Dako
EnVision+ System-HRP (DAB)
För användning med primära kaninantikroppar
Kod K4010 15 mL
Kod K4011 110 mL
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
Dessa instruktioner gäller för Dako EnVision®+ System, Peroxidase (EnVision+ System, HRP).
Denna sats är avsedd för användning med primära antikroppar från kanin tillhandahållna av användaren för
kvalitativ identifiering av antigener genom ljusmikroskopi hos normala och patologiska paraffininbäddade
vävnader, kryostatvävnader eller cellpreparat. Vävnader behandlade i olika fixativ inklusive etanol, B-5 Bouins,
zinkformalin och neutralbuffrat formalin kan användas.
Se “Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning” eller detektionssystemets instruktioner för IHCprocedurer för:(1) Procedurprinciper, (2) Material som behövs, men inte medföljer, (3) Förvaring,
(4) Provberedning, (5) Färgningsprocedur, (6) Kvalitetskontroll, (7) Felsökning, (8) Färgningstolkning,
(9) Allmänna begränsningar.
Sammanfattning
och förklaring
EnVision+ System, HRP är en IHC-färgningsteknik i två steg. Detta system är baserat på en HRP-märkt
polymer som är konjugerad med sekundära antikroppar. Den märkta polymeren innehåller inte avidin eller
biotin. Ospecifik färgning som resulterar från endogen avidinbiotinaktivitet i lever, njure, lymfvävnader och
kryostatsnitt elimineras eller reduceras följaktligen avsevärt. Alla reagenser i EnVision+ System, HRP, förutom
Liquid DAB+ Substrate-Chromogen, är bruksfärdiga. Detta är en extremt känslig metod och följaktligen är
optimala spädningar av primär antikropp upp till 20 gånger högre än de som används till den mer traditionella
PAP-tekniken och fler gånger större än de som används i traditionella ABC- eller LSAB-metoder. Detta
protokoll erbjuder ett förhöjt genereringssystem för detektering av antigener som finns i låga koncentrationer
eller för lågtiterprimärantikroppar. Primära antikroppar producerade i kanin reagerar väl med den märkta
polymeren. Tolkningen av positiv färgning eller avsaknad av denna bör kompletteras av morfologiska och
histologiska studier med rätta kontroller.
Procedurprinciper
Endogen peroxidasaktivitet hämmas genom att provet inkuberas i 5 minuter med peroxidasblock. Provet
inkuberas sedan med en lämpligt karakteriserad och spädd primär kaninantikropp följt av inkubation med den
märkta polymeren med hjälp av två sekventiella 30 minuters inkubationer. Det bör noteras att för antikroppar
som behöver enzymdigestion eller target retrieval, kan en förlängning av inkubationstiderna för primär
antikropp och märkt polymer med 5 till 10 minuter vara nödvändig. Färgning slutförs genom en 5-10
minuters inkubation med 3,3'-diaminobenzidin (DAB)+ substratkromogen som resulterar i en brunfärgad
utfällning på antigenstället (DAB är potentiellt karcinogent; se avsnittet Försiktighetsåtgärder).
Medföljande
reagenser
Kod K4010:
Följande material, tillräckligt för 150 vävnadssnitt baserat på 100 µL per snitt, ingår i denna sats:
Mängd
1x15 mL
Beskrivning
Peroxidase Block
0,03% väteperoxid innehållande natriumazid.
1x15 mL
Labelled Polymer
Peroxidasmärkt polymer konjugerad till get anti-kaninimmunoglobuliner i Tris-HCl-buffert
som innehåller stabiliserande protein och en antimikrobiell agent.
1x18 mL
Substratbuffert
Substratbuffertlösning, pH 7,5, innehållande väteperoxid och konserveringsmedel.
1x1 mL
Liquid DAB+ Chromogen
3,3’-diaminobenzidin kromogenlösning.
(127938-001)
P04047SE_01_K4010_K4011/2015.07 s. 1/7
Kod K4011:
Följande material, tillräckligt för 1100 vävnadssnitt baserat på 100 µLper snitt, ingår i denna sats:
Mängd
1x110 mL
Beskrivning
Peroxidase Block
0,03% väteperoxid innehållande natriumazid.
1x110 mL
Labelled Polymer
Peroxidasmärkt polymer konjugerad till get anti-kaninimmunoglobuliner i Tris-HCl-buffert
som innehåller stabiliserande protein och en antimikrobiell agent.
1x120 mL
Substratbuffert
Substratbuffertlösning, pH 7,5, innehållande väteperoxid och konserveringsmedel.
1x5 mL
Liquid DAB+ Chromogen
3,3’-diaminobenzidin kromogenlösning.
Material som behövs,
men inte medföljer
Tillbehör
1
Kalibrerat provrör
1
Pastörpipett i plast
Absorberande trasor
Kontrollvävnad, positiv och negativ
Kontrastfärg, vattenbaserad, som Mayer’s Hematoxylin eller Lillie’s Modified Mayer’s Hematoxylin (kod S3309)
Täckglas
Destillerat vatten
Etanol, absolute och 95%
Ljusmikroskop (20x–800x)
Monteringsmedier, som t.ex. Glycergel® Mounting Medium (kod C0563) eller Faramount, Aqueous Mounting
Medium, Ready-to-use (kod S3025) eller icke vattenbaserat permanent monteringsmedium, Ultramount (kod
S1964)
Primära antikroppar och negativ kontrollreagens
Objektglas, poly-L-lysin-belagda eller Silanized Slides (kod S3003)
Färgburkar eller bad
Timer (med kapacitet för 3–40 minuters intervaller)
Tvättflaskor
Tvättbuffertlösning
Xylen, toluen eller xylensubstitut
Valfritt material som behövs, men inte medföljer
Ammoniumhydroxid, 15 mol/L spädd till 0,037 mol/L
PAP Pen (kod S2002)
Försiktighetsåtgärder
(127938-001)
1. För professionella användare.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är synnerligen toxisk i ren form. I
produktkoncentrationer kan natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och
kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten när det kastas bort så att
metallazider inte ackumuleras i avloppet.1,2
3. Använd inte reagenser efter utgångsdatum för föreskriven förvaringsmetod. Om reagenserna förvaras
under andra förhållanden än de som specificeras här, måste dessa valideras av användaren.
4. Använd inte reagenser från andra satsnummer eller från satser från andra tillverkare.
5. Enzymer och substratkromogener kan påverkas negativt om de utsätts för alltför starkt ljus. Förvara inte
satsdelarna eller utför färgning i starkt ljus som t.ex. direkt solljus.
6. Inkubationstider eller temperaturer andra än de som anges kan ge felaktiga resultat; alla sådana ändringar
måste godkännas av användaren.
7. Som med alla produkter som kommer från biologiska källor måste korrekta procedurer användas vid
hanteringen.
8. Bär lämplig personskyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud.
9. Oanvänd lösning bör kastas enligt lokala, statliga och federala bestämmelser.
10. Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för professionella användare på begäran.
P04047SE_01_K4010_K4011/2015.07 s. 2/7
Fara
DAB+ Chromogen: 1-5% biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraammonium tetrachloride
H350
Kan orsaka cancer.
H341
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
P201
Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202
Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P281
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
P308 + P313
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarvård.
P405
Förvaras inlåst.
P501
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och
internationella föreskrifter.
Förvaring
Reagenser från EnVision+ System, HRP ska förvaras i 2–8 °C. Får ej frysas.
Använda inte efter det utgångsdatum som står på reagensflaskorna och satsetiketten.
Förändringar i utseendet hos reagensen, som t.ex. utfällning, kan indikera instabilitet eller försämring.
I sådana fall bör reagenserna inte användas.
Reagensberedning
Det finns inga tydliga tecken som indikerar instabilitet hos dessa produkter. Därför bör positiva och negativa
kontroller köras samtidigt med patientprover. Kontakta Dako tekniska support om oväntad färgning observeras
som inte kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och problem med satsen misstänks.
Nedanstående reagenser bör beredas före färgning.
Tvättbuffertlösning
TBST, 0,05 mol/LTris Buffered Saline with Tween (kod S3006) är den rekommenderade tvättbufferten för
automatiserad och manuell IHC-detektering. TBS, 0,05 mol/L Tris Buffered Saline (kod S1968) och PBS, 0,02
mol/L Phosphate Buffered Saline (kod S3024) är också lämpliga tvättbuffertlösningar för manuell färgning.
Tvättbuffertlösningar innehållande natriumazid rekommenderas ej. Natriumazid inaktiverar
pepparrotsperoxidas (HRP), vilket resulterar i negativ färgning. Förvara oanvänd buffert i 2–8 °C. Kas ta
bufferten om den är grumLig till utseendet.
Destillerat vatten kan användas för sköljning av peroxidasblock, substrat och kontrastfärg.
Primär antikropp
Koncentrerade antikroppar är tillgängliga hos Dako; optimala spädningar måste dock bestämmas
experimentellt av användaren. På grund av den höga sensitiviteten hos EnVision+ System, HRP, kan primära
antikroppsspädningar variera från fem till tjugo gånger större än de som används i traditionella IHC-metoder.
Spädningar bör beredas med hjälp av 0,05 mol/L Tris-HCl-buffert, pH 7,2–7,6, innehållande 1%
bovinserumalbumin (Antibody Diluent, kod S0809). För de flesta primära antikroppar som används med denna
sats räcker det med en inkubationstid på 30 minuter.
NP-Series “Plus” bruksfärdiga antikroppar är optimerade och rekommenderas för användning med Dako “Plus”
högsensitiva detektionssystem. Koncentrerade antikroppar finns också tillgängliga från Dako. Optimering av
koncentrerade antikroppar fordras av slutanvändaren. Spädningar bör beredas med hjälp av Antibody Diluent
(kod S0809) eller en spädningsvätska som innehåller 0,05 mol/L Tris-HCl-buffert med 1% bovinserumalbumin
(BSA). Dako N-Series bruksfärdiga antikroppar är inte optimerade för användning med Dako “Plus”
detektionssystem.
Negativ kontrollreagens
Under ideala förhållanden innehåller en negativ kontrollreagens en antikropp som inte visar någon specifik
reaktivitet med humana vävnader eller normalt/ icke-immunt serum i samma matrix/lösning som den spädda
primära antikroppen. Den negativa kontrollreagensen bör vara samma subklass och djurart som den primära
antikroppen, spädd till samma immunglobulin- eller proteinkoncentration som den spädda primära antikroppen
med användning av samma spädningsvätska. Inkubationsperioden för den negativa kontrollreagensen bör
motsvara den primära antikroppen.
Vid användning av Dako NP-Series “Plus” bruksfärdiga antikroppar rekommenderas Universal Negative
Control(s)+ som negativ kontrollreagens. Dessa controller är optimerade för användning med antingen mus
(kod NP015) eller kanin (kod NP001) NP-Series “Plus” bruksfärdiga antikroppar.
Substrate-Chromogen Solution
Nedanstående protokoll för beredning av 1 mL substratkromogenlösning är tillräcklig för upp till tio vävnadssnitt
eller upp till fem cellutstryk.
(127938-001)
Steg 1
Beroende på det antal objektglas som ska färgas, överför tillräckligt många 1 mL alikvoter buffert från
flaska 3a (buffertsubstrat) till det medföljande kalibrerade provröret.
Steg 2
För varje 1 mL buffert tillsätts en droppe (cirka 20 µL från flaska 3b (Liquid DAB+ Chromogen).
Blanda omedelbart och applicera på vävnadssnitten med medföljande pastörpipett Mixa omedelbart
och tillämpa på vävnadssnitten med den medlevererade pastörpipetten.
P04047SE_01_K4010_K4011/2015.07 s. 3/7
Den beredda substratkromogenlösningen är stabil i ungefär fem dagar då den förvaras i 2–8 °C. Denna lö sning
bör blandas grundligt före användning. Eventuell utfällning som utvecklas i lösningen påverkar inte
färgningskvaliteten.
Skölj provröret och pipetten grundligt efter varje användning.
Om den används i sin helhet, ger 18 mL substratbufferten som medföljer K4010 adekvat volym för 150 tester.
En överflödig mängd kan återstå. Om den används i sin helhet, ger 120 mL substratbufferten som medföljer
K4011 adekvat volym för 1100 tester. En överflödig mängd kan återstå.
Kontrastfärg
Den färgade slutprodukten av färgningsreaktionen är alkohollöslig och kan användas med alkohol- eller
vattenbaserade kontrastfärger som Mayer’s Hematoxylin eller Lillie’s Modified Mayer’s Hematoxylin (kod
S3309). Efter kontrastfärgning med hematoxylin, skölj ordentligt i destillerat vatten och sänk ned objektglasen
med vävnad i ett bad av 0,037 mol/L ammoniak eller liknande blåningsmedel. 0,037 mol/L ammoniakvatten
bereds genom att blanda 2,5 mL 15 mol/L (koncentrat) ammoniumhydroxid med 1 liter vatten.
Oanvänd 0,037 mol/L ammoniak kan förvaras i rumstemperatur (20–25 °C) i en tättslutande flaska i upp t ill 12
månader.
Se tillverkarens riktlinjer för alternativa kontrastfärgningsprocedurer.
Monteringsmedier
Glycergel Mounting Medium (kod C0563) eller Faramount, Aqueous Mounting Medium, Ready-to-use (kod
S3025) rekommenderas för vattenbaserad montering. Glycergel måste värmas till minst 50 °C precis före
användning. Icke-vattenbaserat permanent monteringsmedium (Ultramount, kod S1964) kan också användas.
Provberedning
Se “Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning” och/eller antikroppsspecifikationsbladet.
Före IHC-färgning måste vävnaderna fixeras och behandlas. Fixering förhindrar autolys och röta av använda
vävnader, bevarar antigenicitet, förhöjer brytningsindex av vävnadsbeståndsdelarna och ökar resistansen hos
cellulära element mot vävnadsbehandling. Vävnadsbehandling inkluderar dehydrering, klarnande av
dehydreringsmedel, infiltration av inbäddade medier, inbäddning och delning av vävnader. De vanligaste
fixativen för IHC-vävnadspreparat diskuteras i ”Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning”.
Dessa är endast riktlinjer. Optimala procedurer måste bestämmas och verifieras av användaren.
Färgningsprocedur
Anmärkningar om proceduren
Användaren bör noggrant läsa dessa instruktioner och bekanta sig med satsens innehåll före användning.
De reagenser och instruktioner som medföljer denna sats har utformats för optimalt genomförande. Ytterligare
spädning av satsens reagenser eller förändring av inkubationstiderna eller temperaturerna kan ge felaktiga
resultat.
Alla reagenser bör balanseras till rumstemperatur (20–25 °C) före immunfärgning. Likaledes bör alla
inkubationer utföras i rumstemperatur.
Låt inte vävnadssnitten torka ut under färgningsproceduren. Torkade vävnadssnitt kan visa ökad ospecifik
färgning. Täck objektglas som utsätts för drag. Om förlängda inkubationer används, placera vävnaderna i fuktig
omgivning.
Sensitiviteten hos EnVision+ System, HRP kan höjas ytterligare genom att förlänga inkubationstiderna
I steg 2 och 3 i 5–10 minuter.
Färgningsprotokoll
STEG 1 PEROXIDASBLOCK
Knacka av överflödig buffert. Torka med hjälp av en luddfri vävnad (som t.ex. Kimwipe eller
gasbinda) försiktigt runt provet för att avlägsna eventuell återstående vätska och för att hålla
reagensen inom det föreskrivna området.
Applicera tillräckligt mycket peroxidasblock från flaska 1 för att täcka provet.
Inkubera i 5 (±1) minuter.
Skölj försiktigt med destillerat vatten eller buffertlösning från en tvättflaska (rikta inte flödet direkt på
vävnaden) och placera i ett färskt buffertbad.
STEG 2 PRIMÄR ANTIKROPP ELLER NEGATIV KONTROLLREAGENS
Knacka av överflödig buffert och torka objektglasen som tidigare.
Applicera tillräckligt mycket optimalt spädd primär antikropp eller negativ kontrollreagens för att täcka
provet.
Inkubera i 30 (±1) minuter.
Skölj försiktigt med buffertlösning från en tvättflaska (rikta inte flödet direkt på vävnaden) och placera
i ett färskt buffertbad.
(127938-001)
P04047SE_01_K4010_K4011/2015.07 s. 4/7
Om färgningsproceduren måste avbrytas, kan objektglasen förvaras i ett buffertbad efter inkubationen av den
primära antikroppen (steg 2) i upp till en timme i rumstemperatur (20–25 °C) utan att påverka färgning en.
STEG 3 PEROXIDASMÄRKT POLYMER
Knacka av överflödig buffert och torka objektglasen som tidigare.
Applicera tillräckligt mycket märkt polymer från flaska 2 för att täcka provet.
Inkubera i 30 (±1) minuter.
Skölj objektglasen som i steg 2.
STEG 4 SUBSTRATKROMOGEN
Torka objektglasen som tidigare.
Applicera tillräckligt mycket av den beredda Liquid DAB+ substratkromogenlösningen för att täcka
provet (se avsnittet Reagensberedning).
Inkubera i 5–10 minuter.
Skölj försiktigt med destillerat vatten från en tvättflaska (rikta inte flödet direkt på vävnaden). SamLa
substratkromogenavfallet i en behållare för farligt material för korrekt avfallshantering.
STEG 5 HEMATOXYLINKONTRASTFÄRG (valfritt)
Sänk ned objektglasen i ett bad av vattenbaserat hematoxylin (kod S3309). Inkubationslängd beror
på styrkan hos det hematoxylin som används.
Skölj försiktigt i bad med destillerat vatten.
Doppa objektglasen 10 gånger i ett bad av 0,037 mol/L ammoniak eller liknande blåningsmedel.
Skölj objektglaset i ett bad med destillerat eller avjoniserat vatten i 2–5 minuter.
STEG 6 MONTERING
Prov kan monteras och täckas med ett vattenbaserat monteringsmedium som t.ex. Glycergel
Mounting Medium (kod C0563) eller Faramount (kod S3025) eller icke vattenbaserade permanenta
monteringsmedier, Ultramount (kod S1964). Objektglasen kan också dehydreras och monteras
permanent.
Kvalitetskontroll
Skillnader i vävnadsbehandling och tekniska procedurer i användarens laboratorium kan framkalla betydande
ändringar i resultaten, vilket framtvingar regelbundet utförande av interna kontroller samt nedanstående
procedurer. Se riktlinjerna för kvalitetskontroll av College of American Pathologists (CAP) Certification Program
for Immunohistochemistry och referenserna 3 till 5 för vidare information. Se specifikationsbladet för varje
primär antikropp som används för detaljer angående sensitivitet och immunoreaktivitet.
Se “Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning” för vidare information om positiva och negativa
kontroller.
Färgningstolkning
Se “Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning” för tolkningsriktlinjer.
Begränsningar
Se “Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning” för allmänna begränsningar.
Vävnadsfärgning är beroende av lämplig hantering och behandling av vävnader före färgning. Inkorrekt
fixering, frysning, tining, tvättning, torkning, uppvärmning, delning eller kontaminering med andra vävnader eller
vätskor kan framkalla artefakter, instängning av antikroppar eller falskt negativa resultat.
Användning av gamLa eller obuffrade fixativ eller exponering av vävnader för höga temperaturer (högre än 60
°C) under behandlingen kan resultera i nedsatt färg ningssensitivitet.
Endogen peroxidas eller pseudoperoxidasaktivitet kan hittas i hemoproteiner som hemoglobin, myoglobin,
cytokrom och katalas samt i eosinofiler.6,7 Denna aktivitet kan hämmas genom att inkubera proverna med
peroxidasblock flaska 1 från EnVision+ System, HRP i fem minuter före applicering av primär antikropp. Blodoch benmärgsutstryk och frysta vävnader kan också behandlas med denna reagens. Denna procedur utplånar
dock inte det rödaktiga-bruna pigmentet från hemoproteiner. Alternativt kan en lösning av metanolväteperoxid
användas. Vissa antigener kan denatureras med denna procedur.
Vävnader från personer infekterade med hepatit B-virus och som innehåller hepatit B ytantigen (HBsAg) kan
uppvisa ospecifik färgning med pepparrotsperoxidas.8
Normala/icke-immuna sera från samma djurkälla som de sekundära antisera som används i blockeringsstegen
kan orsaka falskt negativa eller falskt positiva resultat på grund av autoantikroppar eller naturliga antikroppar.
Reagenserna i denna sats har spätts optimalt. Ytterligare spädning kan resultera i förlust av antigendetektion.
(127938-001)
P04047SE_01_K4010_K4011/2015.07 s. 5/7
Felsökning
Problem
1. Ingen färgning av
något objektglas.
Möjlig orsak
1a. Reagenser inte använda i rätt
ordning.
1b. Natriumazid i buffertbad.
2. Svag färgning av
2a. Snitten behåller för mycket lösning
alla objektglas.
efter tvättbadet.
2b. Objektglasen inte inkuberade
tillräckligt länge med antikroppar
eller substratblandning.
3. Överflödig
3a. Proven innehåller hög endogen
bakgrundsfärgning i
peroxidasaktivitet.
alla objektglas.
3b. Paraffinet ofullständigt avlägsnat.
3c. Objektglasen inte korrekt sköljda.
3d. Snabbare än normalt substratreaktion p.g.a. t.ex. för hög
rumstemperatur.
3e. Snitten torkade under
färgningsprocedur.
Föreslagen åtgärd
1a. Granska appliceringen av reagenser.
1b. Använd färsk, azidfri buffert.
2a. Knacka försiktigt av överflödig lösning
före torkning runt snittet.
2b. Granska rekommenderade
inkubationstider.
3a. Använd längre inkubationstid av
peroxidasblock, flaska 1.
3b. Använd färska xylen- eller toluenbad. Om
flera objektglas färgas samtidigt, bör det
andra xylenbadet innehålla färsk xylen.
3c. Använd färska lösningar i buffertbad och
tvättflaskor. Använd alternativt TBST
0,05 mol/L Tris Buffer innehållande 0,3
mol/L NaCl och 0,1% Tween (kod
S3306).
3d. Använd kortare inkubationstid med
substratkromogenlösning.
3e. Använd fuktkammare. Torka bara tre till
fyra objektglas åt gången före applicering
av reagens.
3f. Ospecifik bindning av reagenser till 3f. Applicera en blockeringslösning som
vävnadssnitt.
innehåller ett irrelevant protein.
3g. Antikropp alltför koncentrerad.
3g. Använd högre spädning av den primära
antikroppen.
ANM.: Om problemet inte kan tillskrivas någon av ovannämnda orsaker, eller om föreslagen korrigeringsåtgärd
inte löser problemet, kontakta Dako tekniska support för vidare assistans.
Ytterligare information om färgningstekniker och provberedning finns i Handbook -Immunochemical Staining
Methods9 (tillgänglig hos Dako), Atlas of Immunohistology10 och Immunoperoxidase Techniques, A Practical
Approach to Tumor Diagnosis.11
Referenser
1. Department of Health, Education and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health,
Rockville, MD. “Procedures for the decontamination of plumbing systems containing copper and/or lead
azides.” DHHS (NIOSH) Publ. No. 78-127, Current 13. August 16, 1976
2. Center for Disease Control Manual Guide – Safety Management, No. CDC-22, Atlanta, GA.
“Decontamination of laboratory sink drains to remove azide salts.” April 30, 1976.
3. Elias JM, et al. Special report: Quality control in immunohistochemistry. Amer J Clin Pathol 1989; 92:836
4. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Internal quality control testing: principles and
definitions; approved guideline. Villanova, PA 1991; Order code C24-A:4
5. Herman GE and Elfont EA. The taming of immunohistochemistry: The new era of quality control. Biotech &
Histochem 1991; 66:194
6. Escribano LM, et al. Endogenous peroxidase activity in human cutaneous and adenoidal mast cells. J
Histochem Cytochem 1987; 35:213
7. Elias JM. Immunohistopathology: A practical approach to diagnosis. Chicago: Amer Soc of Clin Pathol Press
1990; 46
8. Omata M, et al. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: A possible
source of error in immunohistochemistry. Amer J Pathol 1980; 73:626
9. Naish SJ (ed). Handbook–immunochemical staining methods. Carpinteria: Dako Corporation 1989
10. Tubbs RR, et al. Atlas of immunohistology. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press 1986
11. Nadji M and Morales AR. Immunoperoxidase techniques, a practical approach to tumor diagnosis. Chicago:
Amer Soc Clin Pathol Press 1986
Ytterligare referenser
Cartun RW. Immunohistochemistry of infectious diseases. J Histotechnol 1995; 18(3):195
Heras A, et al. Enhanced labelled-polymer system for immunohistochemistry. XVth Eur Cong Pathol.
Copenhagen, Denmark 1995; Sept 3–8
Bisgaard K and Pluzek K-P. Use of polymer conjugates in immunohistochemistry: A comparative study
of a traditional staining method to a staining method utilizing polymer conjugates. Abstract. XXI Intl Cong Intl
Acad Pathol and 12th World Cong Acad Environ Pathol. Budapest, Hungary 1996; Oct 20–25
Pileri SA, et al. EnVision Plus: A new powerful tool for diagnosis and research. Symposium. XXI Intl Cong Intl
Acad Pathol and 12th World Cong Acad Environ Pathol. Budapest, Hungary 1996; Oct 20–25
Bisgaard K. EnVision Plus–Introduction to a new technology. Abstract. Dako Symposium. XXI Intl Cong Intl Acad
Pathol. Budapest, Hungary 1996; Oct 20–25
(127938-001)
P04047SE_01_K4010_K4011/2015.07 s. 6/7
Edition 07/15
(127938-001)
P04047SE_01_K4010_K4011/2015.07 s. 7/7