Monoclonal Mouse Anti-Human Follicle Stimulating Hormone

advertisement
Monoclonal Mouse
Anti-Human
Follicle Stimulating Hormone (FSH)
Clone C10
Kod M3504
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
Monoclonal Mouse Anti-Human Follicle Stimulating Hormone (FSH), klon C10, är avsett för användning i immunhistokemi. Denna antikropp
märker follikelstimulerande hormon i normal och neoplastisk vävnad. Den kliniska tolkningen av all positiv färgning eller frånvaro av färgning,
måste kompletteras med morfologiska och histologiska undersökningar och korrekta kontroller. Utvärderingar måste göras av kvalificerad
specialist inom ramen för patientens anamnes och andra diagnostiska tester.
Sammanfattning och förklaring
Antikroppen märker gonadotropiska celler i hypofysen med immunhistokemi (IHC). Dako FSH, C10 är användbar vid klassificering av
hypofysadenom och vid den differentiella diagnosen av of primära och metastatiska tumörer i hypofysen.
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om IHC-procedurer för:
1) Procedurprincip, 2) Material som behövs, men inte ingår, 3) Förvaring, 4) Provberedning, 5) Färgningsprocedur, 6) Kvalitetskontroll,
7) Felsökning, 8) Tolkning av färgningen, 9) Allmänna begränsningar.
Medföljande reagens
Monoklonal musantikropp levereras i flytande form som en vävnadskultursupernatant (innehållande fetalt bovinserum) dialyserad mot
0,05 mol/L Tris-HCl, pH 7,2, och innehållande 0,015 mol/L natriumazid. Denna produkt innehåller stabiliserande protein.
Isotyp: IgG1, kappa.
Klon: C10
Koncentration av mus-IgG mg/L: Se etikett på flaskan.
Immunogen
Renat humant FSH.
Specificitet
Antikroppen reagerar med β-underenheten av follikelstimulerande hormon. Ingen detekterbar korsreaktivitet med dubbel monoklonal EIA
påträffades mot luteiniserande hormon (LH), tyroidstimulerande hormon (TSH), β-humant koriongonadotropin (βhCG), prolaktin, humant
tillväxthormon (hGH), och humant koriongonadotropin (hCG).
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form. I produktkoncentrationer kan natriumazid,
trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder
vatten vid kassering så att inte metallazider ackumuleras i avloppet.
3. Liksom med alla produkter av biologiskt ursprung måste korrekta procedurer användas vid hanteringen.
4. Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögonen och huden.
5. Oanvänd lösning skall kasseras i enlighet med lokala och statliga föreskrifter.
Förvaring
Förvaras vid 2-8 °C. Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på flaskan. Användaren måste validera alla
förvaringsförhållanden som avviker från vad som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som tyder på instabilitet hos denna produkt.
Därför bör positiva och negativa kontroller köras samtidigt med patientprover. Kontakta Dako teknisk service om du observerar oväntad
färgning som inte kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det finns något problem med
antikroppen.
Provberedning inklusive material som behövs, men inte ingår
Paraffinsnitt:
Antikroppen kan användas för märkning av paraffininbäddade vävnadssnitt som fixerats i formalin.
Förbehandling av avparaffinerad vävnad krävs ej.
Färgningsprocedur inklusive material som behövs, men inte ingår
Spädning: Monoclonal Mouse Anti-Human Follicle Stimulating Hormone, kod M3504, kan användas vid en spädning på 1:50 när den
appliceras på formalinfixerade, paraffininbäddade snitt med användning av en 10 minuters inkubation vid rumstemperatur. Det
rekommenderas att antikroppen späds i Dako Antibody Diluent (kod S0809). Detta är endast riktlinjer. Optimala förhållanden kan variera
beroende på prov- och beredningsmetod och bör bestämmas av varje enskilt laboratorium. Den rekommenderade negativa
kontrollreagensen är Dako Negative Control, Mouse IgG1 (kod X0931), spädd till samma mus-IgG-koncentration som den primära
antikroppen. Om inte stabiliteten hos den spädda antikroppen och negativa kontrollen har etablerats i den egentliga färgningsproceduren
rekommenderas att man späder dessa reagenser omedelbart före användning. Positiva och negativa kontroller bör köras samtidigt med
patientprover.
(115111-001)
303310SE_001 s. 1 av 2
Visualisering: Dako LSAB™2 System/HRP, Dual Link Rabbit/Mouse (kod K0673/K0675), rekommenderas. Följ proceduren som medföljer
det/de utvalda visualiseringssystemet/visualiseringssystemen.
Tolkning av färgningen
Det cellulära färgningsmönstret är cytoplasmiskt och heterogent.
Prestandaegenskaper
Normala vävnader:
Vävnadstyp (antal testade)
Äggstock (3)
Benmärg (3)
Binjure (3)
Bisköldkörtel (3)
Bröst (3)
Cervix (3)
Esofagus (3)
Hjärna/cerebellum (3)
Hjärna/cerebrum (3)
Hjärta (3)
Hud (3)
Hypofys (3)
Kolon (3)
Lever (3)
Livmoder (3)
Lunga (3)
Mage (3)
Mesotelceller (3)
Mjälte (3)
Nerv, perifera (3)
Njure (3)
Pankreas (3)
Prostata (3)
Skelettmuskel (3)
Sköldkörtel (3)
Spottkörtel (3)
Testis (3)
Tonsill (3)
Tunntarm (3)
Tymus (3)
Positivt färgade vävnadselement
0/3
3/3 makrofager
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
3/3 pituicyter
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
0/3
Referenser
1. IHC003 Report On File
Edition 07/07
(115111-001)
303310SE_001 s. 2 av 2
Download