(Link) Kod IR752

advertisement
0843
FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Cytomegalovirus
Klon CCH2 + DDG9
Ready-to-Use
(Link)
Kod IR752
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
FLEX Monoclonal Mouse Anti-Cytomegalovirus, klon CCH2 + DDG9, Ready-to-Use (Link), är avsedd för användning
vid immunhistokemi tillsammans med Autostainer Link-instrument. Denna antikropp är till hjälp vid identifieringen av
humant cytomegalovirus (HCMV)-infekterade vävnader (1, 2). Den kliniska tolkningen av all färgning eller frånvaro
av färgning måste kompletteras med morfologiska studier med användning av lämpliga kontroller och skall
utvärderas av en kvalificerad patolog inom ramen för patientens kliniska anamnes och andra diagnostiska tester.
Sammanfattning
och förklaring
Humant cytomegalovirus är ett herpesvirus som förekommer överallt. Den primära infektionen inträffar vanligen i
barndomen, där den oftast är asymptomatisk. Efter initial exponering etablerar viruset en livslång infektion. Hos
nyfödda och immunkomprometterade personer, såsom AIDS-patienter och transplantatmottagare, kan HCMV orsaka
allvarliga livshotande infektioner, och det är den vanligaste orsaken till virala medfödda defekter (5, 6).
Antikropp CCH2 (1) reagerar med ett tidigt nukleärt protein, som är identiskt med det icke-strukturella DNAbindningsproteinet p52 (7). Antikropp DDG9 reagerar med ett omedelbart, tidigt nukleärt protein på ca 76 kDa (3).
För båda antikropparna fortsätter reaktiviteten även vid senare skeden under HCMV-infektionen, där lokaliseringen
är mindre distinkt nukleär och verkar vara i cytoplasman. Konfokal lasermikroskopi visar emellertid att reaktionen är
begränsad till det nukleära membranet (3). Antikropparna korsreagerar inte med adenovirus, herpes simplex-virus
och varicella zoster-virus (3).
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om IHCprocedurer för: (1) Procedurprincip, (2) Material som behövs men inte medföljer, (3) Förvaring, (4) Provberedning,
(5) Färgningsprocedur, (6) Kvalitetskontroll, (7) Felsökning, (8) Tolkning av färgningen, (9) Allmänna begränsningar.
Medföljande reagens
Bruksfärdig blandning av två monoklonala musantikroppar, levererad i flytande form som cellodlingssupernatant,
som dialyserats mot 0,05 mol/L Tris/HCl, 0,015, mol/L NaN3, pH 7,2.
Kloner: CCH2 + DDG9 (3). Isotyp: IgG1, kappa (CCH2) och IgG2a, kappa (DDG9).
Immunogen
Råa cellysat från cytomegalovirusstam Ad169-infekterade humana embryofibroblaster (3).
Specificitet
Antikropp CCH2 reagerar med ett tidigt nukleärt protein som är identiskt med det icke-strukturella DNA-bindande
protein p52 (7). Mer än 200 humana CMV-isolat har framgångsrikt typats av denna antikropp som därför verkar
känna igen en epitop som är starkt konserverad bland HCMV-stammar (3, 4).
Antikropp DDG9 reagerar med ett omedelbart, tidigt nukleärt protein på ca 76 kDa (3).
För båda antikropparna fortsätter reaktiviteten även vid senare skeden under HCMV-infektion, där lokalisering är
mindre distinkt nukleär och verkar vara i cytoplasman. Konfokal lasermikroskopi visar emellertid att reaktionen är
begränsad till det nukleära membranet (3).
Antikropparna korsreagerar inte med adenovirus, herpes simplex-virus och varicella zoster-virus (3).
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form. I
produktkoncentrationer kan natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och kopparrör
och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten vid kassering så att inte metallazider
ansamlas i avloppet.
3. I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4. Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögonen och huden.
5. Oanvänd lösning måste kasseras i enlighet med lokala och statliga föreskrifter.
Förvaring
Förvaras vid 2–8 °C. Får inte användas efter det ut gångsdatum som anges på flaskan. Användaren måste validera
alla förvaringsförhållanden som avviker från de som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som tyder på
instabilitet hos denna produkt. Därför bör positiva och negativa kontroller analyseras samtidigt med patientproverna.
Kontakta Dako Teknisk Support om du observerar en oväntad färgning som inte kan förklaras med variationer i
laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det är något problem med antikroppen.
Provberedning
inklusive material
som behövs men inte
medföljer
Antikroppen kan användas för märkning av formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssnitt. Vävnadsprover skall
snittas i cirka 4 µm tjocka snitt.
Förbehandling med värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) krävs med användning av Dako PT Link (kod
PT100/PT101). Se PT Link användarmanual för ytterligare information. Optimala resultat erhålls genom att
förbehandla vävnader med EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (kod K8000/K8004).
(118329-003)
Dako Denmark A/S
IR752/SE/MNI/2009.12.04 s. 1/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Paraffininbäddade snitt: Förbehandling av formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt rekommenderas med
användning av 3-i-1- provberedningsprocedur för Dako PT Link. Följ förbehandlingsproceduren som beskrivs i
bipacksedeln för EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x), (kod K8000/K8004). OBS: Efter färgning
måste snitten dehydreras, klargöras och monteras med permanent monteringsmedel.
Avparaffinerade snitt: Förbehandling av avparaffinerade, formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt med Dako
PT Link rekommenderas, där samma procedur ska följas såsom beskrivs för paraffininbäddade snitt. Efter färgning
ska objektglasen monteras med ett vattenbaserat eller permanent monteringsmedel.
Låt inte vävnadssnitten torka under behandlingen eller under den påföljande immunhistokemiska
färgningsproceduren. För bättre vidhäftning av vävnadssnitten till objektglasen rekommenderas användning av FLEX
IHC Microscope Slides (kod K8020).
Färgningsprocedur
inklusive material
som behövs men
inte medföljer
Det rekommenderade visualiseringssystemet är EnVision FLEX, High pH, (Link) (kod K8000). Färgningsstegen
och inkubationstiderna är förprogrammerade i Autostainer Link-programmet. Den rekommenderade volymen för
reagensapplikation är 1 x 200 µL eller 2 x 150 µL per objektglas. Se användarhandboken för Autostainer Link för
detaljerade anvisningar om laddning av objektglas och reagenser. Kontakta Dako Teknisk Service om protokollen
inte finns tillgängliga på Autostainer-plattformen som används. Alla inkubationssteg skall utföras vid rumstemperatur.
Optimala förhållanden kan variera beroende på prov- och beredningsmetod och bör bestämmas av varje enskilt
laboratorium. Om den utvärderande patologen önskar en annan färgningsintensitet kan inkubationstiderna och valet
av EnVision FLEX/EnVision FLEX+ visualiseringssystem justeras. En applikationsspecialist/teknisk servicespecialist
från Dako kan kontaktas för information om omprogrammering av protokollet. Bekräfta att prestandan för det justerade
protokollet fortfarande är giltig genom att utvärdera att färgningsmönstret är identiskt med det färgningsmönster som
beskrivs i "Prestandaegenskaper".
Motfärgning i hematoxylin rekommenderas med användning av EnVision FLEX Hematoxylin, (Link) (kod K8008).
Ett icke vattenhaltigt, permanent monteringsmedel rekommenderas.
Positiva och negativa kontroller bör analyseras samtidigt med patientproverna med samma protokoll. Den positiva
kontrollvävnaden bör inkludera HCMV-infekterad vävnad och cellerna/strukturerna bör visa reaktionsmönster som
beskrivs för denna vävnad i "Prestandaegenskaper" i alla positiva prover. Den rekommenderade negativa kontrollen
är FLEX Negative Control, Mouse, (Link) (kod IR750).
Tolkning av
färgningen
Det cellulära färgningsmönstret är en stark intranukleär reaktion. Cytoplasmisk färgning kan observeras.
Prestandaegenskaper
Celler som märkts av antikroppen visar ett nukleär färgningsmönster i tidig HCMV-infektion. Vid ett senare skede kan
ett synligt cytoplasmiskt färgningsmönster observeras (3).
Normala vävnader: Screening av normala humana vävnader från donatorer utan HCMV-infektion med CCH2antikroppen visade ingen reaktion med hjärta, lunga, lever, njure, mjälte, lymfnod, tonsill, benmärg, skelettmuskel,
hjärna, sköldkörtel och bisköldkörtel (1).
Onormala vävnader: I HCMV-infekterade vävnader märkte CCH2-antikroppen celler i lunga, lever, njure, lymfnod,
hjärna, sköldkörtel och bisköldkörtel (1). CCH2- och DDG9-antikroppar märkte tillsammans HCMV-infekterad vävnad
i esofagus, mage, tunntarm, kolon, gallblåsa, lunga, binjure, äggstock och nervvävnad (2).
Referenser
1.
Niedobitek G, Finn T, Herbst H, Gerdes J, Grillner L, Landqvist M, et al. Detection of cytomegalovirus by in situ
hybridization and immunohistochemistry using new monoclonal antibody CCH2: a comparison of methods.
J Clin Pathol 1988; 41:1005-9.
2.
Saiz E, Lubin J, Robinson MJ. The modified Steiner stain: a new use for an old stain? Staining cytomegalovirusinfected cells in gastrointestinal biopsies. Histochem J 1998; 30:549-52.
3.
Wirgart BZ. Development of rapid methods for early diagnosis of cytomegalovirus infections [dissertation].
Stockholm: Karolinska Hospital; 1991.
4.
Wirgart BZ, Landqvist M, Hökeberg I, Eriksson B-M, Olding-Stenkvist E, Grillner L. Early detection of
cytomegalovirus in cell culture by a new monoclonal antibody, CCH2. J Virol Methods 1990; 27:211-20.
5.
Doniger J, Muralidhar S, Rosenthal LJ. Human cytomegalovirus and human herpes virus 6 genes that transform
and transactivate. Clin Microbiol Rev 1999; 12:367-82.
6.
Jarvis MA, Nelson JA. Human cytomegalovirus persistence and latency in endothelial cells and macrophages.
Curr Opin Microbiol 2002; 5:403-7.
7.
Plachter B, Nordin M, Wirgart BZ, Mach M, Stein H, Grillner L, et al. The DNA-binding protein P52 of human
cytomegalovirus reacts with monoclonal antibody CCH2 and associates with the nuclear membrane at late
times after infection. Virus Res 1992;24: 265-76.
Förklaring av symboler
Katalognummer
Temperaturbegränsning
Använd före
In vitro diagnostisk medicinsk
apparat
Innehåller tillräckligt för <n>
tester
Tillverkare
Läs bruksanvisningen
Batchkod
(118329-003)
Dako Denmark A/S
IR752/SE/MNI/2009.12.04 s. 2/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download