(Link) Kod IR511

advertisement
FLEX
Polyclonal Rabbit
Anti-Human
Myeloperoxidase
Ready-to-Use
(Link)
Kod IR511
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human Myeloperoxidase, Ready-to-Use, (Link), är avsedd för användning vid
immunhistokemi tillsammans med Autostainer Link-instrument. Antikroppen märker myeloperoxidas-positiva celler i
normala och neoplastiska vävnader och är ett användbart verktyg för differentiering mellan lymfoida och myeloida
rubbningar. Positiva resultat underlättar klassificeringen av neoplastisk vävnad (dvs. myeloblaster och omogna
myeloidceller i akut myelogen leukemi, progranulocytisk leukemi, monomyelocytisk leukemi, erytroleukemi och
myeloblastom) (1). Den kliniska tolkningen av all färgning eller frånvaro av färgning måste göras genom
morfologiska studier, med användning av lämpliga kontroller, och måste utvärderas av en kvalificerad patolog inom
ramen för patientens anamnes och andra diagnostiska tester.
Sammanfattning
och förklaring
Myeloperoxidas (MPO) består av två underenheter på 55–60 kDa och två underenheter på 10–15 kDa (3). Den är
en huvudsaklig beståndsdel i azurofila granulat av neutrofila granulocyter och finns också i lysosomer av monocyter.
In vivo katalyserar MPO bildningen av antimikrobiella oxiderings- och halogeneringsmedel, t.ex. hypoklorsyra från
väteperoxid och kloridjoner (1, 5). MPO är en viktig markör för myeloidceller, från det promyelocytiska stadiet till
mogna former (1). Känsliga immuncytokemiska visualiseringsmetoder, kombinerade med effektiva
epitopdemaskeringstekniker, har påvisat att 17–23 % av akut lymfoblastisk prekursor B-cellsleukemi också uttrycker
MPO. Detta gör att anti-MPO är viktig att använda tillsammans med antikroppar mot t.ex. CD3, CD79α och terminalt
deoxynukleotidyltransferas (TdT) vid immunhistokemisk utvärdering av akut leukemi (2, 3).
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om
IHC-procedurer för: (1) Procedurprincip, (2) Material som behövs men inte medföljer, (3) Förvaring,
(4) Provberedning, (5) Färgningsprocedur, (6) Kvalitetskontroll, (7) Felsökning, (8) Tolkning av färgningen,
(9) Allmänna begränsningar.
Medföljande reagens
Bruksfärdig polyklonal kaninantikropp levererad i flytande form i en buffert innehållande stabiliseringsprotein och
0,015 mol/L NaN3.
Immunogen
Myeloperoxidas isolerat från humana polymorfonukleära leukocyter.
Specificitet
Antikroppen reagerar med humant myeloperoxidas. I korsad immunelektrofores med 12,5 µL koncentrerad
antikropp per cm2 gelarea mot 2 µL myeloperoxidas visas endast en fällning som motsvarar myeloperoxidas.
Färgning: Specifik färgning för peroxidas. Med 2 µL human plasma visas ingen fällning. Färgning: Coomassie
Brilliant Blue.
I formalinfixerad och paraffininbäddad human tonsill, och när ett känsligt streptavidin-biotin-baserat
visualiseringssystem används, märker antikroppen som förväntat endast sällsynta neutrofila granulocyter.
Försiktighetsåtgärder
1.
För yrkesmässigt bruk.
2.
Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form.
I produktkoncentrationer kan natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och
kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten vid kassering så att inte
metallazider ansamlas i avloppet.
3.
I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögonen och huden.
5.
Oanvänd lösning måste kasseras i enlighet med lokala och statliga föreskrifter.
Förvaring
Förvaras vid 2–8 °C. Använd inte efter utgångsdatum et tryckt på flaskan. Användaren måste validera alla
förvaringsförhållanden som avviker från de som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som tyder på instabilitet
hos denna produkt. Därför bör positiva och negativa kontroller analyseras samtidigt med patientproverna. Kontakta
Dako Teknisk Support om du observerar en oväntad färgning som inte kan förklaras med variationer i
laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det är något problem med antikroppen.
Provberedning
inklusive material
som behövs men inte
medföljer
Antikroppen kan användas för märkning av formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssnitt. Vävnadsprover skall
snittas i cirka 4 µm tjocka snitt.
Förbehandling med värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) krävs med användning av Dako PT Link (kod
PT100/PT101). Se PT Link användarmanual för ytterligare information. Optimala resultat erhålls genom att
förbehandla vävnader med EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (kod K8000/K8004).
Paraffininbäddade snitt: Förbehandling av formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt rekommenderas med
användning av 3-i-1- provberedningsprocedur för Dako PT Link. Följ förbehandlingsproceduren som beskrivs i
bipacksedeln för EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x), (kod K8000/K8004). OBS: Efter
färgning måste snitten dehydreras, klargöras och monteras med permanent monteringsmedel.
(115767-002)
Dako Denmark A/S
IR511/SE/MNI/2009.12.04 s. 1/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Avparaffinerade snitt: Förbehandling av avparaffinerade, formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt med
Dako PT Link rekommenderas, där samma procedur ska följas såsom beskrivs för paraffininbäddade snitt. Efter
färgning ska objektglasen monteras med ett vattenbaserat eller permanent monteringsmedel.
Låt inte vävnadssnitten torka under behandlingen eller under den påföljande immunhistokemiska
färgningsproceduren. För bättre vidhäftning av vävnadssnitten till objektglasen rekommenderas användning av
FLEX IHC Microscope Slides (kod K8020).
Färgningsprocedur
inklusive material
som behövs men inte
medföljer
Det rekommenderade visualiseringssystemet är EnVision FLEX, High pH, (Link) (kod K8000). Färgningsstegen
och inkubationstiderna är förprogrammerade i Autostainer Link-programmet. Den rekommenderade volymen för
reagensapplikation är 1 x 200 µL eller 2 x 150 µL per objektglas. Se användarhandboken för Autostainer Link för
detaljerade anvisningar om laddning av objektglas och reagenser. Kontakta Dako Teknisk Service om protokollen
inte finns tillgängliga på Autostainer-plattformen som används. Alla inkubationssteg skall utföras vid
rumstemperatur.
Optimala förhållanden kan variera beroende på prov- och beredningsmetod och bör bestämmas av varje enskilt
laboratorium. Om den utvärderande patologen önskar en annan färgningsintensitet kan inkubationstiderna och valet
av EnVision FLEX/EnVision FLEX+ visualiseringssystem justeras. En applikationsspecialist/teknisk
servicespecialist från Dako kan kontaktas för information om omprogrammering av protokollet. Bekräfta att
prestandan för det justerade protokollet fortfarande är giltig genom att utvärdera att färgningsmönstret är identiskt
med det färgningsmönster som beskrivs i "Prestandaegenskaper".
Kontrastfärgning i hematoxylin med EnVision FLEX Hematoxylin (Link) (kod K8008) rekommenderas.
Icke-vattenhaltigt, permanent monteringsmedium rekommenderas.
Positiva och negativa kontroller bör analyseras samtidigt med patientproverna med samma protokoll. Den positiva
kontrollvävnaden bör inkludera tonsill och lever och cellerna/strukturerna bör visa reaktionsmönster som beskrivs för
dessa vävnader i "Prestandaegenskaper" i alla positiva prover. Den rekommenderade negativa kontrollen är FLEX
Negative Control, Rabbit (Link) (kod IR600).
Tolkning av
färgningen
Det cellulära färgningsmönstret är cytoplasmiskt.
Prestandaegenskaper
Normala vävnader: Antikroppen märker starkt myeloida celler i alla mognadsstadier. Celler av monocytiskt ursprung
uppvisar varierande reaktivitet och är vanligtvis svagt positiva eller inreaktiva. Erytroidprekursorer, megakaryocyter,
lymfoida celler, plasmaceller, dendritiska retikelceller, mastceller och blodkärl är negativa. Några histiocyter märks,
vissa troligen på grund av fagocytoserat material (1).
Onormala vävnader: Anti-myeloperoxidas märker myeloblaster och omogna myeloida celler av akut myelogenös
leukemi, progranulocytisk leukemi, monomyelocytisk leukemi, erytroleukemi och myeloblastom (1). Antikroppen
märker inte celler av lymfoblastiskt lymfom eller leukemi, kronisk lymfocytisk leukemi, hårcellsleukemi,
icke-Hodgkins lymfom, lymfom av T- eller B-cellstyp och Hodgkins sjukdom (1).
Litteraturhänsvisningar
1. Pinkus GS, Pinkus JI. Myeloperoxidase: A specific marker for myeloid cells in paraffin sections. Mod Pathol 1991;
4:733
2. Arber DA, Snyder DS, Fine M, Dagis A, Niland J, Slovak ML. Myeloperoxidase immunoreactivity in adult acute
lymphoblastic leukemia. Am J Clin Pathol 2001;116:25–33.
3. Kimura S, Ikeda-Saito M. Human myeloperoxidase and thyroid peroxidase, two enzymes with separate and
distinct physiological functions, are evolutionarily related members of the same gene family. Proteins
1988;3:113–20.
4. Weil SC, Rosner GL, Reid MS, Chisholm RL, Lemons RS, Swanson MS, et al. Translocation and rearrangement
of myeloperoxidase gene in acute promyelocytic leukemia. Science 1988;240:790–2.
5. Lanza F. Clinical manifestation of myeloperoxidase deficiency. J Mol Med 1998;76:676–81.
Förklaring av symboler
Katalognummer
Temperaturbegränsning
Använd före
n vitro diagnostisk medicinsk
apparat
Innehållet räcker till <n> tester
Tillverkare
Läs instruktionema för
användning
Batchkod
(115767-002)
Dako Denmark A/S
IR511/SE/MNI/2009.12.04 s. 2/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download