FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Herpes Simplex Virus Type 1 Ready

advertisement
FLEX
Polyclonal Rabbit
Anti-Herpes Simplex Virus Type 1
Ready-to-Use
(Dako Omnis)
Kod GA521
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Herpes Simplex Virus Type 1, Ready-to-Use (Dako Omnis) är avsedd för användning
vid immunhistokemi tillsammans med Dako Omnis-instrumentet. Antikroppen reagerar med typspecifika samt
typgemensamma antigener. Antikroppen är användbar vid identifieringen av herpes simplexvirus i humant
cellmaterial (1, 2). Den kliniska tolkningen av all färgning eller frånvaro av färgning måste kompletteras med
morfologiska studier med användning av lämpliga kontroller, och måste utvärderas av en kvalificerad patolog inom
ramen för patientens kliniska anamnes och andra diagnostiska tester.
Sammanfattning
och förklaring
Herpex simplexvirus (HSV) tillhör virusfamiljen Herpesviridae.
HSV-genomet består av en 150 kb linjär
dubbelsträngig DNA-molekyl innesluten i en kärnkapsid som omges av tegument och ett hölje som består av ett
lipidbilager och olika glykoproteiner (3, 4). Vid infektion binder HSV till cellytan på värdcellen via höljesglykoproteiner
och det virala höljet fusioneras med membranet (5-8).
HSV infekterar cellerna i mukoepitel eller huden och HSV typ 1 är företrädesvis förknippad med orala infektioner,
svalginfektioner, ansiktsinfektioner, ögoninfektioner samt infektioner i centrala nervsystemet medan HSV typ 2 är
förknippad med anala och genitala infektioner (3, 5). Efter en primär infektion stiger herpesviruset på ett
retrograderat sätt till ganglierna i värdens nervsystem. Där replikeras viruset, avskiljs från värdens
immunövervakning och intar ett vilande livstillstånd. Efter återaktivering färdas viruset längs känselneuronerna till de
innerverade mukokutana platserna, genomgår replikering och startar formationen av ett kluster med vesiklar i
närheten av den initiala platsen för den anatomiska exponeringen (3).
Se Dakos General Instructions for Immunohistochemical Staining (Allmänna instruktioner för immunhistokemisk
färgning) (www.dako.com/IHC-instructions) eller detektionssystemets instruktioner om IHC-procedurer.
Medföljande reagens
Bruksfärdig polyklonal kaninantikropp levererad i flytande form i en buffert som innehåller stabiliseringsprotein och
0,015 mol/L natriumazid.
Immunogen
Tvättmedelssolubiliserade, HSV typ 1 (MacIntysre-stam)-infekterade celler från hel kaninhornhinna (kontinuerlig
cellinje).
Specificitet
Antikroppen reagerar med HSV typ 1-specifika antigener och med antigener som är gemensamma för HSV typ 1 och
2. Antikroppen reagerar med alla huvudsakliga glykoproteiner som finns i det virala höljet och med minst ett
kärnprotein som avgörs av korsad immunelektrofores. Kontaminerade antikroppar mot humant och bovint serum har
avlägsnats genom absorption i fast fas.
Antikroppen visar ingen reaktion med human eller bovin plasma i ELISA. Antikroppen uppvisar ingen korsreaktivitet
till cytomegalovirus eller Epstein Barr-virus.
I indirekt immunofluorescens kan en svag korsreaktivitet till varicella zoster -virus väntas om antikroppen används i
relativt hög koncentration. Ingen korsreaktivitet hittades dock när antikroppen testades vid en spädning på 1:100.
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form.
I produktkoncentrationer kan natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och
kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten vid kassering så att inte
metallazider ansamlas i avloppet.
3. I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4. Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud.
5. Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala, statliga och överstatliga föreskrifter.
Förvaring
(123909-001)
Dako Denmark A/S
Förvaras vid 2-8 °C. Locket ska hållas stängt under förvaring. Får inte användas efter det utgångsdatum som anges
på reagensflaskan. Produkten förblir stabil i instrumentet i 80 timmar. Kvarstående tid för produktens stabilitet i
instrumentet kontrolleras av Dako Omnis-programvaran. Användaren måste validera alla förvaringsförhållanden som
avviker från de som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som indikerar instabilitet hos denna produkt. Därför
bör positiva och negativa kontroller köras samtidigt med patientprover. Kontakta Dakos tekniska support om oväntad
färgning observeras som inte kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och det misstänks vara något
fel med antikroppen.
P02432SE_001_GA521/2013.06 s. 1/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR-nr 33 21 13 17
Snabbguide
Steg
Fixering/inbäddning
Kommentarer
Formalinfixerade, paraffininbäddade
Avparaffinering i instrumentet
Förbehandling
EnVision™ FLEX, Low pH (kod GV805)
30 min HIER
Antikropp
Bruksfärdig
10 min inkubation
Negativ kontroll
FLEX Negative Control, Rabbit (kod GA600)
10 min inkubation
Visualisering
EnVision™ FLEX (kod GV800)
Block: 3 min; polymer: 20 min;
kromogen: 5 min
Kontrastfärg
Hematoxylin (kod GC808)
3 min inkubation
Kontrollvävnad
Lesion med HSV-infektion
Intranukleär färgning
Objektglas
FLEX IHC Microscope Slides (kod K8020)
Rekommenderas för bättre vidhäftning
av vävnadssnitten till objektglas
Montering
Icke-vattenhaltigt, permanent
monteringsmedel som krävs
Efter färgning måste snitten dehydreras,
rengöras och monteras med permanent
monteringsmedel
Instrumentering
Dako Omnis
Reagens förvaras i instrumentspecifika
flaskor
*Användaren måste alltid läsa produktbladet för detaljerade anvisningar om färgningsproceduren och hantering av produkten.
Provberedning
Paraffinsnitt: Antikroppen kan användas för märkning av formalinfixerade paraffininbäddade vävnadssnitt.
Vävnadsprover ska snittas i 4 µm tjocka snitt.
Förbehandling: Förbehandling av formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt med värmeinducerad
epitopåtervinning (HIER) krävs. För förbehandling av vävnader rekommenderas HIER med utspädd EnVision™
FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis) med kod GV805. Avparaffinering, rehydrering och
målåtervinning utförs på Dako Omnis. Se Dako Omnis användarhandbok.
Låt inte vävnadssnitten torka under förbehandlingen eller under den påföljande immunhistokemiska
färgningsproceduren. För bättre vidhäftning av vävnadssnitten till objektglasen rekommenderas användning av FLEX
IHC Microscope Slides med kod K8020.
Färgningsprocedur
Program: Färgningsstegen och inkubationstiderna är förprogrammerade i programvaran till Dako Omnis. Se
användarhandboken för Dako Omnis för mer information om laddning av objektglas och reagens. Kontakta Dakos
tekniska service om protokollen inte finns tillgängliga på Dako Omnis-systemet. Alla inkubationssteg på Dako Omnis
utförs vid 32 °C.
Visualisering: Det rekommenderade visualiseringssystemet är EnVision FLEX, High pH (Dako Omnis), med kod
GV800. Visualiseringen utförs på Dako Omnis.
Obs! Använd EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x) (Dako Omnis), med kod GV805, för HIER.
Kontrastfärgning: Den rekommenderade kontrastfärgen är Hematoxylin (Dako Omnis) med kod GC808.
Kontrastfärgningen utförs på Dako Omnis.
Montering: Efter färgning på Dako Omnis måste snitten dehydreras, rengöras och monteras med permanent
monteringsmedel.
Kontroller: Positiva och negativa kontroller bör köras samtidigt med patientproverna och med samma protokoll. Den
positiva kontrollvävnaden ska innehålla en lesion med HSV-infektion och cellerna/strukturerna ska visa
reaktionsmönster i likhet med dem som beskrivs för denna vävnad i avsnittet ”Prestandaegenskaper”.
Rekommenderat negativt kontrollreagens är FLEX Universal Negative Control, Rabbit (Dako Omnis) med kod
GA600.
Tolkning av
färgningen
Celler som märkts av antikroppen visar en stark ibland diffus intranukleär färgning.
Prestandaegenskaper
Normala vävnader: Antikroppen märker inte normal vävnad.
Onormala vävnader: Antikroppen märkte 7/7 CNS-vävnader från patienter med herpes simplex-encefalit (1) och
14/14 esofaguslesioner från patienter med herpes simplex-esofagit (2). Infekterade celler i en lesion med HSV
uppvisar en svag till stark färgningsreaktion.
Referenser
1.
Debiasi RL, Kleinschmidt-DeMasters BK, Richardson-Burns S, Tyler KL. Central nervous system apoptosis in
human herpes simpex virus and cytolomegavirus encephalitis. J Infect Dis 2002;186:1547-57.
2.
Itoh T, Takahashi T, Kusaka K, Kawaura K, Nakagawa Y, Yamakawa J, et al. Herpes simplex esophagitis from
1307 autopsy cases. J Gastroenterol Hepatol 2003;18:1407-11.
3.
Fatahzadeh M, Schwartz RA. Human herpes simplex virus infections: epidermiology, pathogenesis,
symptomatology, diagnosis and management. J Am Acad Dermatol 2007; 57:737-63.
4.
Grünewald K, Desai P, Winkler DC, Heymann JB, Belnap DM, Baumeister W et al. Three-dimensional structure
of herpes simplex virus from cryo-electron tomography. Science 2003;302:1396-8.
5.
Koelle DM, Corey L. Recent progress in herpes simplex virus immunobiology and vaccine research. Clin
Microbiol Rev 2003;16:96-113.
6.
Turner A, Bruun B, Minson T, Browne H. Glycoproteins gB, gD, and gHgL of herpes simplex virus type 1 are
necessary and sufficient to mediate membrane fusion in a cos cell transfection system. J Virol 1998;72:873-5.
7.
Subramanian RP, Geraghty RJ. Herpes simplex virus type 1 mediates fusion trough a hemifusion intermediate
by sequential activity of glycoproteins D, H, L and B. PNAS 2007; 104:2903-8.
8.
Mettenleiter TC. Herpesvirus assembly and egress. J Virol 2002;76:1537-47.
(123909-001)
Dako Denmark A/S
P02432SE_001_GA521/2013.06 s. 2/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR-nr 33 21 13 17
Symbolförklaringar
Katalognummer
Temperaturbegränsning
Medicinsk enhet för in vitrodiagnostik
Batchkod
Läs bruksanvisningen
Använd före
(123909-001)
Dako Denmark A/S
Tillverkare
P02432SE_001_GA521/2013.06 s. 3/3
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR-nr 33 21 13 17
Download