Monoclonal Mouse Anti-Human Luteinizing Hormone (LH

advertisement
Monoclonal Mouse
Anti-Human
Luteinizing Hormone (LH)
Clone C93
Kod M3502
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
Monoclonal Mouse Anti-Human Luteinizing Hormone (LH), klon C93, är avsett för användning i immunhistokemi. Denna antikropp märker
luteiniserande hormon i normal och neoplastisk vävnad. Den kliniska tolkningen av all positiv färgning eller frånvaro av färgning, måste
kompletteras med morfologiska och histologiska undersökningar och korrekta kontroller. Utvärderingar måste göras av kvalificerad specialist
inom ramen för patientens anamnes och andra diagnostiska tester.
Sammanfattning och förklaring
Antikroppen märker gonadotropiska celler i hypofysen med immunhistokemi (IHC). Dako LH, C93 är användbar vid klassificering av
hypofysadenom och vid den differentiella diagnosen av of primära och metastatiska tumörer i hypofysen.
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om IHC-procedurer för:
1) Procedurprincip, 2) Material som behövs, men inte ingår, 3) Förvaring, 4) Provberedning, 5) Färgningsprocedur, 6) Kvalitetskontroll,
7) Felsökning, 8) Tolkning av färgningen, 9) Allmänna begränsningar.
Medföljande reagens
Monoklonal musantikropp levereras i flytande form som en vävnadskultursupernatant (innehållande fetalt bovinserum) dialyserad mot
0,05 mol/L Tris-HCl, pH 7,2, och innehållande 0,015 mol/L natriumazid. Denna produkt innehåller stabiliserande protein.
Isotyp: IgG1, kappa.
Klon: C93
Koncentration av mus-IgG mg/L: Se etikett på flaskan.
Immunogen
Renat LH-extraherat från human hypofys.
Specificitet
Antikroppen bestämdes med radioimmunoanalys vara 100 % reaktiv med humant luteiniserande hormon (hLH), 1,5 % med humant
koriongonadotropin (hCG), 0,44 % med humant follikelstimulerande hormon (hFSH) och <1 % med humant tyroidstimulerande hormon
(hTSH).
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form. I produktkoncentrationer kan natriumazid,
trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder
vatten vid kassering så att inte metallazider ackumuleras i avloppet.
3. Liksom med alla produkter av biologiskt ursprung måste korrekta procedurer användas vid hanteringen.
4. Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögonen och huden.
5. Oanvänd lösning skall kasseras i enlighet med lokala och statliga föreskrifter.
Förvaring
Förvaras vid 2-8 °C. Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på flaskan. Användaren måste validera alla
förvaringsförhållanden som avviker från vad som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som tyder på instabilitet hos denna produkt.
Därför bör positiva och negativa kontroller köras samtidigt med patientprover. Kontakta Dako teknisk service om du observerar oväntad
färgning som inte kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det finns något problem med
antikroppen.
Provberedning inklusive material som behövs, men inte ingår
Paraffinsnitt:
Antikroppen kan användas för märkning av paraffininbäddade vävnadssnitt som fixerats i formalin.
Förbehandling av avparaffinerad vävnad krävs ej.
Färgningsprocedur inklusive material som behövs, men inte ingår
Spädning: Monoclonal Mouse Anti-Human Luteinizing Hormone, kod M3502, kan användas vid en spädning på 1:50 när den appliceras på
formalinfixerade, paraffininbäddade snitt med användning av en 10 minuters inkubation vid rumstemperatur. Det rekommenderas att
antikroppen späds i Dako Antibody Diluent (kod S0809). Detta är endast riktlinjer. Optimala förhållanden kan variera beroende på prov- och
beredningsmetod och bör bestämmas av varje enskilt laboratorium. Den rekommenderade negativa kontrollreagensen är Dako Negative
Control, Mouse IgG1 (kod X0931), spädd till samma mus-IgG-koncentration som den primära antikroppen. Om inte stabiliteten hos den
spädda antikroppen och negativa kontrollen har etablerats i den egentliga färgningsproceduren rekommenderas att man späder dessa
reagenser omedelbart före användning. Positiva och negativa kontroller bör köras samtidigt med patientprover.
(115137-001)
303308SE_001 s. 1 av 2
Visualisering: Dako LSAB™2 System/HRP, Dual Link Rabbit/Mouse (kod K0673/K0675), rekommenderas. Följ proceduren som medföljer
det/de utvalda visualiseringssystemet/visualiseringssystemen.
Tolkning av färgningen
Det cellulära färgningsmönstret är cytoplasmiskt och heterogent.
Prestandaegenskaper
Normala vävnader:
Vävnadstyp (antal testade)
Äggstock (3)
Benmärg (3)
Binjure (3)
Bisköldkörtel (3)
Bröst (3)
Cervix (3)
Esofagus (3)
Hjärna/cerebellum (3)
Hjärna/cerebrum (3)
Hjärta (3)
Hud (3)
Hypofys (3)
Kolon (3)
Lever (3)
Livmoder (3)
Lunga (3)
Mage (3)
Mesotelceller (3)
Mjälte (3)
Nerv, perifera (3)
Njure (3)
Pankreas (3)
Prostata (3)
Skelettmuskel (3)
Sköldkörtel (3)
Spottkörtel (3)
Testis (3)
Tonsill (3)
Tunntarm (3)
Tymus (3)
Positivt färgade vävnadselement
0/3
3/3 myelocyter eller makrofager
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
3/3 pituicyter
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
Referenser
1. IHC003 Report On File
Edition 07/07
(115137-001)
303308SE_001 s. 2 av 2
Download