Monoclonal Mouse

advertisement
Monoclonal Mouse
Anti-Human
MCM3 Protein
Klon 101
Kodnr. M 7263
Avsedd användning
För diagnostisk användning in vitro.
Monoclonal Mouse Anti-Human MCM3 Protein, klon 101, är avsedd för användning inom immunocytokemi.
Antikroppen märker minikromosomunderhålls 3 (MCM3) protein i kärnan hos prolifererande celler och i kärnan
hos celler som har slutat proliferera, men som inte är färdigdifferentierade (1). Antikroppar mot MCM3-protein
kan vara användbara för karakterisering av olika tumörcellspopulationer (1). Differentiell identifiering underlättas
av resultaten från en panel av antikroppar. Tolkning måste göras av kvalificerad patolog inom ramen för
patientens anamnes och andra diagnostiska tester.
Introduktion
Exakt kopiering av genomet en gång per celldelning krävs av varje prolifererande cell. Hos eukaryotiska celler
åstadkoms detta genom att temporärt skilja sammansättningen av ett pre-replikerande komplex (pre-RC) från
att initiera DNA-syntes vid replikeringskällorna. En huvudkomponent hos pre-RC är det hexamera MCMkomplexet bestående av de synnerligen väl bevarade proteinerna MCM2, MCM3, MCM4, MCM5, MCM6 och
MCM7 (2, 3). Detta MCM-komplex är också ett DNA helikas. För att garantera att initiering av DNA-syntesen
bara sker en gång per celldelning, separeras rekryteringen av MCM-komplexet temporärt från sin aktivering. I
G1-fas, rekryteras MCM-komplexet till pre-RC i en inaktiv globulär form. I S-fas, blir MCM-komplexet
fosforylerat, vilket leder till en formförändring som omvandlar det inaktiva MCM-komplexet till en enzymatiskt
aktiv helikas som länkas topologiskt till DNA och disassocieras från pre-RC. Detta i sin tur leder till upplösning
av dsDNA och rekrytering av proteiner inblandade i DNA-syntes (2). Precis som Ki-67 antigen uttrycks MCM3protein i prolifererande celler (1, 4). MCM3-protein försvinner dock långsammare efter initiering av
differentieringen än Ki-67 antigenet, och antikroppar mot MCM3-protein märker fler celler än antikroppar mot
Ki-67-antigen (1, 4-6). Denna observation, korrelerad med det faktum att MCM3-protein inte uttrycks när en
markör för terminal differentiering, som p27 uttrycks, tyder på att antikroppar mot MCM3-protein märker celler i
de tidiga stadierna av cellcykelns slut, dvs celler som inte har differentierats terminalt (1). Antikroppar mot
MCM3-protein i kombination med en panel av andra antikroppar kan eventuellt identifiera dysplastiska celler
som stannar kvar i cykeln på grund av upphävande av normala kontroller över cellproliferationen som ett steg i
deras utveckling från normala till neoplastiska celler (6).
Medföljande reagens
Monoklonal musantikropp levererad i flytande form som cellkultur supernatant dialyserad mot 0,05 mol/L
Tris/HCl, pH 7,2, och innehållande 15 mmol/L NaN3.
Klon: 101 (1). Isotyp: IgG1, kappa.
Mus IgG koncentration mg/L: Se etikett på flaskan.
Immunogen
Rekombinant humant MCM3-protein (1).
Specificitet
I Western blotting av lysat härledda från human tonsill, liksom också från cellinjer med ursprung från människa
(HeLa, S3, IM-9), mus (Swiss 3T3) eller hamster (CHO-K1) märker antikroppen ett ~100 kDa band
motsvarande MCM3-protein. Ytterligare ett band på ~85 kDa observerades i varierande mängder. Detta bands
karaktär är inte helt klar, men det skulle kunna vara proteolytiskt nedbrutet MCM3-protein (1).
I tvåfärgs immunofluorescens av human tonsill märker antikroppen celler som uttrycker Ki-67 antigen, men inte
celler som uttrycker p27. Dessutom märker antikroppen celler i det intermediära skiktet av munslemhinnans
epitel som är negativt för Ki-67 antigen (1).
Som påvisats med immunocytokemi korsreagerar antikroppen med det MCM3-ekvivalenta proteinet i mus (1,
7), ko, hund, häst, råtta, och svin.
Försiktighetsåtgärder
1. För professionella användare.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form. I
produktkoncentrationer kan NaN3, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och kopparrör och
bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten vid kassering så att inte metallazider
ackumuleras i avloppet.
3. Liksom med alla produkter som kommer från biologiska källor måste korrekta procedurer användas vid
hanteringen.
Förvaring
(109533-002)
Förvara vid 2-8 C. Använd inte efter utgångsdatumet som anges på flaskan. Om reagenset förvaras under
andra villkor än de som specificerats, måste användaren kontrollera villkoren. Det finns inga tydliga tecken som
indikerar instabilitet hos denna produkt. Därför bör positiva och negativa kontroller köras samtidigt med
patientprover. Kontakta Dako Technical Support om oväntad färgning observeras som inte kan förklaras med
variationer i laboratorieprocedurerna och om det misstänks vara något problem med antikroppen.
M 7263/SE/KLI/23.04.04 s. 1/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Provpreparation
Paraffinpreparat: Antikroppen kan användas för märkning av paraffininbäddade vävnadssnitt fixerade i formalin.
Förbehandling av vävnader med värmeinducerad epitopretrieval krävs. Optimala resultat erhålls med Dako
Target Retrieval Solution, kodnr. S 1700, Dako Target Retrieval Solution, High pH, kodnr. S 3308, och 10
mmol/L Trisbuffert, 1 mmol/L EDTA, pH 9,0. Mindre optimala resultat erhålls med 10 mmol/L citratbuffert, pH
6,0. Förbehandling av vävnader med proteinas K befanns vara ineffektivt. Vävnadspreparaten får inte torka ut
under behandlingen eller under den efterföljande immunocytokemiska färgningsproceduren.
Färgningsprocedur
Spädning: Monoclonal Mouse Anti-Human MCM3 Protein, kodnr. M 7263 kan användas inom ett
spädningsintervall på 1:25-1:50 vid användning på formalinfixerade paraffininneslutna preparat av human tonsill
och med användning av 20 minuters värmeinducerad epitopåtervinning i Dako Target Retrieval Solution, High
pH, kodnr. S 3308 och 30 minuters inkubation vid rumstemperatur med den primära antikroppen. De optimala
förhållandena kan variera beroende på preparat och prepareringsmetod och bör bestämmas av varje enskilt
laboratorium. Den rekommenderade negativa kontrollen är Dako Mouse IgG1, kodnr. X 0931, spädd till samma
mus lgG koncentration som den primära antikroppen. Såvida inte stabiliteten hos den utspädda antikroppen
och den negativa kontrollen har fastställts i den faktiska färgningsproceduren rekommenderas att späda dessa
reagenser omedelbart före användning eller späda med Dako Antibody Diluent, kodnr. S 0809. Positiva och
negativa kontroller skall köras samtidigt med patientprovet.
Visualisering: DAKO LSAB™+/HRP kit, kodnr. K 0679 och DAKO EnVision™+/HRP kit, kodnr. K 4004 och
K 4006, rekommenderas.
Automatisering: Antikroppen passar bra för immunocytokemisk färgning med automatiska plattformar, som
t.ex. Dako Autostainer.
Prestandaegenskaper
Celler märkta av antikroppen visar ett nukleärt färgningsmönster.
Normala vävnader: I human tonsill märker antikroppen huvudsakligen celler i proliferativa regioner, dvs celler i
den mörka zonen inom embryonalcentra och celler nära det basala lagret hos normal slemhinna (1).
Abnormala vävnader: Antikroppen märker neoplastiska celler i tumörer såsom bröst- och cervixcarcinom. I
seriella snitt märks konsekvent fler celler med Anti-MCM3 Protein, klon 101, än med Anti-Ki-67 Antigen, klon
MIB-1.
Referenser
1. Endl E, Kausch I, Baack M, Knippers R, Gerdes J, Scholzen T. The expression of Ki-67, MCM3, and p27
defines distinct subsets of proliferating, resting, and differentiated cells. J Pathol 2001;195:457-62.
2. Lei M, Tye BK. Initiating DNA synthesis: from recruiting to activating the MCM complex. J Cell Sci
2001;114:1447-54.
3. Tye BK, Sawyer S. The hexameric eukaryotic MCM helicase: building symmetry from nonidentical parts. J
Biol Chem 2000;275:34833-6.
4. Musahl C, Holthoff HP, Lesch R, Knippers R. Stability of the replicative Mcm3 protein in proliferating and
differentiating human cells. Exp Cell Res 1998;241:260-4.
5. Ishimi Y, Okayasu I, Kato C, Kwon HJ, Kimura H, Yamada K, et al. Enhanced expression of MCM proteins
in cancer cells derived from uterine cervix. Eur J Biochem 2003;270:1089-1101.
6. Freeman A, Morris LS, Mills AD, Stoeber K, Laskey RA, Williams GH, et al. Minichromosome maintenance
proteins as biological markers of dysplasia and malignancy. Clin Cancer Res 1999;5:2121-32.
7. Birner P, Ritzi M, Musahl C, Knippers R, Gerdes J, Voigtländer T, et al. Immunohistochemical detection of
cell growth fraction in formalin-fixed and paraffin-embedded murine tissue. Am J Pathol 2001;158:1991-6.
Förklaring av symboler
(109533-002)
Katalognummer
Temperaturbegränsning
In vitro diagnostisk medicinsk
apparat
Batchkod
Läs bruksanvisningen
Använd före
Tillverkare
M 7263/SE/KLI/23.04.04 s. 2/2
Dako Denmark A/S · Produktionsvej 42 · DK-2600 Glostrup · Denmark · Tel. +45 44 85 95 00 · Fax +45 44 85 95 95 · CVR No. 33 21 13 17
Download