Monoclonal Mouse Anti-Human Beta-Catenin Clone β

advertisement
Monoclonal Mouse
Anti-Human
Beta-Catenin
Clone β -Catenin-1
Kod M3539
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik
Dako Monoclonal Mouse Anti-Human Beta-Catenin, klon β-katenin-1 (Anti-beta-katenin, β-katenin-1) är avsedd för laboratorieanvändning för
att med ljusmikroskopi kvalitativt identifiera β-katenin-positiva celler i normala och neoplastiska vävnader med immunhistokemiska (IHC)
testmetoder. Den kliniska tolkningen av närvaro eller frånvaro av positiv färgning ska kompletteras med morfologiska och histologiska studier
med ordentliga kontroller. Tolkning måste göras av kvalificerad specialist inom ramen för patientens anamnes och andra diagnostiska tester.
Sammanfattning och förklaring
Kateniner är strukturellt besläktade cytoplasmiska proteiner som klassficerats som alfa (α), beta (β), och gamma (γ) i enlighet med deras
elektroforetiska mobilitet.2,3 β-kateningenen finns på kromosom 3p21 och kodar för ett 88 kD-protein.2,3 Detta cytoplasmiska protein har flera
funktioner och spelar en viktig roll i kadherinförmedlad förankring och organisation av cytoskelettet.2 Beta-katenin är också involverat i
regleringen av genuttryck som en mediator i den Wnt-signalerande reaktionsvägen. Cellulära β-kateninnivåer regleras noggrant av ett
multiproteinkomplex som består av serin/treoninkinas GSK3β, APC-tumörsuppressorgenprodukten och axin, vilket underlättar fosforylering
och efterföljande nedbrytning av β-kateninproteinet. Felaktig reglering av nedbrytning av β-katenin leder till cytoplasmisk ackumulering av
proteinet, följt av translokation till kärnan. Nukleärt β-katenin bildar komplex med DNA-bindande proteiner, t.ex. TCF och LEF, och aktiverar
gentranskription.4
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om IHC-procedurer för:
(1) Procedurprincip, (2) Material som behövs men inte medföljer, (3) Förvaring, (4) Provberedning, (5) Färgningsprocedur,
(6) Kvalitetskontroll, (7) Felsökning, (8) Tolkning av färgningen, (9) Allmänna begränsningar.
Medföljande reagens
Monoklonal mus-antikropp levererad i flytande form som vävnadskultursupernatant i 0,05 mol/L Tris-HCl, pH
natriumazid. Denna produkt innehåller stabiliserande protein.
7,2, och 0,015 mol/L
Klon: β-Katenin-1
Isotyp: IgG1, kappa
Mus-IgG, koncentration mg/L: Se etikett på flaskan.
M3539 kan användas vid en spädning på 1:200 vid utförande av IHC med detektionssystemet EnVision+, DAB (kod K4006). Detta är endast
riktlinjer.
Optimala antikroppskoncentrationer kan variera beroende på preparat och beredningsmetod och bör bestämmas av varje enskilt
laboratorium.
Immunogen
Rekombinant C-terminalt β-katenin-GST-fusionsprotein1
Specificitet
Anti-beta-katenin, klon β-katenin-1 påvisade humant β-kateninprotein i Western-blotting med humanaA431-epitelceller och mus-β-katenin
påvisades med fibroblast-NIH/3T3-celler från mus. Ingen korsreaktivitet med α- och γ-katenin upptäcktes. 1
Material som behövs, men inte medföljer
Information finns i Dakos "General Instructions for Immunohistochemical Staining" (Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning)
och/eller detektionssystemets instruktioner. Föreslaget spädningsmedel för IHC-procedurer:
Dako Antibody Diluent (kod S0809)
Följande negativa kontroll rekommenderas för IHC-procedurer:
Mouse IgG1 (kod X0931).
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form. I produktkoncentrationer kan NaN3, trots att
det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten
vid kassering så att inte metallazider ansamlas i avloppet.5
3. I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4. Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud.
5. Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala och nationella föreskrifter.
(112130-002)
304363SE_001 s. 1/3
Förvaring
Förvaras vid 2–8 °C. Får ej användas efter det utgå ngsdatum som anges på flaskan. Användaren måste validera alla förvaringsförhållanden
som avviker från de som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som indikerar instabilitet hos denna produkt. Därför bör positiva och
negativa kontroller analyseras samtidigt med patientproverna. Kontakta Dako teknisk service om du observerar oväntad färgning som inte
kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det finns något problem med antikroppen.
Provberedning
Paraffinsnitt
Anti-beta-katenin, β-katenin-1 kan användas på formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt.
De avparaffinerade vävnadssnitten måste värmebehandlas före IHC-färgningsproceduren. Målhämtningen omfattar nedsänkning av
vävnadssnitt i en förvärmd buffertlösning och bibehållande av värmen, antingen i ett vattenbad (95-99 °C) eller i en ångapparat (95-99 °C).
Vävnadssnitten fäster bättre vid objektglasen om du använder kiselbehandlade objektglas (Dako, kod S3003). Target Retrieval Solution (kod
S1700) eller 10x Concentrate (kod S1699) rekommenderas vid användning av ett 20-minuters värmeprotokoll.
Kryostatsnitt och cellutstryk
Anti-beta-katenin, β-katenin-1 kan användas för märkning av acetonfixerade kryostatsnitt eller fixerade cellutstryk. Mål- eller
antigenhämtning behövs inte.
Färgningsprocedur
Följ den rekommenderade proceduren för det valda detektionssystemet.
Tolkning av färgningen
Det cellulära färgningsmönstret för anti-beta-katenin är huvudsakligen membranöst, särskilt vid cell-cellgränserna. Positiv nukleär färgning
och diffus cytoplasmisk färgning har rapporterats i cancerceller.7-16
Prestandaegenskaper
Normala vävnader
Beta-kateninuttryck har påvisats i membran av normalt epitel. I normalt urotel befanns uttrycket vara starkt och jämnt fördelat vid de
intercellulära gränserna. Mer uttalad färgning upptäcktes vid de apikala förbindelsekomplexen i det ytliga cellagret, men det fanns inte något
uttryck vid luminalmembranet och de delar av cellerna som står i kontakt med basalmembranet (frysta och paraffin).17-19 Normalt bröstepitel,
normala bröstgångsceller inom de lobulära enheterna färgas i ett perifert och cytoplasmiskt mönster.7 I normala bröstgångar och
körtelgångar var β-katenin starkt lokaliserad till de basolaterala ytorna i luminalt epitel. Svag immunfärgning upptäcktes i myoepitelcellernas
laterala gränser (paraffin).20 I normal tjocktarmsslemhinna observerades β-kateninimmunreaktivitet utmed alla epitelcellers intercellulära
gränser, ingen immunreaktivitet observerades på basalsidan mot basalmembranet eller vid den luminala cellgränsen (frysta och
paraffin).8,9,15,21 I normalt matstrupsepitel var färgningen jämnt positiv vid cell-cellgränserna (frysta och paraffin).13,15,22 Uttryck av β-katenin,
trots att det förekom överallt utom i parakeratiniserade celler i normalt matstrupsepitel, var mer markerat i prickle-cellslagret än i de basala
och parabasala lagren.22 I magsäcksepitel var β-kateninimmunreaktiviteten membranöst fördelad i hela epitelet i magsäckskryptor och körtlar, med ökad intensitet i djupare delar av antral-, kropps- och hjärtkörtlar.10,15 Cytoplasmafärgning och nukleär färgning i epitel av normal
magsäcksslemhinna har också observerats (paraffin).10 Normala sköldkörtelfollikelceller uppvisade immunreaktivitet huvudsakligen vid cellcellkontakter, men cytoplasman var svagt reaktiv (paraffin ).16
Svag membranlokaliserad immunreaktivitet har också observerats i endotelceller, muskelceller och neuron (paraffin).10,18
Onormala celler
Beta-kateninuttryck har påvisats med immunhistokemi i olika typer av tumörer. Neoplasmer som har uppvisat positiv immunreaktivitet för βkatenin omfattar övergångsceller i urinblåskarcinom, adenokarcinom i tjocktarm och adenom, adenokarcinom i bröst, skivepitelkarcinom i
matstrupe, primära skivepitelkarcinom i huvud och nacke, adenokarcinom i magsäck, äggstockskarcinom och sköldkörtelkarcinom.7-24 I vissa
undersökningar har onormalt uttryck av β-katenin (svagt, låg procentandel positiva celler eller nukleär och/eller cytoplasmisk lokalisering)
kopplats till kliniska patologiska egenskaper, t.ex. hög histologisk grad och metastaser.13,17,18,22
Referenser
1. Antibody Certification. On file at Dako
2. Bracke ME, Van Roy FM, Mareel MM. The E-cadherin/catenin complex in invasion and metastasis. Cur Top Microbiol Immunol
1996;213 (Pt 1):123-61
3. Ozawa M, Baribault H, Kemler R. The cytoplasmic domain of the cell adhesion molecule uvomorulin associates with three independent
proteins structurally related in different species. EMBO J 1989;8(6):1711-7
4. Willert K, Nusse R. β-catenin: a key mediator of Wnt signaling. Oncogenes and cell proliferation. Current Opinion in Genetics &
Development 1998;8(1):95-102
5. Department of Health, Education and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville, MD. “Procedures for
the decontamination of plumbing systems containing copper and/or lead azides.” DHHS (NIOSH) Publ. No. 78-127, Current 13. August
16, 1976
6. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988: Final Rule, 57FR7163. February 28, 1992
7. Bukholm IK, Nesland JM, Karesen R, Jacobsen U, Borresen-Dale A-L. E-cadherin and α-,β- and γ-catenin protein expression in relation
to metastasis in human breast carcinoma. J Pathol 1998;185(3):262-6
8. van der Wurff AAM, Vermeulen SJT, van der Linden EPM, Mareel MM, Bosman FT, Arends J-W. Patterns of α- and β-catenin and Ecadherin expression in colorectal adenomas and carcinomas. J Pathol 1997;182(3):325-30
9. Hao X, Tomlinson I, Ilyas M, Palazzo JP, Talbot IC. Reciprocity between membranous and nuclear expression of β-catenin in colorectal
tumours. Virchows Arch 1997;431(3):167-72
10. Jawhari A, Jordan S, Poole S, Browne P, Pignatelli M, Farthing MJG. Abnormal immunoreactivity of the E-cadherin-catenin complex in
gastric carcinoma: relationship with patient survival. Gastroenterology 1997;112(1):46-54
11. Davies BR, Worsley SD, Ponder BAJ. Expression of E-cadherin, α-catenin, and β-catenin in normal ovarian surface epithelium and
epithelial ovarian cancers. Histopathology 1998;32(1):69-80
(112130-002)
304363SE_001 s. 2/3
12. Inomata M, Ochiai A, Akimoto S, Kitano S, Hirohashi S. Alterations of β-catenin expression in colonic epithelial cells of familial
adenomatous polyposis patients. Cancer Res 1996;56(9):2213-7
13. Krishnadath KK, Tilanus HW, Van Blankenstein M, Hop WCJ, Kremers ED, Dinjens WNM, Bosman FT. Reduced expression of the
cadherin-catenin complex in oesophageal adenocarcinoma correlates with poor prognosis. J Pathol 1997;182(3):331-8
14. Gamallo C, Palacios J, Moreno G, Calvo de Mora J, Suarez A, Armas A. β-catenin expression pattern in stage I and II ovarian
carcinomas. Am J Pathol 1999;155(2):527-36
15. Takayama T, Shiozaki H, Shibamoto S, Oka H, Kimura Y, Tamura S, Inoue M, Monden T, Ito F, Monden M. β-Catenin expression in
human cancers. Am J Pathol 1996;148(1):39-46
16. Cerrato A, Fulciniti F, Avallone A, Benincasa G, Palombini L, Grieco M. Beta- and gamma-catenin expression in thyroid carcinomas. J
Pathol 1998;185(3):267-72
17. Shimazui T, Schalken JA, Giroldi LA, Jansen CFJ, Akaza H, Koiso K, Debruyne FMJ, Bringuier PP. Prognostic value of cadherinassociated molecules (α-, β-, and γ-catenins and p120cas) in bladder tumors. Cancer Res 1996;56(18):4154-8
18. Mialhe A, Louis J, Montlevier S, Peoch M, Pasquier D, Bosson J-L, Rambeaud J-J, Seigneurin D. Expression of E-cadherin and α-,β-,γcatenins in human bladder carcinomas: are they good prognostic factors? Invasion Metastasis 1997;17(3):124-37
19. Garcia del Muro X, Torregrosa A, Munoz J, Castellsague X, Condom E, Vigues F, Arance A, Fabra A, Germa JR. Prognostic value of
the expression of E-cadherin and β-catenin in bladder cancer. Eur J Cancer 2000;36(3):357-62
20. Hashizume R, Koizumi H, Ihara A, Ohta T, Uchikoshi T. Expression of β-catenin in normal breast tissue and breast carcinoma: a
comparative study with epithelial cadherin and α-catenin. Histopathology 1996;29(2):139-46
21. Andrews NA, Jones AS, Helliwell TR, Kinsella AR. Expression of the E-cadherin-catenin cell adhesion complex in primary squamous
cell carcinomas of the head and neck and their nodal metastases. Br J Cancer 1997;75(10):1474-80
22. Nakanishi Y, Ochiai A, Akimoto S, Kato H, Watanabe H, Tachimori Y, Yamamoto S, Hirohashi S. Expression of E-cadherin, α-catenin,
β-catenin and plakoglobin in esophageal carcinomas and its prognostic significance. Oncology 1997;54(2):158-65
23. Palacios J, Gamallo C. Mutations in the β-catenin gene (CTNNB1) in endometrioid ovarian carcinomas. Cancer Res 1998;58(7):1344-7
24. Bukholm IK, Nesland JM, Borresen-Dale A-L. Re-expression of E-cadherin, α-catenin and β-catenin, but not of γ-catenin, in metastatic
tissue from breast cancer patients. J Pathol 2000;190(1):15-9
Edition 06/07
(112130-002)
304363SE_001 s. 3/3
Download