HÄR. - Sorsele kommun

advertisement
Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 § 46
DROGPOLICY
Sorsele kommuns alkohol, narkotika, doping och tobaks program (ANDT)
Programmet riktar sig främst mot alkohol, tobak och narkotika i det förebyggande arbete
från den nationella ANDT-strategi som riksdagen antog i mars 2011,
”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken”, proposition
2010/11:47, och utifrån Folkhälsoinstitutets nationella mål 11 och innefattar även insatser
mot doping och skadeverkningar av överdrivet spelande.
Sorseles förebyggande arbete utifrån ANDT-strategin och folkhälsomål 11 syftar till att ge
befolkningen möjlighet till en god livskvalitet. Detta ska ske genom såväl hälsofrämjande
som förebyggande insatser.
Total konsumtionen av alkohol och narkotika med dess medicinska och sociala
skadeverkningar ska minska. Med narkotika förstås enligt narkotikastrafflagen ”läkemedel
eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller varor som med lätthet
kan omvandlas till varor med såna egenskaper eller effekter och som på sådan grund är
föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt och av
regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lag”
Det förebyggande arbetet inom ANDT strategin ska:
 Riktas till hela befolkningen med barn, ungdomar och föräldrar som särskilt
prioriterade grupper
 Utvecklas, samordnas och vara ett gemensamt ansvar för kommunen, landstinget,
polisen, andra myndigheter och organisationer i samverkan med föreningslivet och
samhället i övrigt
 Innehålla främjande och förebyggande insatser lika väl som insatser för tidig
upptäckt, stöd, vård och behandling
 Innehålla insatser för att minska både tillgängligheten och efterfrågan av alkohol och
narkotika
 I första hand baseras på metoder som har vetenskapligt stöd i forskning eller av väl
beprövad erfarenhet, så kallad evidensbaserade
Prioriterade områden:
 Utvecklingen av en hälsosam livsstil bland barn och ungdomar ska främjas i
samarbetet med olika aktörer t ex Tobaksfri Duo
 Kommunen ska erbjuda främjande och förebyggande ungdomsarrangemang samt en
strukturerad kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar fria från alkohol
och narkotika
 Verksamheter som får bidrag från kommunen förväntas agera som föredöme.
Samtliga föreningar ska ha en fungerande alkohol och narkotikapolicy innan bidrag
beviljas
 Barn och fritidsverksamhet ska vara drogfria
 Ungdomar med riskbeteende och som experimenterar med alkohol och/eller
narkotika ska upptäckas tidigt och erhålla adekvat stöd. Detta inkluderar, enligt
ovan, tobak, doping, spelmissbruk och icke medicinskt bruk av läkemedel eller
andra varor
 I samverkan med föreningslivet genomförs informationskampanjer och gemensamma
aktioner mot alkohol och narkotika
 Konsumtion och påverkan av alkohol och/eller narkotika under arbetstid accepteras
inte
 Alla kommunens verksamhetslokaler, arenor och anläggningar ska vara fria från
alkohol när barn och ungdomar vistas där.
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-25 § 46
2
DROGPOLICY
Tillgängligheten ska begränsas:
 Föräldrastöd skall prioriteras i allt förebyggande arbete mot alkohol och narkotika
 Ingen försäljning av tobak eller alkohol skall ske till den som är underårig i
restaurang eller butik
 Ingen försäljning skall ske till den som är märkbart berusad i restaurang eller butik
 Langning av tobak, alkohol och narkotika skall motverkas
 Rådgivning, stöd och behandling genom öppenvårdsinsatser på hemmaplan skall
prioriteras där det är möjligt
Visioner









Ett narkotika fritt samhälle
Åstadkomma en alkoholfri uppväxt
Skjuta upp alkoholdebuten och minska rekryteringen till missbruk
Åstadkomma fler alkoholfria miljöer
Ingen alkohol skall förekomma i trafiken, arbetslivet eller under graviditet
Bekämpa den illegala alkoholhanteringen
Minska tillgången på alkohol och narkotika
Förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk
Antalet omhändertagande enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade
personer skall minska med 50 % fram till 2014, jämförelse år 2010
Övergripande mål
 Att främja folkhälsan genom att minska de medicinska och sociala skador orsakade
av alkohol, narkotika, doping och tobak
Mätbara mål
 Drogvaneundersökningen, som genomförs årligen
 Andelen gripna för rattfylleri alternativt grovt rattfylleri ska minska med 50 % fram
till 2014, jämförelse år 2010
 De behandlingshem som kommunen nyttjar för vård och behandling ska grunda sin
verksamhet på metoder som har stöd i evidensbaserad forskning och väl beprövad
erfarenhet
 Tillsyn skall genomföras enligt upprättade tillsynsplaner.
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-25 § 46
3
DROGPOLICY
Ansvarsfördelning:
Kommunstyrelsen styr inriktning och följer upp arbetet på en övergripande nivå.
Folkhälsorådet utgör på uppdrag av kommunstyrelsen arbetsgruppen för det
förebyggande arbetet inom ANDT strategin. Folkhälsorådet tillsätter vid behov olika
arbetsgrupper.
Varje berörd nämnd och förvaltning har ansvaret för att inriktning i programmet
omsätts och efterföljs.
Alla anställda skall ha kännedom om programmets innehåll.
En precisering sker i samband med verksamhetsplaneringen och presenteras i
verksamhetsplaner och/eller i särskilda handlingsprogram. Dessa skall innehålla
insatser/åtgärder, metoder, resurser, ansvariga och uppföljning/utvärdering.
Alkoholhandläggaren utgör resursperson i detta arbete.
Uppföljning:
Uppföljning av verksamhetsplaner och/eller handlingsprogram redovisas i berörda
nämnders interna årsredovisning.
Uppföljning av programmets prioriterade områden genomförs av Folkhälsorådet och
redovisas i en rapport vart annat år till kommunstyrelsen. Första rapporten lämnas
under våren 2013.
Folkhälsorådet:
Rådet består av samhällsrepresentanter som på uppdrag av kommunstyrelsen arbetar
med bland annat ANDT förebyggande åtgärder.
I rådet ingår representanter från:
Ordinarie
















Kommunstyrelsen
Barn och utbildningsnämnden
Omsorgsnämnden
Polis
Primärvård
Socialsekreterare
Skolchef
Fritidsgårdsverksamhet
Miljöinspektör
Kyrkan
Arbetsförmedlingen
Elevhälsan
Folktandvård
Representant från nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland
Integrationsenheten
Alkoholhandläggare
Adjungerade





Räddningstjänsten
Teknik och service
Samhällsbyggnadsnämnden
Ordningsvakt
Systembolaget
Ordförande och sammankallande: Omsorgsnämndens ordförande
Sekreterare: Alkoholhandläggare
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-25 § 46
4
DROGPOLICY
Övriga dokument:





Alkohol och narkotika policy för anställda och förtroendevalda i Sorsele kommun
Tillsynsplan – alkohollagen
Tillsynsplan – tobak
Riktlinjer för serveringstillstånd
Tobakspolicy
För mer information, kontakta:





Sorsele kommun, 0952-140 00
Samhällsbyggnadschef
Omsorgschef
Alkoholhandläggare
Alkoholinspektörer
Länkar





www.sorsele.se
www.vasterbottenforebygger.se
www.fhi.se
www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dokid=GY0347
www.lansstyrelsen.se
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-25 § 46
5
Download