Förstelärarnätverk Mitt bidrag till att utveckla skolan i Järfälla

Hur ser mitt uppdrag ut?
• Planera och genomföra systematisk fortbildning med
syfte att bidra till ökad måluppfyllelse i kommunen
• Utveckla kunskaper hos lärare om likvärdig
bedömning och betygsättning
• Samarbeta med Centrum för Professionsutveckling
• Kontakt med lärosäten i forskningsfrågor
• Söka och ta fram ny adekvat skolforskning som kan
bidra till att främja kunskapsspridning inom för- och
grundskoleområdet i Järfälla
• Forskningsuppdrag
Skolans verksamhet ska vila på
vetenskap och beprövad erfarenhet
• Idag är avståndet mellan forskningsresultat och
undervisningen i klassrummen för långt.
• För kunna bedriva undervisning med hög kvalité behöver
lärare tillgång till aktuell ämnesdidaktiskt forskning
• Huvudmannen bör skapa förutsättningar för lärare och
skolledare att bedriva skolrelevant forskning
• Skoledare, i sin tur, bör skapa förutsättningar för lärare att
följa aktuell forskning och implementera den i sin
undervisning enskilt och tillsammans med kollegor
Syfte och frågeställningar
Syftet med studien var att undersöka hur
betygsättningsprocessen inom ämnet idrott
och hälsa kommer till utryck i lärarnas
konkreta arbete med betygsättningen.
• Vilka möjligheter och svårigheter redogör
lärarna för i sitt arbete med bedömning och
betygsättning?
• Hur motiverar lärare sina bedömningar?
• Vilka dilemman beskriver lärarna i samband
med den konkreta betygsättningen
Resultat
• Lärarna följer styrdokumentet i sitt arbete med
betygsättningen.
• Nya läroplanen tydligare och elever har en bättre
förståelse för betygsättningsprocessen
• Ökad tid för undervisning i hälsa och livsstil .
• Överanvändning av matriser
• Hur reagerar eleverna på den ständiga
bedömningen?
• Ytterligare fortbildning behövs för att likvärdiga
betyg ska kunna sättas.
Studiens bidrag till
forskningen
• Utvecklat kunskaper om den komplexa
betygsättningsprocessen.
• Lärarnas arbete med bedömning och
betygsättning har tydliggjorts.
• Belyst behovet av ökad diskussion på olika
nivåer såväl politiskt/ administrativt som i
kommuner och på enskilda skolor.
• Åskådliggjort lärarnas administrativa
arbetsbörda - bedömning och
dokumentation ”in absurdum”
Sambedömning
Syftet med studien var att undersöka
hur sambedömning kommer till utryck i
lärarnas pedagogiska arbete i JK
• Hur beskriver lärare sitt arbete med
sambedömning?
• Vika möjligheter och svårigheter
redogör lärarna för i
sambedömningsprocessen?
• Vilka modeller för sambedömning
använder lärare?
2016-11-24
Vilka möjligheter redogör lärarna
för i sambedömningsprocessen?
• Större trygghet i bedömningen
• Bättre rättssäkerhet och att det blir tydligt
med underlag
• Högre kvalité med samplanering och
sambedömning
• Likvärdighet, kollegialt lärande
• Professionell utveckling hos lärare
• Samsyn om kriteriernas innebörd och ökad
tydlighet och förståelse för kriterierna
2016-11-24
Vilka svårigheter redogör lärarna
för i sambedömningsprocessen?
•
•
•
•
•
Att hitta tider och former som passar alla
Svårt om man är ensam lärare på skolan
Svårt att bedöma nyanlända
Personliga tankar, egenskaper hos lärare
Större utrymme på våra gemensamma studiedagar
behövs, skolorna inom kommunen bör vara enade
när det gäller bedömning
2016-11-24
Avslutande reflektioner
Sambedömning = Ökad likvärdighet
• fortlöpande, strukturerat och med syfte att öka lärarnas
samsyn om vad som ska bedömas
Rektor är den faktor som efter lärarna har störst inflytande
på elevernas lärande
• möjligöra för lärare att träffas regelbundet
• Att likvärdigheten ökar på skolnivå är däremot inte
detsamma som att det även blir en effekt på kommunnivå, om
inte dessa nivåer kopplas samman.
2016-11-24
Forskning vid skola och lärosäte
• Ansökan till Skolforskningsinstitutet med GIH,
GU och lärare i Järfälla kommun
• Diskussioner kring möjligheter till praktiknära
forskning med SH och
• Rådet för samverkan av fristående kurser SH
• Kompetensfond- ger möjlighet för förstelärare att
delta i forskningsprojekt eller kompetenshöjande
insatser med forskningsanknytning
Centrum för professionsutveckling
i förskolan/skolan, CPU
• Försöksverksamhet med övningsskolor/fsk för
lärarstudenter, år 2014-2019
• VFU-kursen förlagd i kommunen inklusive
seminarier för studenter och handledare
• Professionsutvecklingsseminarier, PUS
• Handledarutbildning förlagd i Järfälla Kommun
• Kompetensutveckling för alla pedagoger planerad av
forskare från SH/forskningscirklar
TACK
[email protected]
2016-11-24