Polyclonal Rabbit Anti-Human Growth Hormone Kodnr A0570

advertisement
Polyclonal Rabbit
Anti-Human
Growth Hormone
Kodnr A0570
Avsedd användning
För diagnostisk användning in vitro.
Synonym:
Anti-Somatotropin
Sammanfattning och förklaring
Tillväxthormonen (hGh) är en polypeptid framställd och utsöndrad av somatotrofiner i främre hypofysen. Somatotrofiner utgör ca 50 % av
hypofysens alla främre celler.
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om IHC-procedurer för:
(1) Procedurprincip, (2) Material som behövs men inte medföljer, (3) Förvaring, (4) Provberedning, (5) Färgningsprocedur,
(6) Kvalitetskontroll, (7) Felsökning, (8) Tolkning av färgningen, (9) Allmänna begränsningar.
Ingående reagenser
Anti-hGh är ett ofraktionerat antiserum från kanin i 0,05 mol/L Tris-HCL, pH 7,6, och 0,015 mol/L natriumazid.
Proteinkoncentration g/L: Se etikett på flaskan.
Anti-hGh från kanin kan användas vid ett spädningsintervall på 1:400 i LSAB™-metoden fastställd på formalinfixerad, paraffininbäddad
vävnad. Detta är endast riktlinjer; optimal spädning bör fastställas av det enskilda laboratoriet.
Immunogen
Renat tillväxthormon isolerat från human hypofys
Specificitet
Med radioimmunoassay som beräknat till 100 % för hGh, är korsreaktiviteten för prolaktin1 % och mindre än 1 % för placentalaktogen,
follikelstimulerande hormon, tyreoideastimulerande hormon och luteiniserande hormon. Positiv immunohistokemisk färgning för hGh
påminner om vävnad av hypofysursprung. Inga andra celler är kända för att kunna producera hypofyshormoner.1,2 Hypofystumörer, som
tillväxthormonadenom, kan uttrycka hGH.3,4 Andra hypofyshormoner kan också framställas men deras frånvaro utesluter inte diagnosen
hypofysadenom.5-7
För ytterligare information om normala och neoplastiska hypofysceller var god se referenser 8 och 9.
Ytterligare erforderligt material som ej ingår
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning och/eller detektionssystemets instruktioner.
Försiktighetsåtgärder
1. För yrkesmässigt bruk.
2. Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form. I produktkoncentrationer kan NaN3, trots att
det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och kopparrör och bilda högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten
vid kassering så att inte metallazider ansamlas i avloppet.
3. I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung krävs en korrekt hantering.
4. Använd lämplig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud.
5. Oanvänd lösning måste kasseras enligt lokala och nationella föreskrifter.
Förvaring
Förvaras vid 2–8 °C. Får ej användas efter det utgå ngsdatum som anges på flaskan. Användaren måste validera alla förvaringsförhållanden
som avviker från de som specificerats. Det finns inga tydliga tecken som indikerar instabilitet hos denna produkt. Därför bör positiva och
negativa kontroller analyseras samtidigt med patientproverna. Kontakta Dako teknisk service om du observerar oväntad färgning som inte
kan förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det finns något problem med antikroppen.
Provpreparation
Paraffinpreparat:
Anti-hGh från kanin kan användas på formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt. Förbehandling av vävnader med proteolytiska
enzymer krävs ej.
Färgningsprocedur
Följ den rekommenderade proceduren för det detektionssystem som valts.
Tolkning av färgning
Det cellulära färgningsmönstret för anti-hGh är cytoplasmatiskt.
(110729-002)
303259SE_001 s. 1/2
Resultatkarakteristika
Normala vävnader
Antikroppen märker somatotrofa celler från den humana adenohypofysen.1-3
Abnormala vävnader
Tillväxthormonproduktion har påvisats i hypofystumörer såväl som i adenocarcinom, skvamösa cellcarcinom och storcelliga carcinom av
icke-hypofysursprung.
Referenser
1. Asa SL, et al. Prolactin cells in human pituitary. A quantitative immunocytological analysis. Arch Pathol Lab Med 1982; 106:360
2. Heitz PU. Multihormonal pituitary adenomas. Horm Res 1979; 10:1
3. Kovacs K, et al. Prolactin cell adenomas of the human pituitary. Morphologic features of prolactin cells in the non-tumorous portion of
the anterior lobe. Horm Metab Res 1978; 10:409
4. Duello TM, et al. Immunocytochemistry of prolactin-producing human pituitary adenomas. Amer J Anat 1980; 158:463
5. Kalyanaraman UP, et al. Prolactin-secreting pituitary oncocytoma with galactorrhea-amenorrhea syndrome. A histologic, ultrastructural
and immunocytochemical study. Cancer 1980; 45:1584
6. Horvath E, et al. Histologic immunocytologic and fine structural finding in pituitary adenomas associated with the multiple endocrine
neoplasia syndrome (MENS). Lab Invest 1979; 40:261
7. Halmi NS, et al. Prolactin and growth hormone cells in the human hypophysis: A study with immunoenzyme histochemistry and
differential staining. Cell Tissue Res 1975; 158:497
8. Kovacs K, et al. Immunocytology of the human pituitary. In: DeLellis (ed.). Diagnostic Immunochemistry. New York: Masson Publ. 1980;
3
9. Mukai K and Rosai J. Applications of immunoperoxidase techniques in surgical pathology. In: Fenoglio and Wolff (eds.). New York:
Masson Publ 1980; 1:3
(110729-002)
303259SE_001 s. 2/2
Download