Dako EnVision+ System-HRP (AEC) For Use with Mouse

advertisement
Dako
EnVision+ System-HRP (AEC)
For Use with Mouse Primary Antibodies
Kod K4004 115 mL
Kod K4005 110 mL
Avsedd användning
För diagnostisk användning in vitro.
Dessa instruktioner gäller för Dako EnVision+ System- HRP (AEC) (Dako EnVision+ System, HRP).
Detta kit är avsett för användning med primära antikroppar från mus levererade av användaren för kvalitativ identifikation av antigener med
ljusmikroskopi i normala och patologiska paraffininbäddade vävnader, kryostatvävnader eller cellberedningar. Vävnader behandlade i en rad
fixeringar inklusive etanol, B-5, Bouins, zinkformalin och neutralbuffrad formalin kan användas.
Se "Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning" eller detektionssystemets "Instruktioner" om IHC-procedurer för:
(1) Procedurpincip, (2) Erforderligt material som ej ingår, (3) Förvaring, (4) Provpreparation, (5) Färgningsprocedur, (6) Kvalitetskontroll,
(7) Felsökning, (8) Tolkning av färgningen, (9) Allmänna begränsningar.
Sammanfattning och förklaring
EnVision+ System, HRP är en tvåstegs IHC färgningsteknik. Systemet är baserat på en HRP-märkt polymer som är konjugerad med
sekundära antikroppar. Den märkta polymeren innehåller inte avidin eller biotin. Följaktligen elimineras eller minskas i hög utsträckning ickespecifik färgning från endogen avidin-biotinaktivitet i lever, njurar, lymfvävnader och kryostatsnitt. Alla reagenser i EnVision+ System, HRP
med AEC+ substrat är bruksfärdiga. Detta system är en extremt sensitiv metod och som resultat härav är optimala spädningar av den
primära antikroppen upp till 20 gånger högre än de som används för traditionell PAP-teknik och många gånger större än de som används vid
traditionella ABC- eller LSAB-metoder. Detta protokoll erbjuder ett förstärkt signalgenereringssystem för detektion av antigener närvarande i
låga koncentrationer eller för primära antikroppar med låg titer.
Primära antikroppar producerade i mus reagerar väl med den märkta polymeren. Tolkningen av all positiv färgning eller dess frånvaro bör
kompletteras av morfologiska studier med rätta kontroller.
Procedurprinciper
Släck ut all endogen peroxidasaktivitet genom att inkubera proven i fem minuter med Dako Peroxidase Block. Proven inkuberas sedan med
lämpligt karakteriserad och spädd primär musantikropp, följt av inkubation med den märkta polymeren med två sekventiella 30-minuters
inkubationer.
Det bör noteras att för antikroppar som kräver enzymnedbrytning eller target retrieval kan det bli nödvändigt att öka
inkubationstiden för den primära antikroppen och den märkta polymeren med 5 till 10 minuter. Färgningen fullbordas med en 5–30
minuters inkubation med 3-amino-9-etylkarbazol (AEC)+ substrat-kromogen som resulterar i en rödfärgad fällning på antigenplatsen. (AEC
är ett misstänkt cancerframkallande ämne, se avsnittet om Försiktighetsåtgärder).
Ingående reagenser
Kod K4004: Följande material, tillräckligt för 150 vävnadssnitt, baserat på 100 µL per snitt ingår i detta kit.
Flaska nr. Antal
1
1x15 mL
Beskrivning
Peroxidasblockering
0,03 % väteperoxid innehållande natriumazid.
2
1x15 mL
Märkt polymer
Peroxidasmärkt polymer konjugerat till get anti-musimmunoglobuliner i Tris-HCl-buffert innehållande stabiliserande
protein och ett anti-mikrobiellt ämne.
3
1x15 mL
AEC+ substrat-kromogen
3-amino-9-etylkarbazol innehållande väteperoxid, stabilisatorer, förstärkare och ett anti-mikrobiellt ämne. Förvara
vid 2–8 °C.
(127911-001)
P04044SE_01/K4004_K4005/2015.07 s. 1/6
Kod K4005: Följande material, tillräckligt för 1100 vävnadssnitt, baserat på 100 µL per snitt ingår i detta kit.
Flaska nr. Antal
1
1x110 mL
Beskrivning
Peroxidasblockering
0,03 % väteperoxid innehållande natriumazid.
2
1x110 mL
Märkt polymer
Peroxidasmärkt polymer konjugerat till get anti-musimmunoglobuliner i Tris-HCl-buffert innehållande stabiliserande
protein och ett anti-mikrobiellt ämne.
3
1x110 mL
AEC+ substrat-kromogen
3-amino-9-etylkarbazol innehållande väteperoxid, stabilisatorer, förstärkare och ett anti-mikrobiellt ämne. Förvara
vid 2–8 °C.
Erforderligt material som ej ingår
Absorberande torklappar
Kontrollvävnad, positiv och negativ
Kontrastfärgning; vattenbaserad, som Mayers Hematoxylin eller Lillies Modified Mayers Hematoxylin (kod S3309)
Täckglas
Destillerat vattenEtanol, absolut och 95 %
Ljusmikroskop (20x–800x)
Monteringsmedia, som Glycergel™ Mounting Medium (kod C0563) eller Faramount, Aqueous Mounting medium, bruksfärdig (kod S3025)
eller icke-vattenbaserat permanent monteringsmedium, Ultramont (kod S1964)
Primära antikroppar och negativ kontrollreagens
Objektglas, Poly-L-lysinbestrukna eller silaniserade glas (kod S3003)
Färgningsdiskar eller bad
Timer (som klarar 3–40 minuters intervall)
Tvättflaskor
Tvättbuffertlösning
Xylen, toluen eller xylensubstitut
Ytterligare material som behövs men som inte ingår
Ammoniumhydroxid, 15 mol/L spädd till 0,037 mol/L
PAP Pen (kod S2002)
Anvisningar och försiktighetsåtgärder
1. För professionella användare.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är synnerligen toxisk i ren form. I produktkoncentrationer kan
natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med
stora mängder vatten när det kastas bort så att inte azider ackumuleras i avloppet.1,2
3. AEC+ substrat-kromogen är sensitiv för kontamination från en rad oxiderande ämnen som metaller, bakterier, damm och vanligen
använt laboratorieglas. För att undvika kontamination och alltför tidig utgång skall man undvika att utsätta AEC+ lösningen för
eventuella kontaminationskällor och aldrig pipettera direkt från flaskan. Häll ut behövlig mängd i en ren behållare och pipettera från den.
Häll inte tillbaka överskott av AEC+ lösningen till den primära förvaringsbehållaren.
4. Använd inte reagenser längre än utgångsdatumet för den föreskrivna förvaringsmetoden. Om reagenser förvaras under andra
förhållanden än de som specificeras i bipacksedeln måste de valideras av användaren.
5. Byt inte ut reagenser från andra satser eller från kit från andra tillverkare.
6. Enzymer och substrat-kromogener kan påverkas negativt om de utsätts för kraftigt ljus. Förvara inte kitkomponenter eller utför färgning i
starkt ljus som t.ex. direkt solljus.
7. Inkubationstider eller temperaturer andra än de som specificeras kan ge felaktiga resultat; alla sådana ändringar måste valideras av
användaren.
8. Som med alla produkter som kommer från biologiska källor måste korrekta procedurer användas vid hanteringen.
9. Bär lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud.
10. Oanvänd lösning skall undanskaffas i enlighet med lokala, statliga och federala föreskrifter.
11. Säkerhetsdatablad finns för professionella användare på begäran.
Fara
AEC+ Substrate-Chromogen: 5-10% Polyethylene glycol, 1-5% N-Metyl-2-pyrrolidon, 0.1-1% Ättiksyra, 0.1-1% 3-amino-9-ethyl
carbazole
H320
Orsakar ögonirritation.
H350
Kan orsaka cancer.
P201
Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P202
Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P281
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
(127911-001)
P04044SE_01/K4004_K4005/2015.07 s. 2/6
P280
P264
P308 + P313
P305 + P351 +
P338
P337 + P313
P405
P501
Använd ögon- eller ansiktsskydd.
Tvätta händerna grundligt efter användning.
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarvård.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det
går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Förvaras inlåst.
Innehållet/behållaren lämnas som avfall i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella
föreskrifter.
Reagensberedning
Det är praktiskt att förbereda följande reagenser före färgningen.
Tvättbuffertlösning
TBST, 0,05 mol/L Trisbuffrad saltlösning med Tween (kod S3006) är den rekommenderade tvättbufferten för automatisk och manuell
IHC-detektion. TBS, 0,05 mol/L Trisbuffrad saltlösning (kod S 1968) och PBS, 0,02 mol/L fosfatbuffrad saltlösning (kod S3024), är
också lämpliga tvättbuffertlösningar för manuell färgning. Tvättbuffertlösningar innehållande natriumazid rekommenderas inte.
Natriumazid inaktiverar peroxidas (HRP) resulterande i negativ färgning. Förvara oanvänd buffert vid 2–8 °C. Kasta bort bufferten om
den är oklar eller mjölkig.
Destillerat vatten kan användas för sköljning av peroxidasblock, substrat och kontrastfärgning.
Primär antikropp
NP-seriens "Plus" bruksfärdiga antikroppar är optimerade och rekommenderas för användning med Dako "Plus" högsensitiva
detektionssystem. Koncentrerade antikroppar finns också att tillgå från Dako. Optimering av koncentrerade antikroppar krävs av
slutanvändaren. Spädningar skall beredas med Antibody Diluent (kod S0809) eller en spädning innehållande 0,05 mol/L Tris-HCl
buffert med 1 % bovinserumalbumin (BSA). Dako N-seriens bruksfärdiga antikroppar är inte optimerade för användning med Dako
"Plus" detektionssystem. För de flesta primära antikroppar som används med detta kit, är en inkubationstid på 30 minuter tillräcklig.
Negativ kontrollreagens
Vid användning av Dako NP-seriens "Plus" bruksfärdiga antikroppar rekommenderas Universal Negative Control+ som negativ
kontrollreagens. Dessa kontroller är optimerade för användning med antingen mus (kod NP015) eller kanin (kod NP001) NP-seriens
"Plus" bruksfärdiga antikroppar.
Idealiskt innehåller en negativ kontrollreagens en antikropp som inte uppvisar någon specifik reaktivitet med human vävnad eller
normalt/icke-immunt serum i samma matris/lösning som den utspädda primära antikroppen. Den negativa kontrollreagensen skall vara
samma subklass och djurart som den primära antikroppen spädd till samma immunoglobulin eller proteinkoncentration som den spädda
primära antikroppen med användning av samma spädningsvätska. Inkubationsperioden för den negativa kontrollreagensen skall
motsvara den för den primära antikroppen.
Se "Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning" för ytterligare information om positiva och negativa kontroller.
Kontrastfärgning
Den färgade slutprodukten i färgningsreaktionen är alkohollöslig och skall bara användas med vattenbaserade kontrastfärgning som
Mayers hematoxylin eller Lillies Modified Hematoxylin (kod S3309). Följ upp kontrastfärgning av hematoxylin med en ordentlig sköljning
i destillerat vatten och doppa sedan ner glasen i ett bad med 0,037 mol/L ammoniak eller liknande medel för blåelse. Trettiosju
millimolar ammoniakvatten prepareras genom att blanda 2,5 mL av 15 mol/L (koncentrerad) ammoniumhydroxid med 1 liter vatten.
Oanvänd 0,037 mol/L ammoniak kan förvaras vid rumstemperatur (20–25 °C) i en väl tillsluten flaska i u pp till 12 månader.
Se tillverkarens riktlinjer för alternativa kontrastfärgningsprocedurer.
Monteringsmedium
Glycergel Mounting Medium (kod C0563) eller Faramount , Aqueous Mounting Medium, bruksfärdig (kod S3025) rekommenderas för
vattenlöslig montering. Glycergel måste värmas upp till minst 50 °C precis före användningen. Icke-vat tenbaserat permanent
monteringsmedium (Ultramount, kod S1964) kan också användas.
Förvaring
Reagenser i EnVision+ System, HRP skall förvaras vid 2–8 °C. Frys inte. Använd inte efter det utgångs datum som anges på reagensflaskor
och kitetikett.
Förändring av någon reagens utseende som t.ex. fällningar kan tyda på instabilitet eller försämring. I dylika fall skall reagensen(-erna) inte
användas.
AEC+ Substrate-Chromogen lösningen är instabil vid temperaturer över 8 °C. Använd och förvara AEC+Subs trate-Chromogen lösning vid
det rekommenderade 2–8 °C temperaturintervallet. D enna lösning kan användas omedelbart efter att den tagits ut ur kylskåpet. Efter
användning skall den återföras till 2–8 °C så snart som möjligt.
Det finns inga tydliga tecken som indikerar instabilitet hos dessa produkter. Därför bör positiva och negativa kontroller testas samtidigt med
patientprover.
Kontakta Dako Technical Support om oväntad färgning observeras som inte kan förklaras med variationer i
laboratorieprocedurerna och om det misstänks vara något problem med reagensen.
(127911-001)
P04044SE_01/K4004_K4005/2015.07 s. 3/6
Provpreparation
Paraffininbäddade vävnadFöre IHC-färgning måste vävnaderna fixeras och behandlas. Fixering förhindrar autolys och förruttnelse av
utskuren vävnad, konserverar antigeniciteten, förstärker vävnadens brytningsindex och ökar cellulära elements motstånd mot
vävnadsbehandling.
Vävnadsbehandling inkluderar dehydrering, borttagning av dehydreringsämnen, infiltration av inbäddningsmedia,
inbäddning och snittning av vävnaden. De vanligaste fixativen för IHC-vävnadspreparationer diskuteras i Allmänna instruktioner för
immunhistokemisk färgning. Detta är endast riktlinjer. Optimala procedurer måste bestämmas och verifieras av användaren. (För specifik
information beträffande vävnadsfixering och behandling, se referenserna 3 och 4).
Färgningsprocedur
Proceduranmärkningar
Användaren bör läsa dessa instruktioner noggrant och bekanta sig med kitet före användning. Av praktiska skäl finns sammanfattande
instruktioner på ett plastlaminerat extrablad.
Reagenserna och instruktionerna levererade i detta kit har utvecklats för optimala resultat. Ytterligare spädning av kitreagenserna eller
ändring av inkubationstider eller temperaturer kan ge felaktiga resultat.
Flaska 1 och flaska 2 skall tillåtas uppnå rumstemperatur (20–25 °C) före immunofärgning. Alla inkuba tioner skall också försiggå vid
rumstemperatur. Av praktiska skäl kan AEC+ substratet användas omedelbart efter att det tagits ut ur kylskåpet och behöver inte
uppnå rumstemperatur före användning. Ställ tillbaka i 2–8 °C förvaringstemperatur efter användning. F örvaring vid temperaturer över 8
°C påverkar stabiliteten hos AEC+ substrat-kromogen et negativt.
Låt inte vävnadssnitt torka ut under färgningsproceduren. Torkade vävnadssnitt kan uppvisa ökad icke-specifik färgning. Täck glas
som är utsatta för drag. Om förlängda inkubationer används skall vävnaderna placeras i fuktig miljö.
Sensitiviteten hos EnVision+ System, HRP kan ökas ytterligare genom förlängning av inkubationstiderna för steg 2 och 3 med 5–10
minuter.
Färgningsprotokoll
STEG 1 PEROXIDASBLOCKERING
Slå lätt bort överskottsbuffert. Använd en luddfri väv (som Kimwipe eller kompressväv) och torka noggrant runt provet för att
avlägsna all återstående vätska och hålla reagensen inom det föreskrivna området.
Tillsätt tillräckligt mycket Peroxidasblockering från flaska 1 så att provet täcks.
Inkubera 5 (±1) minuter.
Skölj försiktigt med destillerat vatten eller buffertlösning från en tvättflaska (spruta inte direkt på vävnaden) och lägg i ett
färskt buffertbad.
STEG 2 PRIMÄR ANTIKROPP ELLER NEGATIV KONTROLLREAGENS
Slå bort överskottsbuffert och torka glasen som tidigare.Tillsätt tillräckligt med optimalt spädd primär antikropp eller negativ
kontrollreagens så att provet täcks.
Inkubera 30 (±1) minuter.
Skölj försiktigt med buffertlösning från en tvättflaska (spruta inte direkt på vävnaden) och lägg i ett färskt buffertbad.
Om färgningsproceduren måste avbrytas kan glasen hållas i ett buffertbad efter inkubation av den primära antikroppen (steg
2) i upp till en timma vid rumstemperatur (20–25 °C ) utan att det påverkar färgningsresultatet.
STEG 3 PEROXIDASMÄRKT POLYMER
Slå bort överskottsbuffert och torka glasen som tidigare.
Tillsätt tillräckligt med märkt polymer från flaska 2 så att provet täcks.
Inkubera 30 (±1) minuter.
Skölj glasen som i steg 2.
STEG 4 SUBSTRAT-KROMOGEN
Torka av glasen som tidigare.
Tillsätt tillräckligt med bruksfärdig AEC+ substrat-kromogenlösning från flaska 3 så att provet täcks.
Inkubera i 5–30 minuter.
Skölj försiktigt med destillerat vatten från en tvättflaska (spruta inte direkt på vävnaden). Samla in substrat-kromogenavfall i
en behållare för riskmaterial så att det kan kasseras på rätt sätt.
STEG 5 HEMATOXYLIN KONTRASTFÄRGNING (tillval)
Doppa glasen i ett bad med vattenlösligt hematoxylin (kod S3309). Inkubationstidens längd beror på styrkan hos det
hematoxylin som används.
Skölj försiktigt i ett destillerat vattenbad.
Doppa glasen 10 gånger i ett bad med 0,037 mol/L ammoniak eller liknande med för blåelse.
Skölj glasen i ett bad med destillerat eller avjoniserat vatten i 2–5 minuter.
STEG 6 MONTERING
Proven kan monteras och täckas med ett vattenbaserat monteringsmedium som Glycergel Mounting Medium (kod C0563)
eller Faramount (kod S3025) eller icke-vattenbaserat permanent monteringsmedium, Ultramount (kod S1964).
Obs: AEC-reaktionsprodukten är löslig i organiska lösningsmedel och därför inte kompatibel med toluen- eller xylenbaserade
permanenta monteringsmedia.
Obs: Glasen kan avläsas när det passar. En viss blekning kan emellertid uppstå om glasen exponeras för starkt ljus över en
period på en vecka. För att minimera blekning bör glasen förvaras mörkt vid rumstemperatur (20–25 °C).
(127911-001)
P04044SE_01/K4004_K4005/2015.07 s. 4/6
Kvalitetskontroll
Skillnader i vävnadsbehandling och tekniska procedurer i användarens laboratorium kan producera signifikant variabilitet i resultaten, vilket
nödvändiggör regelbundna egna kontroller förutom följande procedurer. Se kvalitetskontrollriktlinjerna från College of American Pathologists
(CAP) Certification Program for Immunohistochemistry och referenserna 5 till 7 för ytterligare information. Referera till specifikationsbladet
för varje primär antikropp som används för detaljer beträffande sensitivitet och immunoreaktivitet.
Se "Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning" för ytterligare information om positiva och negativa kontroller.
Tolkning av färgningen
Se "Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning" för riktlinjer för tolkning.
Begränsningar
Vävnadsfärgning är beroende av korrekt hantering och bearbetning av vävnader före färgning. Inkorrekt fixering, frysning, upptining,
tvättning, torkning, värmning, snittning eller kontamination med andra vävnader eller vätskor kan ge artefakter, antikroppsinfångning eller
falskt negativa resultat.
Användning av gamla eller obuffrade fixermedel eller exponering av vävnader för alltför stark värme (högre än 60 °C ) under behandlingen
kan resultera i minskad färgningsintensitet.
Endogen peroxidas- eller pseudoperoxidasaktivitet kan hittas i hemoproteiner som hemoglobin, myoglobin, cytokrom och katalas liksom i
eosinofiler.8,9 Denna aktivitet kan hämmas genom att inkubera proven med peroxidasblockering flaska nr. 1 i EnVision+ System, HRP i fem
minuter före tillsättning av den primära antikroppen.8,9 Blod- och benmärgsutstryk och frysta vävnader kan också behandlas med denna
reagens. Denna procedur upphäver emellertid inte det rödbruna pigmentet hos hemoproteiner. Alternativt kan en lösning av metanolväteperoxid användas. Vissa antigener kan bli denaturerade med denna procedur.
Vävnader från personer infekterade med hepatit B-virus och med hepatit B-ytantigen (HBsAg) kan uppvisa icke-specifik färgning med
väteperoxidas.10
Normal/icke-immun sera från samma djurkälla som de sekundära antisera som används i blockeringsstegen kan orsaka falskt negativa eller
falskt positiva resultat på grund av auto-antikroppar eller naturliga antikroppar.
Reagenserna som ingår i detta kit har spätts optimalt. Ytterligare spädning kan resultera i förlust av antigendetektion.
Felsökning
Problem
Trolig orsak
Föreslagen åtgärd
1.
Ingen färgning av några glas.
1a. Reagenserna inte använda i
rätt ordning.
1b. Natriumazid.
1a. Gå igenom tillsättning av
reagenser.
1b. Använd färsk azidfri buffert.
2.
Svag färgning på alla glas.
2a. Snitten behåller alltför
mycket lösning efter
tvättbadet.
2b. Glasen inte inkuberade
tillräckligt länge med
antikroppar eller substrat.
2a. Slå försiktigt bort
överskottslösning innan du
torkar runt snitten.
2b. Genomgång av
inkubationstiderna
rekommenderas.
3.
Alltför kraftig
bakgrundsfärgning på alla
glas.
3a. Proven innehåller hög
endogen peroxidas-aktivitet.
3a. Använd längre inkubationstid
för peroxidasblockeringen,
flaska 1.
3b. Använd färska xylen- eller
toluenbad. Om flera glas
färgas simultant bör det
andra xylenbadet innehålla
färsk xylen.
3c. Använd färska lösningar i
buffertbad och tvättflaskor.
3d. Använd kortare
inkubationstid med substratkromogenlösning.
3e. Använd fuktkammare. Torka
bara tre till fyra glas åt
gången innan reagensen
tillsätts.
3f. Tillsätt en
blockeringslösning som
innehåller ett irrelevant
protein.
3g. Använd en högre spädning
av antikroppen.
3b. Paraffin inte fullständigt
avlägsnat.
3c. Glasen inte korrekt sköljda.
3d. Snabbare än normal
substratreaktion på grund av
t.ex. för hög rumstemperatur.
3e. Snitten torkar under
färgningsproceduren.
3f.
Icke-specifik bindning av
reagenser till vävnadssnitt.
3g. Antikroppen alltför
koncentrerad.
OBSERVERA: Om problemen inte kan hänföras till någon av ovanstående orsaker eller om de föreslagna åtgärderna inte löser problemet,
kontakta Dako Technical Support för ytterligare assistans.
(127911-001)
P04044SE_01/K4004_K4005/2015.07 s. 5/6
Ytterligare information om färgningstekniker och provpreparation kan hittas i Handbook -Immunochemical Staining Methods4 (finns att tillgå
från Dako), Atlas of Immunohistology11 och Immunoperoxidase Techniques, A Practical Approach to Tumor Diagnosis.12
Referenser
1. Department of Health, Education and Welfare, National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville, MD. “Procedures for the
decontamination of plumbing systems containing copper and/or lead azides.” DHHS (NIOSH) Publ. No. 78–127, Current 13. August
16, 1976
2. Center for Disease Control Manual Guide – Safety Management, No. CDC-22, Atlanta, GA. “Decontamination of laboratory sink drains
to remove azide salts”. April 30, 1976
3. Kiernan JA. Histological and histochemical methods: Theory and practice. New York: Pergamon Press 1981; 81
4. Naish SJ (ed). Handbook–immunochemical staining methods. Carpinteria: Dako 1989
5. Elias JM, et al. Special report: Quality control in immunohistochemistry. Amer J Clin Pathol 1989; 92:836
6. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Internal quality control testing: principles and definitions; approved guideline.
Villanova, PA 1991; Order code C24–A:4
7. Herman GE and Elfont EA. The taming of immunohistochemistry: The new era of quality control. Biotech & Histochem 1991; 66:194
8. Escribano LM, et al. Endogenous peroxidase activity in human cutaneous and adenoidal mast cells. J Histochem Cytochem 1987;
35:213
9. Elias JM. Immunohistopathology: A practical approach to diagnosis. Chicago: Amer Soc of Clin Pathol Press 1990; 46
10. Omata M, et al. Nonimmunologic binding of horseradish peroxidase to hepatitis B surface antigen: A possible source of error in
immunohistochemistry. Amer J Pathol 1980; 73:626
11. Tubbs RR, et al. Atlas of immunohistology. Chicago: Amer Soc Clin Pathol Press 1986
12. Nadji M and Morales AR. Immunoperoxidase techniques, a practical approach to tumor diagnosis. Chicago: Amer Soc Clin Pathol
Press 1986
Ytterligare referenser
Cartun RW. Immunohistochemistry of infectious diseases. J Histotechnol 1995; 18(3):195
Heras A, et al. Enhanced labelled-polymer system for immunohistochemistry. XVth Eur Cong Pathol. Copenhagen, Denmark 1995; Sept 3–8
Bisgaard K and Pluzek K-P. Use of polymer conjugates in immunohistochemistry: A comparative study of a traditional staining method to a
staining method utilizing polymer conjugates. Abstract. XXI Intl Cong Intl Acad Pathol and 12th World Cong Acad Environ Pathol. Budapest,
Hungary 1996; Oct 20–25
Pileri SA, et al. EnVision Plus: A new powerful tool for diagnosis and research. Symposium. XXI Intl Cong Intl Acad Pathol and 12th World
Cong Acad Environ Pathol. Budapest, Hungary 1996; Oct 20–25
Bisgaard K. EnVision Plus–Introduction to a new technology. Abstract. Dako Symposium. XXI Intl Cong Intl Acad Pathol. Budapest, Hungary
1996; Oct 20–25
Edition 07/15
(127911-001)
P04044SE_01/K4004_K4005/2015.07 s. 6/6
Download