämlikt
2.
-
Anonymiserade bedömningar
Tillgängligheten ökar
Större variation på typer av frågor väcker flera sinnen
2)
Nackdelar
- När tekniken falerar (infrastrukturen inte håller)
- Digikompetens bland lärarna är väldigt olika
- Fokus på verktyget
- Saknas klara direktiv ”hur” i genomförandet
3)
Hur vill du arbeta?
- I gafe
- Minska administrationen
- Använda en platform
1)
Vinster med digitala prov:
3.
Lätt att rätta
-
möjlighet att ha flervalsfrågor
Inga handstilsanalyser
Inga papper
Ekonomisk vinst
-
Papper, utskrift, kopiering, vikariekostnader
-
Slippa hämta papper
-
Redigera, ej skrivkramp, stavningskontroll
Tiden
Elevperspektiv
Likvärdighet
2)
Nackdelar med digitala prov:
Elevperspektiv
-
Svårigheter att redovisa i den formen
-
Tar tid att få det fungera
Tiden
Tekniken
-
Internet strular, dator/ipads funktion
-
Elevens/lärarens digitala vana
-
Måste vara tydligt
-
Allt ryms inte på skärmen, svårt vid bedömningen
Likvärdighet
Syftet
Överblick
3) Hur vi arbetar/skulle vilja


I startgroparna
Matcha syftet med verkställande
(nu)
(framåt)
4.
1)
Vinster
Tidsvinst
 förberedelser
 rättning
Pedagogiskt medvärde
 dela
 sambedömning
 elevexempel
2)
Nackdelar
Tekniska begränsningar
 muntliga prov
Teknisk kompetens
 lärare & elever
5.
1)
Vinster
- Slippa läsa svåra handstilar
- Modernt! Elever vana att skriva på dator idag!
2)
Nackdelar
- Kontroll av vissa förmågor, t.ex. resonemang. Beskriva med hjälp av symboler – inom
rimlig tid.
- Blir det sms-svenska? Bloggsymboler?
- Ska finnas i alla ämnen (kursprov); kanske eleverna tycker det inte är bra att ibland
skriva på papper och ibland på dator
6.
1)
Vinster
- Anonymiteten gör proven likvärdiga
- Läsbarhet
- Vid vissa typer av prov: mer lätträttat
- Säkrare – mindre risk för fusk
- Genererar analysmaterial för lärarna på olika sätt
2)
Nackdelar
- ”Leverantörsstabilitet”?
- Kvalitet på frågor och uppgifter
- Risk för teknikstrul
- Tid behövs för ”provträning”
7.
- Digitala läsning ≠ analog läsning.
- Hur påverkar det eleverna prestationer och hur påverkar det när lärarna läser för att
bedöma? Finns det en risk att man som lärare läser mer översiktligt och därmed
”missar” innehåll?
- Är det säkert att digitala prov minskar lärares arbetsbörda? De uppgifter som kan
automaträttas är sannolikt inte de som tidigare tagit tid i anspråk.
- Finns det delar i kurs- och ämnesplanerna som inte kan prövas digitalt?
- Finns det delar i kurs- och ämnesplanerna som inte kan prövas i pappersbaserade
prov, men som kan prövas digitalt?
- Hur undvika att det blir det lätt mätbara, och inte det väsentliga, som prövas i ett
digitalt format? Särskilt utmanande för matematikämnet.
8.
1)
Vinster
- Proven blir mera anonyma!
- Logistik, kommunikation, (IT-tänk), eleverna är vana att skriva digitalt
- Digitaliseringen bidrar till att NP blir mer avancerad bild ljud, rörliga bilder
2)
Nackdelar
- Sårbart system – om informationen försvinner eller USB-stickan, datorn krånglar.
- Elevernas handstil försvinner alltmer
- Till exempel kan det vara problem för synskadade att genomföra proven som kan bli
visuella
- Dyrt!
- Systemen blir snabbt föråldrade
Download