Dako Omnis

advertisement
0843
FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Cytomegalovirus
Clones CCH2 + DDG9
Ready-to-Use
(Dako Omnis)
Kod GA752
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
FLEX Monoclonal Mouse Anti-Cytomegalovirus, Clones CCH2 + DDG9, Ready-to-Use (Dako Omnis) är avsedd för
användning vid immunhistokemi tillsammans med Dako Omnis-instrumentet. Denna antikropp är till hjälp vid
identifieringen av vävnader som är infekterade med humant cytomegalovirus (HCMV) (1, 2). Den kliniska tolkningen
av all färgning eller frånvaro av färgning måste kompletteras med morfologiska studier med användning av lämpliga
kontroller, och måste utvärderas av en kvalificerad patolog inom ramen för patientens kliniska anamnes och andra
diagnostiska tester.
Sammanfattning
och förklaring
Humant cytomegalovirus är ett herpesvirus som förekommer överallt. Den primära infektionen inträffar vanligen i
barndomen, där den oftast är asymptomatisk. Efter initial exponering etablerar viruset en livslång infektion. Hos
nyfödda och immunkomprometterade personer, såsom AIDS-patienter och transplantatmottagare, kan HCMV orsaka
allvarliga livshotande infektioner, och det är den vanligaste orsaken till virala medfödda defekter (5, 6).
Antikropp CCH2 (1) reagerar med ett tidigt nukleärt protein som är identiskt med det icke-strukturella DNAbindningsproteinet p52 (7). Antikropp DDG9 reagerar med ett omedelbart, tidigt nukleärt protein på ca 76 kDa (3). För
båda antikropparna fortsätter reaktiviteten även vid senare skeden under HCMV-infektionen, där lokaliseringen är
mindre distinkt nukleär och verkar vara i cytoplasman. Konfokal lasermikroskopi visar emellertid att reaktionen är
begränsad till det nukleära membranet (3). Antikropparna korsreagerar inte med adenovirus, herpes simplex-virus och
varicella zoster-virus (3).
Se Dakos General Instructions for Immunohistochemical Staining (Allmänna instruktioner för immunhistokemisk
färgning) (www.dako.com/IHC-instructions) eller detektionssystemets instruktioner om IHC-procedurer.
Medföljande reagens
Bruksfärdig blandning av två monoklonala musantikroppar, levererad i flytande form som cellodlingssupernatant,
som dialyserats mot 0,05 mol/L Tris/HCl, 0,015, mol/L NaN3, pH 7,2.
Kloner: CCH2 + DDG9 (3). Isotyp: IgG1, kappa (CCH2) och IgG2a, kappa (DDG9).
Immunogen
Råa cellysat från cytomegalovirusstam Ad169-infekterade humana embryofibroblaster (3).
Specificitet
Antikroppen CCH2 reagerar med ett tidigt nukleärt protein som är identiskt med det icke-strukturella DNA-bindande
protein p52 (7). Över 200 humana CMV-isolat har framgångsrikt typats av denna antikropp som därför verkar känna
igen en epitop som är starkt konserverad bland HCMV-stammar (3, 4).
Antikropp DDG9 reagerar med ett omedelbart, tidigt nukleärt protein på ca 76 kDa (3).
För båda antikropparna fortsätter reaktiviteten även vid senare skeden under HCMV-infektion, där lokalisering är
mindre distinkt nukleär och verkar vara i cytoplasman. Konfokal lasermikroskopi visar emellertid att reaktionen är
begränsad till det nukleära membranet (3).
Antikropparna korsreagerar inte med adenovirus, herpes simplex-virus och varicella zoster-virus (3).
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form.
I produktkoncentrationer kan natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och
kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten vid kassering så att inte
metallazider ansamlas i avloppet.
3. I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4. Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud.
5. Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala, statliga och överstatliga föreskrifter.
Förvaring
(124068-001)
Dako Denmark A/S
Förvaras vid 2-8 °C. Locket ska hållas stängt under förvaring. Får inte användas efter det utgångsdatum som anges
på reagensflaskan. Produkten förblir stabil i instrumentet i 80 timmar. Kvarstående tid för produktens stabilitet i
instrumentet kontrolleras av Dako Omnis-programvaran. Användaren måste validera alla förvaringsförhållanden som
avviker från de som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som indikerar instabilitet hos denna produkt. Därför
bör positiva och negativa kontroller köras samtidigt med patientprover. Kontakta Dakos tekniska support om oväntad
färgning observeras som inte kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och det misstänks vara något
fel med antikroppen.
P02453SE_001_GA752/2013.06 s. 1/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR-nr 33 21 13 17
Snabbguide
Steg
Fixering/inbäddning
Kommentarer
Formalin-fixerade, paraffininbäddade
Avparaffinering i instrumentet
Förbehandling
EnVision™ FLEX, High pH (kod GV804)
30 min HIER
Antikropp
Bruksfärdig
20 min inkubation
Negativ kontroll
FLEX Negative Control, Mouse (kod GA750)
20 min inkubation
Visualisering
EnVision™ FLEX (kod GV800)
Block: 3 min; polymer: 20 min;
kromogen: 5 min
Kontrastfärg
Hematoxylin (kod GC808)
3 min inkubation
Kontrollvävnad
HCMV-infekterad vävnad
Nukleär och cytoplasmatisk färgning
Objektglas
FLEX IHC Microscope Slides (kod K8020)
Rekommenderas för bättre vidhäftning
av vävnadssnitten till objektglas
Montering
Icke-vattenhaltigt, permanent
monteringsmedel som krävs
Efter färgning måste snitten dehydreras,
rengöras och monteras med permanent
monteringsmedel
Instrumentering
Dako Omnis
Reagens förvaras iinstrumentspecifika
flaskor
*Användaren måste alltid läsa produktbladet för detaljerade anvisningar om färgningsproceduren och hantering av produkten.
Provberedning
Paraffinsnitt: Antikroppen kan användas för märkning av formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssnitt.
Vävnadsprover ska snittas i 4 µm tjocka snitt.
Förbehandling: Förbehandling av formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt med värmeinducerad
epitopåtervinning (HIER) krävs. För förbehandling av vävnader rekommenderas HIER med utspädd EnVision™
FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x) (Dako Omnis) med kod GV804. Avparaffinering, rehydrering och
målåtervinning utförs på Dako Omnis. Se Dako Omnis användarhandbok.
Låt inte vävnadssnitten torka under förbehandlingen eller under den påföljande immunhistokemiska
färgningsproceduren. För bättre vidhäftning av vävnadssnitten till objektglasen rekommenderas användning av FLEX
IHC Microscope Slides med kod K8020.
Färgningsprocedur
Program: Färgningsstegen och inkubationstiderna är förprogrammerade i programvaran för Dako Omnis. Se
användarhandboken för Dako Omnis för mer information om laddning av objektglas och reagens. Kontakta Dakos
tekniska service om protokollen inte finns tillgängliga på Dako Omnis-systemet. Alla inkubationssteg på Dako Omnis
utförs vid 32 °C.
Visualisering: Det rekommenderade visualiseringssystemet är EnVision FLEX, High pH (Dako Omnis), med kod
GV800. Visualiseringen utförs på Dako Omnis.
Kontrastfärgning: Den rekommenderade kontrastfärgen är Hematoxylin (Dako Omnis) med kod GC808.
Kontrastfärgningen utförs på Dako Omnis.
Montering: Efter färgning på Dako Omnis måste snitten dehydreras, rengöras och monteras med permanent
monteringsmedel.
Kontroller: Positiva och negativa kontroller bör köras samtidigt med patientproverna och med samma protokoll. Den
positiva kontrollvävnaden bör inkludera HCMV-infekterad vävnad och cellerna/strukturerna bör visa
reaktionsmönster som beskrivs för denna vävnad i avsnittet ”Prestandaegenskaper”. Rekommenderat negativt
kontrollreagens är FLEX Universal Negative Control, Mouse (Dako Omnis) med kod GA750.
Tolkning av
färgningen
Det cellulära färgningsmönstret är en stark intranukleär reaktion. Cytoplasmisk färgning kan observeras.
Prestandaegenskaper
Celler som märkts av antikroppen visar ett nukleär färgningsmönster i tidig HCMV-infektion. Vid ett senare skede kan
ett synligt cytoplasmiskt färgningsmönster observeras (3).
Normala vävnader: Screening av normala humana vävnader från donatorer utan HCMV-infektion med CCH2antikroppen visade ingen reaktion med hjärta, lunga, lever, njure, mjälte, lymfnod, tonsill, benmärg, skelettmuskel,
hjärna, sköldkörtel eller bisköldkörtel (1).
Onormala vävnader: I HCMV-infekterade vävnader märkte CCH2-antikroppen celler i lunga, lever, njure, lymfnod,
hjärna, sköldkörtel och bisköldkörtel (1). CCH2- och DDG9-antikroppar märkte tillsammans HCMV-infekterad vävnad
i esofagus, mage, tunntarm, kolon, gallblåsa, lunga, binjure, äggstock och nervvävnad (2).
(124068-001)
Dako Denmark A/S
P02453SE_001_GA752/2013.06 s. 2/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR-nr 33 21 13 17
Referenser
1.
Niedobitek G, Finn T, Herbst H, Gerdes J, Grillner L, Landqvist M, et al. Detection of cytomegalovirus by in situ
hybridization and immunohistochemistry using new monoclonal antibody CCH2: a comparison of methods. J
Clin Pathol 1988; 41:1005-9.
2.
Saiz E, Lubin J, Robinson MJ. The modified Steiner stain: a new use for an old stain? Staining cytomegalovirusinfected cells in gastrointestinal biopsies. Histochem J 1998; 30:549-52.
3.
Wirgart BZ. Development of rapid methods for early diagnosis of cytomegalovirus infections [dissertation].
Stockholm: Karolinska Hospital; 1991.
4.
Wirgart BZ, Landqvist M, Hökeberg I, Eriksson B-M, Olding-Stenkvist E, Grillner L. Early detection of
cytomegalovirus in cell culture by a new monoclonal antibody, CCH2. J Virol Methods 1990; 27:211-20.
5.
Doniger J, Muralidhar S, Rosenthal LJ. Human cytomegalovirus and human herpes virus 6 genes that transform
and transactivate. Clin Microbiol Rev 1999; 12:367-82.
6.
Jarvis MA, Nelson JA. Human cytomegalovirus persistence and latency in endothelial cells and macrophages.
Curr Opin Microbiol 2002; 5:403-7.
7.
Plachter B, Nordin M, Wirgart BZ, Mach M, Stein H, Grillner L, et al. The DNA-binding protein P52 of human
cytomegalovirus reacts with monoclonal antibody CCH2 and associates with the nuclear membrane at late
times after infection. Virus Res 1992;24: 265-76.
Symbolförklaringar
Katalognummer
Temperaturbegränsning
Medicinsk enhet för in vitrodiagnostik
Använd före
Tillverkare
Läs bruksanvisningen
(124068-001)
Dako Denmark A/S
P02453SE_001_GA752/2013.06 s. 3/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR-nr 33 21 13 17
Download