FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Smooth Muscle Actin

advertisement
FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Human
Smooth Muscle Actin
Klon 1A4
Ready-to-Use
(Link)
Kod IR611
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Smooth Muscle Actin, klon 1A4, Ready-to-Use, (Link), är avsedd för
användning vid immunhistokemi tillsammans med Autostainer Link-instrument. Antikroppen märker celler i glatt
muskulatur, myofibroblaster och myoepitelceller och är ett användbart verktyg för identifiering av leiomyom,
leiomyosarkom (1) och pleomorfa adenom (2). Differentiell identifiering underlättas av resultaten från en panel av
antikroppar. Den kliniska tolkningen av all färgning eller frånvaro av färgning måste göras genom morfologiska
studier, med användning av lämpliga kontroller, och måste utvärderas av en kvalificerad patolog inom ramen för
patientens anamnes och andra diagnostiska tester.
Sammanfattning
och förklaring
Cytoplasmiska aktiner, som tillhör mikrofilamentsystemet i cytoskelettproteiner, är några av de mest bibehållna
eukaryota proteiner som uttrycks hos däggdjur och fåglar. Aktinproteinet består av sex isoformer som varierar i
aminosyrasekvens, men som alla har samma molekylmassa på 42 kDa. Isoformerna visar mer än 90 % total
sekvenshomologi, men endast 50–60 % homologi för 18 N-terminala aminosyrarester. N-terminalregionen förefaller
vara en huvudsaklig antigenregion (3). Det finns olika α-isoformer som är specifika för muskelvävnad, dvs.
skelettmuskel α, hjärtmuskel α och glatt muskulatur α (4). β- och γ-aktiner kan förekomma i muskelceller liksom i de
flesta andra celltyper i kroppen, inklusive icke-muskulära celler (5).
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om
IHC-procedurer för: (1) Procedurprincip, (2) Material som behövs men inte medföljer, (3) Förvaring,
(4) Provberedning, (5) Färgningsprocedur, (6) Kvalitetskontroll, (7) Felsökning, (8) Tolkning av färgningen,
(9) Allmänna begränsningar.
Medföljande reagens
Bruksfärdig monoklonal musantikropp levererad i flytande form i en buffert innehållande stabiliseringsprotein och
0,015 mol/L natriumazid.
Klon: 1A4. Klonen 1A4 är identisk med anti-asm-1 beskriven i (3). Isotyp: IgG2a, kappa.
Immunogen
N-terminal syntetisk dekapeptid av α-glatt muskelaktin bunden till hemocyanin från skålsnäcka (KLH) (4).
Specificitet
I Western blotting och SDS-PAGE immunoblotting av isoformen α-glatt muskelaktin märker antikroppen ett band
som motsvarar α-glatt muskelaktin (3).
Antikroppen korsreagerar med α-glatt muskelaktin-liknande protein i kyckling, ko och råtta (3), vilket visas med
Western blotting och/eller immuncytokemi.
Försiktighetsåtgärder
1.
För yrkesmässigt bruk.
2.
Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form.
I produktkoncentrationer kan natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och
kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten vid kassering så att inte
metallazider ansamlas i avloppet.
3.
I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögonen och huden.
5.
Oanvänd lösning måste kasseras i enlighet med lokala och statliga föreskrifter.
Förvaring
Förvaras vid 2–8 °C. Använd inte efter utgångsdatum et tryckt på flaskan. Användaren måste validera alla
förvaringsförhållanden som avviker från de som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som tyder på instabilitet
hos denna produkt. Därför bör positiva och negativa kontroller analyseras samtidigt med patientproverna. Kontakta
Dako Teknisk Support om du observerar en oväntad färgning som inte kan förklaras med variationer i
laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det är något problem med antikroppen.
Provberedning
inklusive material
som behövs men inte
medföljer
Antikroppen kan användas för märkning av formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssnitt. Vävnadsprover skall
snittas i cirka 4 µm tjocka snitt.
Förbehandling med värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) krävs med användning av Dako PT Link (kod
PT100/PT101). Se PT Link användarmanual för ytterligare information. Optimala resultat erhålls genom att
förbehandla vävnader med EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (kod K8000/K8004).
Paraffininbäddade snitt: Förbehandling av formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt rekommenderas med
användning av 3-i-1- provberedningsprocedur för Dako PT Link. Följ förbehandlingsproceduren som beskrivs i
bipacksedeln för EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x), (kod K8000/K8004). OBS: Efter färgning
måste snitten dehydreras, klargöras och monteras med permanent monteringsmedel.
Avparaffinerade snitt: Förbehandling av avparaffinerade, formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt med Dako
PT Link rekommenderas, där samma procedur ska följas såsom beskrivs för paraffininbäddade snitt. Efter färgning
(115512-002)
Dako Denmark A/S
IR611/SE/MNI/2009.12.04 s. 1/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
ska objektglasen monteras med ett vattenbaserat eller permanent monteringsmedel.
Låt inte vävnadssnitten torka under behandlingen eller under den påföljande immunhistokemiska
färgningsproceduren. För bättre vidhäftning av vävnadssnitten till objektglasen rekommenderas användning av FLEX
IHC Microscope Slides (kod K8020).
Färgningsprocedur
inklusive material
som behövs men inte
medföljer
Det rekommenderade visualiseringssystemet är EnVision FLEX, High pH, (Link) (kod K8000). Färgningsstegen
och inkubationstiderna är förprogrammerade i Autostainer Link-programmet. Den rekommenderade volymen för
reagensapplikation är 1 x 200 µL eller 2 x 150 µL per objektglas. Se användarhandboken för Autostainer Link för
detaljerade anvisningar om laddning av objektglas och reagenser. Kontakta Dako Teknisk Service om protokollen
inte finns tillgängliga på Autostainer-instrumentet som används. Alla inkubationssteg skall utföras vid
rumstemperatur.
Optimala förhållanden kan variera beroende på prov- och beredningsmetod och bör bestämmas av varje enskilt
laboratorium. Om den utvärderande patologen önskar en annan färgningsintensitet kan inkubationstiderna och valet
av EnVision FLEX/EnVision FLEX+ visualiseringssystem justeras. En applikationsspecialist/teknisk servicespecialist
från Dako kan kontaktas för information om omprogrammering av protokollet. Bekräfta att prestandan för det
justerade protokollet fortfarande är giltig genom att utvärdera att färgningsmönstret är identiskt med det
färgningsmönster som beskrivs i "Prestandaegenskaper".
Kontrastfärgning i hematoxylin med EnVision FLEX Hematoxylin, (Link) (kod K8008) rekommenderas. Ickevattenhaltigt, pemanent monteringsmedium rekommenderas.
Positiva och negativa kontroller bör analyseras samtidigt med patientproverna med samma protokoll. Den positiva
kontrollvävnaden bör inkludera tjocktarm och lever och cellerna/strukturerna bör visa reaktionsmönster som beskrivs
för dessa vävnader i "Prestandaegenskaper" i alla positiva prover. Den rekommenderade negativa kontrollen är
FLEX Negative Control, Mouse, (Link) (kod IR750).
Tolkning av
färgningen
Celler som märkts av antikroppen visar cytoplasmisk färgning.
Prestandaegenskaper
Normala vävnader: Antikroppen märker celler i glatt muskulatur i blodkärl och dessutom spottkörtelgångar och
myoepitelceller runt körtelgångar i spottkörtlar (2). Celler i glatt muskulatur i 35/36 normala livmodermyometrium var
också positivt märkta (1). Vidare har också en temporal märkning av perisinusoidala leverceller upptäckts (6). Celler i
glatt muskulatur i lamina muscularis mucosa i tjocktarm visar en måttlig till stark färgningsreaktion medan celler i
glatt muskulatur som omger leversinusoider visar en svag till måttlig färgningsreaktion.
Onormala vävnader: Antikroppen märkte 24/26 leiomyom, 6/7 atypiska leiomyom och 21/25 leiomyosarkom i livmoder
samt 13/13 extrauterus icke-gastrointestinala spindelleiomyosarkom (1). Därutöver märkte antikroppen ett varierande
antal celler i 8/8 pseudosarkomatösa myofibroblastiska tumörer i urinblåsa hos barn (7). I pleomorfa adenom märkte
antikroppen tumörepitelceller (myoepitelceller) i 19/20 fall (2).
Referenser
1.
Rizeq MN, van de Rijn M, Hendrickson MR, Rouse RV. A comparative immunohistochemical study of uterine
smooth muscle neoplasms with emphasis on the epithelioid variant. Hum Pathol 1994; 25:671–7.
2.
Brennan PA, Umar T, Zaki GA, Langdon JD, Spedding A, Buckley J, et al. Are myoepithelial cells responsible
for the widespread expression of inducible nitric oxide synthase in pleomorphic adenoma?
An immunohistochemical study. J Oral Pathol Med 2000;29:279–83.
3.
Skalli O, Ropraz P, Trzeciak A, Benzonana G, Gillessen D, Gabbian G. A monoclonal antibody against
α-smooth muscle actin: a new probe for smooth muscle differentiation. J Cell Biol 1986; 103:2787–96.
4.
Roholl PJM, Elbers HRJ, Prinsen I, Claessens JAJ, van Unnik JAM. Distribution of actin isoforms in sarcomas:
an immunohistochemical study. Hum Pathol 1990; 21:1269–74.
5.
Alberts B, Bray D, Lewis J, Raff M, Roberts K, Watson JD. The cytoskeleton. In: Alberts B, Bray D, Lewis J, Raff
M, Roberts K, Watson JD, editors. Molecular biology of the cell. 2nd ed. New York and London: Garland
Publishing; 1989. p. 613–629.
6.
Schmitt-Gräff A, Krüger S, Bochard F, Gabbiani G, Denk H. Modulation of alpha smooth muscle actin and
desmin expression in perisinusoidal cells of normal and diseased livers. Am J Pathol 1991; 138:1233–42.
7.
Hojo H, Newton WA, Hamoudi AB, Qualman SJ, Wakasa H, Suzuki S, et al. Pseudosarcomatous
myofibroblastic tumor of the urinary bladder in children: a study of 11 cases with review of the literature.
Am J Surg Pathol 1995; 19:1224–36.
Förklaring av symboler
Katalognummer
Temperaturbegränsning
Använd före
In vitro diagnostisk medicinsk
apparat
Innehåller tillräckligt för <n>
tester
Tillverkare
Läs instruktionerna för
användning
Batchkod
(115512-002)
Dako Denmark A/S
IR611/SE/MNI/2009.12.04 s. 2/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download