FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human IgM Ready-to-Use (Link)

advertisement
FLEX
Polyclonal Rabbit
Anti-Human IgM
Ready-to-Use
(Link)
Kod IR513
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human IgM, Ready-to-Use, (Link), är avsedd för användning vid immunhistokemi
tillsammans med Autostainer Link-instrument. Denna antikropp är användbar för identifiering av plasmaceller och
relaterade lymfoida celler innehållande IgM och är ett användbart verktyg för klassificering av patienter med
B-cellsneoplasi (1–3). Dessutom kan antikroppen användas till att skilja neoplastisk monoklonal proliferation från
reaktiv hyperplasi av plasmaceller (1, 4). Den kliniska tolkningen av all färgning eller frånvaro av färgning måste
göras genom morfologiska studier, med användning av lämpliga kontroller, och måste utvärderas av en kvalificerad
patolog inom ramen för patientens anamnes och andra diagnostiska tester.
Sammanfattning
och förklaring
Humanimmunoglobuliner består huvudsakligen av två identiska heavy chains (Mr cirka 50 000) och två identiska light
chains (Mr cirka 20 000). De fyra kedjorna är kovalent sammanbundna med disulfidbindningar. Light chains är
antingen kappa eller lambda. De fem immunoglobulinerna IgA, IgD, IgE, IgG och IgM skiljer sig med avseende på
heavy chains och IgA och IgM påträffas också i polymerformer. Heavy chain hos IgM kallas mu-kedjan. IgM påträffas
vanligtvis i formen av en pentamer på 970 kDa bestående av fem immunoglobulin-underenheter sammanbundna av
en J-kedja (5).
Den normala B-cellspopulationen är polyklonal och uttrycker olika immunoglobulinmolekyler. Däremot karakteriseras
en majoritet av B-cellsneoplasier av proliferationen av monoklonala celler som endast uttrycker en typ av light chain,
medan fler än en heavy chain kan uttryckas av samma cell. Det begränsade uttrycket av immunoglobuliner av
monoklonala B-cellsproliferationer gör antikroppar som är specifika för light- och heavy chains hos immunoglobuliner
användbara för identifiering och isotypning av dessa neoplasier (6).
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om
IHC-procedurer för: (1) Procedurprincip, (2) Material som behövs men inte medföljer, (3) Förvaring,
(4) Provberedning, (5) Färgningsprocedur, (6) Kvalitetskontroll, (7) Felsökning, (8) Tolkning av färgningen,
(9) Allmänna begränsningar.
Medföljande reagens
Bruksfärdig polyklonal kaninantikropp levererad i flytande form i en buffert innehållande stabiliseringsprotein och
0,015 mol/L NaN3.
Immunogen
IgM isolerad från humanserum från en patient med Waldenströms makroglobulinemi.
Specificitet
Antikroppen reagerar med mu-kedjor av humant IgM. Spår av kontaminerande antikroppar har avlägsnats med
absorption i fast fas med humana plasmaproteiner.
I korsad immunelektrofores med 12,5 µL koncentrerad antikropp per cm2 gelarea mot 2 µL humanplasma visas
endast en fällning som motsvarar IgM. Färgning: Coomassie Brilliant Blue.
I indirekt ELISA observeras ingen signifikant reaktion vid användning av humant IgG och IgA som täckande antigener.
I dubbel antikroppssandwich ELISA observeras ingen signifikant reaktion med humanplasma med borttaget IgM.
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form. I produktkoncentrationer
kan natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och kopparrör och bilda högexplosiva
metallazider. Skölj med stora mängder vatten vid kassering så att inte metallazider ansamlas i avloppet.
3. I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4. Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögonen och huden.
5. Oanvänd lösning måste kasseras i enlighet med lokala och statliga föreskrifter.
Förvaring
Förvaras vid 2–8 °C. Använd inte efter utgångsdatum et tryckt på flaskan. Användaren måste validera alla
förvaringsförhållanden som avviker från de som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som tyder på instabilitet
hos denna produkt. Därför bör positiva och negativa kontroller analyseras samtidigt med patientproverna. Kontakta
Dako Teknisk Support om du observerar en oväntad färgning som inte kan förklaras med variationer i
laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det är något problem med antikroppen.
Provberedning
inklusive material
som behövs men inte
medföljer
Antikroppen kan användas för märkning av formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssnitt. Vävnadsprover skall
snittas i cirka 4 µm tjocka snitt.
Förbehandling med värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) krävs med användning av Dako PT Link (kod
PT100/PT101). Se PT Link användarmanual för ytterligare information. Optimala resultat erhålls genom att
förbehandla vävnader med EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (kod K8000/K8004).
Paraffininbäddade snitt: Förbehandling av formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt rekommenderas med
användning av 3-i-1- provberedningsprocedur för Dako PT Link. Följ förbehandlingsproceduren som beskrivs i
bipacksedeln för EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x), (kod K8000/K8004). OBS: Efter färgning
måste snitten dehydreras, klargöras och monteras med permanent monteringsmedel.
Avparaffinerade snitt: Förbehandling av avparaffinerade, formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt med Dako
(115890-002)
Dako Denmark A/S
IR513/SE/MNI/2009.12.04 s. 1/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
PT Link rekommenderas, där samma procedur ska följas såsom beskrivs för paraffininbäddade snitt. Efter färgning
ska objektglasen monteras med ett vattenbaserat eller permanent monteringsmedel.
Låt inte vävnadssnitten torka under behandlingen eller under den påföljande immunhistokemiska
färgningsproceduren. För bättre vidhäftning av vävnadssnitten till objektglasen rekommenderas användning av FLEX
IHC Microscope Slides (kod K8020).
Färgningsprocedur
inklusive material
som behövs men inte
medföljer
Det rekommenderade visualiseringssystemet är EnVision FLEX, High pH, (Link) (kod K8000). Färgningsstegen
och inkubationstiderna är förprogrammerade i Autostainer Link-programmet. Den rekommenderade volymen för
reagensapplikation är 1 x 200 µL eller 2 x 150 µL per objektglas. Se användarhandboken för Autostainer Link för
detaljerade anvisningar om laddning av objektglas och reagenser. Kontakta Dako Teknisk Service om protokollen
inte finns tillgängliga på Autostainer-plattformen som används. Alla inkubationssteg skall utföras vid rumstemperatur.
Optimala förhållanden kan variera beroende på prov- och beredningsmetod och bör bestämmas av varje enskilt
laboratorium. Om den utvärderande patologen önskar en annan färgningsintensitet kan inkubationstiderna och valet
av EnVision FLEX/EnVision FLEX+ visualiseringssystem justeras. En applikationsspecialist/teknisk servicespecialist
från Dako kan kontaktas för information om omprogrammering av protokollet. Bekräfta att prestandan för det
justerade protokollet fortfarande är giltig genom att utvärdera att färgningsmönstret är identiskt med det
färgningsmönster som beskrivs i "Prestandaegenskaper".
Kontrastfärgning i hematoxylin med EnVision FLEX Hematoxylin (Link) (kod K8008) rekommenderas. Ickevattenhaltigt, permanent monteringsmedium rekommenderas.
Positiva och negativa kontroller bör analyseras samtidigt med patientproverna med samma protokoll. Den positiva
kontrollvävnaden bör inkludera tonsill och cellerna/strukturerna bör visa reaktionsmönster som beskrivs för denna
vävnad i "Prestandaegenskaper" i alla positiva prover. Den rekommenderade negativa kontrollen är FLEX Negative
Control, Rabbit (Link) (kod IR600).
Tolkning av
färgningen
Det cellulära färgningsmönstret är cytoplasmiskt och/eller membranöst.
Prestandaegenskaper
Normala vävnader: Anti-IgM detekterar IgM i plasmaceller hos lymfkörtlar och tonsill. Huvuddelen av celler i primära
folliklar hos human B-cellslymfvävnad färgas (dendritiska retikelceller), medan yt-IgM hos lymfocyter i mantelzonen
färgar i sekundära folliklar. Anti-IgM färgar även IgM-producerande celler i tarmen som minskar i procentandel från
17 % i den proximala tunntarmsslemhinnan till 6 % i tjocktarmen. Dessa celler finns vanligtvis i 200 µm-zonen runt
basen på villi (7). Även om yt-IgM och immunkomplex är kända kan de vanligtvis inte detekteras med IHC. I tonsill
bör nästan alla B-celler i mantelzonen visa måttlig till stark membranös färgning, medan immunoblaster och
plasmaceller i germinala centra visar stark cytoplasmisk färgning. Viss bakgrundsreaktion i serum, bindväv och
epitelceller kan observeras.
Onormala vävnader: I två studier som undersökte 33 (2) och 29 (3) paraffininbäddade vävnader från fall av olika
typer av plasmacellsneoplasi visade märkning med antikroppen en bra korrelation med monoklonal immunoglobulin i
serum eller urin. En klar distinktion mellan reaktiv hyperplasi och monoklonal B-cellsneoplasi erhölls när antikroppen
användes i kombination med en panel av andra antikroppar mot immunoglobuliner (1) och särskilt med antikroppar
mot light chains (4).
Referenser
1. Taylor CR, Burns J. The demonstration of plasma cells and other immunoglobulin-containing cells in
formalin-fixed, paraffin-embedded tissues using peroxidase-labelled antibody. J Clin Pathol 1974;27:14–20.
2. Taylor CR, Mason DY. The immunohistological detection of intracellular immunoglobulin in formalin-paraffin
sections from multiple myeloma and related conditions using the immunoperoxidase technique. Clin exp
Immunol 1974;18:417–29.
3. Taylor CR, Russell R, Chandor S. An immunohistologic study of multiple myeloma and related conditions, using
an immunoperoxidase method. Am J Clin Pathol 1978;70:612–22.
4. Beschorner R, Horny H-P, Petrusch UR, Kaiserling E. Frequent expression of haemopoietic and
non-haemopoietic antigens by reactive plasma cells: an immunohistochemical study using formalin-fixed,
paraffin-embedded tissue. Histol Histopathol 1999;14:805–12.
5. Klein J, Hořejši V. Immunology. 2nd ed. Abingdon (UK): Blackwell Science Ltd; 1999. p. 226–7, 238–46.
6. Leong ASY, Cooper K, Leong FJWA. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. London: Oxford
University Press; 1999. p. 217–9.
7. Curran RC, Gregory J. Demonstration of immunoglobulin in cryostat and paraffin sections of human tonsil by
immunofluorescence and immunoperoxidase techniques: Effects of processing on immuno-histochemical
performance of tissues and on the use of proteolytic enzymes to unmask antigens in sections. J Clin Pathol
1978; 31:974.
Förklaring av symboler
Katalognummer
Temperaturbegränsning
Använd före
In vitro diagnostisk medicinsk
apparat
Innehåller tillräckligt för <n>
tester
Tillverkare
Läs instruktionerna för
användning
Batchkod
(115890-002)
Dako Denmark A/S
IR513/SE/MNI/2009.12.04 s. 2/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
Download