Dako EnVision™+ Dual Link System-HRP Kod K4063 15

advertisement
Dako
EnVision™+ Dual Link System-HRP
Kod K4063
15 mL
Kod K4061 10 x 11 mL
Bruksfärdigt
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
EnVision+ Dual Link System-HRP har spätts optimalt för användning med primära antikroppar från mus och kanin i immunhistokemiska
procedurer baserade på den märkta polymermetoden. En lista över rekommenderade kompatibla produkter från Dako anges nedan.
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om IHC-procedurer för:
1) Procedurprincip, 2) Material som behövs men inte medföljer, 3) Förvaring, 4) Provberedning, 5) Färgningsprocedur, 6) Kvalitetskontroll,
7) Felsökning, 8) Tolkning av färgningen, 9) Allmänna begränsningar.
Sammanfattning och förklaring
EnVision+ Dual Link System-HRP är en immunhistokemisk färgningsteknik i två steg. Detta system är baserat på en HRP-märkt polymer
som är konjugerad med sekundära antikroppar. Den märkta polymeren innehåller inte avidin eller biotin. Följaktligen elimineras eller minskas
signifikant icke-specifik färgning, som uppkommer från endogen avidin-biotinaktivitet i lever, njure, lymfvävnader och kryostatsnitt.
Medföljande reagens
Detta reagens innehåller get-anti-mus- och anti-kanin-immunglobuliner (Ig), konjugerade till peroxidasmärkt polymer i Tris-HCl buffert
innehållande stabiliserande protein och ett antimikrobiellt medel.
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Minimera mikrobiell kontaminering av reagenser eftersom en ökning av icke-specifik färgning annars kan inträffa.
3. I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4. Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögonen och huden.
5. Oanvänd lösning måste kasseras i enlighet med lokala och statliga föreskrifter.
6. Datablad för materialsäkerhet för yrkesanvändare kan erhållas på begäran.
Förvaring
Förvaras vid 2–8 °C.
Det finns inga tydliga tecken som tyder på instabilitet hos dessa produkter. Därför bör positiva och negativa kontroller testas samtidigt med
patientproverna. Kontakta Dako Teknisk Support om du observerar en oväntad färgning som inte kan förklaras med variationer i
laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det är något problem med satsen.
Provberedning
Före immunhistokemisk färgning måste vävnaderna fixeras och behandlas. Fixering förhindrar autolys och förruttnelse av utskuren vävnad,
bevarar antigenicitet, förstärker vävnadens brytningsindex och ökar de cellulära elementens resistans mot vävnadsbehandling.
Vävnadsbehandling inkluderar dehydrering, klarning av dehydreringsmedel, infiltrering av inbäddningsmedia, inbäddning och snittning av
vävnader. De vanligaste fixativen för immunhistokemisk vävnadsberedning diskuteras i ”Allmänna instruktioner för immunhistokemisk
färgning”. Detta är endast riktlinjer. Optimala procedurer måste bestämmas och verifieras av användaren.
Prestandaegenskaper
Antikropparna i denna produkt har absorberats i fast fas för att avlägsna antikroppar som korsreagerar med humana immunoglobuliner. Getanti-mus- och anti-kanin-immunglobuliner har affinitetsrenats på en kolumn med mus-Ig respektive kanin-Ig. Get-anti-mus-immunoglobulinet,
som är närvarande på polymeren, reagerar med alla mus-IgG-underklasser och med mus-IgM. Korsreaktivitet med andra musimmunoglobuliner kan ske via ljuskedjor. Get-anti-kanin-immunoglobulinet, som är närvarande på polymeren, reagerar med kaninimmunoglobuliner. Denna produkt reagerar minimalt med humant Ig, enligt bestämning med ELISA. Korsreaktivitet med Ig från andra arter
kan emellertid vara närvarande.
Peroxidaset, som är närvarande på polymeren, framställdes från pepparrotsperoxidas med hög specifik aktivitet. Okonjugerat enzym
avlägsnades med gelfiltreringskromatografi.
Tillämpning
Detta reagens är väl lämpat för immunhistokemiska procedurer i två steg. EnVision+ Dual Link System-HRP levereras bruksfärdigt.
Ytterligare spädning av detta reagens eller förändring av inkubationstiden eller temperaturen kan ge felaktiga resultat. EnVision+ Dual Link
är avsett att användas med Dako bruksfärdiga primära antikroppar eller användaroptimerade koncentrat.
(112112-003)
304870SE_001 s. 1/2
Procedur
Automatiserad
Programmera det automatiserade systemet enligt följande:
STEG 1: Välj Protocol Template Auto Program (autoprogrammera protokollmall)
STEG 2: Placera reagenser i Dako Autostainer reagensställ och fyll behållarna med tvättbuffert och destillerat vatten.
STEG 3: Ladda objektglasen på Dako Autostainer.
STEG 4: Starta körningen.
STEG 5: Ta bort objektglasen från Dako Autostainer.
Manuellt
Likaså skall alla steg utföras vid rumstemperatur. Alla reagenser bör anta jämvikt vid rumstemperatur.
(Se listan nedan över kompatibla Dako-produkter för varje steg.)
STEG 1: ENDOGENOUS ENZYME BLOCK
Slå bort överskottsbuffert. Applicera tillräckligt med Dual Endogenous Enzyme Block för att täcka provet. Inkubera 5–10 minuter,
beroende på koncentrationen av endogent enzym i den testade vävnaden.
Skölj varsamt med destillerat vatten eller buffertlösning från en tvättflaska (rikta inte strålen direkt mot vävnaden) och placera i ett
färskt buffertbad.
STEG 2: PRIMÄR ANTIKROPP ELLER NEGATIV KONTROLLREAGENS
Slå bort överflödig buffert och torka objektglasen enligt beskrivning ovan. Applicera tillräckligt med optimalt spädd primär antikropp
eller negativ kontrollreagens för att täcka provet. Inkubera i 30 (±1) minuter.
Skölj varsamt med buffertlösning från en tvättflaska (rikta inte strålen direkt mot vävnaden) och placera i ett färskt buffertbad.
STEG 3: MÄRKT POLYMER-HRP
Slå bort överflödig buffert och torka objektglasen enligt beskrivning ovan. Applicera tillräckligt med märkt polymer för att täcka
provet. Inkubera i 30 (±1) minuter.
Skölj objektglasen enligt steg 2 och placera i buffertbad i 5 (±1) minuter.
STEG 4: SUBSTRATKROMOGEN
Torka objektglasen enligt beskrivning ovan. Applicera tillräckligt med substratkromogenlösning för att täcka provet. Inkubera i 5–30
minuter med AEC+ eller 5–10 minuter med DAB+.
Skölj varsamt med destillerat vatten från en tvättflaska (rikta inte strålen direkt mot vävnaden). Samla upp substratkromogenavfall i
en behållare för riskmaterial för lämplig kassering.
STEG 5: MOTFÄRGNING MED HEMATOXYLIN (valfritt)
Sänk ned objektglasen i ett bad med vattenhaltigt hematoxylin. Inkubationstiden är beroende av styrkan hos det använda
hematoxylinet.
Skölj objektglasen i ett bad med destillerat eller avjoniserat vatten i 2–5 minuter.
Prover
Formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt, såväl som frysta vävnadssnitt och cellutstryk.
Rekommenderade kompatibla Dako-produkter
Dako kod
Produktnamn
Dako bruksfärdiga primära antikroppar
Produkttyp
Bruksfärdiga primära antikroppar för:
EnVision+ Dual Link
EnVision+ och LSAB+
S2003
Dual Endogenous Enzyme Block
Endogenous Peroxidase Block
S3006
Wash Buffer 10x
För automatiserad och manuell
immunhistokemisk användning
Wash Buffer
S3001
TBS (Tris-Buffered Saline)
Wash Buffer
S3024
PBS (Phosphate-Buffered Saline)
Wash Buffer
K3461/K3469
K3467/K3468
AEC+ bruksfärdig
Liquid DAB+
Substratsystem
Upplaga 05/07
(112112-003)
304870SE_001 s. 2/2
Download