Svenska kyrkan Tema 9 En Gud... ändå tre personer De tre stora

Svenska kyrkan
Tema 9
En Gud... ändå tre personer
De tre stora monoteistiska religionerna - alltså de som tror på en enda Gud - är judendomen,
kristendomen och islamismen.
Alla tre religioner talar om en och samma Gud, fast vi nämner Gud med olika namn. Vi gör så
därför att vi tänker olika på grund av vi lever i olika länder och kulturer och för att vi människor
förstår en bråkdel av Guds ”egenskaper” eller natur. Jag försöker förklara detta alldeles strax.
GUDS OLIKA NAMN
De vanligaste namn för Gud inom Judendomen är Yahvé (Jehova), El och Eloim. Dessa namn är
kända för oss kristna därför att vi använder nästan hela de judiska Skrifterna i vår egen Bibel.
Denna delen av de judiska Skrifterna kallar vi för Gamla Testamentet. (se Tema 1).
Inom islamismen får Gud vanligtvis namnet Allah. I deras heliga skrifter - som heter Koran nämns Gud med 99 olika namn för att beskriva Guds olika egenskaper .
Inom kristendomen - i Nya Testamentet - används endast ordet FADER för att nämna Gud. Vi
gör det i likhet med Kristus som vände sig till GUD på ett personligt, nära och familjärt sätt... Läs
till exempel i Bibeln i Matteusevangeliet 6: 9-13 eller Johannesevangeliet 17: 24.
När vi läser texterna från Gamla Testamentet nämner vi Gud som det står i texten, alltså vi lånar
från judendomen Guds olika namn.
Gud är svårt att beskriva med ord..
Alla tre religionerna är överens om att man förstår en liten del av Gud egenskaper, natur, väsen eller
”personlighet” trots att det finns miljontals böcker om Gud över hela världen. Vi kommer aldrig att
kunna säga allt om Gud trots all vår kunskap... Det är Guds mysterium....
För att dra ett parallel exempel på det jag försöker säga, vill jag ge dig därför en uppgift.
Tänk på en vän till dig, en människa som står dig nära... Ta papper och penna, eller din dator och
börja beskriva din vän med dina egna ord. Hur mycket fick du av honom/henne? Är din beskrivning
rättvist mot honom/henne? I ärlighetens namn måste du acceptera din begränsning i detta ämne....
eller hur?
Likadant är det när vi försöker säga något om Gud...
Hur förklarar den kristna tron detta med att det finns en Gud och ändå pratar vi
om Fader, Sonen och den Heliga Anden?
Svaret på frågan är inte enkelt, men något kan sägas om ett mysterium... Följ med i
resonemanget!
- Varje människa som frågar om vem Gud är vill ”se” Gud ansikte mot ansikte, ”face to face”.
 Judendomen nämner Gud med olika namn liksom islamismen.
 Enligt den judiska tron skall Gud visa sig för sitt folk i samband med Messias ankomst.
Om detta läser vi i Profeternas böcker, t ex i Jesajas bok. Messias betyder ”den smorde”.
Gud kommer att blir synlig för Israels folk när Messias kommer till jorden. De väntar
fortfarande på denna Messias. De erkänner inte Jesus som Messias.
 För islamismen är frågan om en enda Gud en väldig enkel fråga att svara på. Innehållet av
deras trosbekännelsen lyder så här: ”Det finns en enda Gud – Allah - och Mohamed är hans
profet”. Mohamed som började sprida denna religion år 622 efter Kristus är Allahs
”språkrör” och allt som Gud har att säga till människorna blev nedskriven i Koranen.
Religionen handlar om att göra vad som står i Koranen. (En aning förenklad, förstås!)
Den kristna tron måste svara på denna fråga på ett mer invecklad sätt,
därför att vi bekänner Jesus från Nasaret som den utlovade Messias!!!!
1. Problemet som andra religioner har med kristendomen angående frågan ”vi tror på en Gud”
ligger i att vi kristna - liksom judendomen - är delaktiga av Guds löfte om MESSIAS
ANKOMST, såsom profeterna i GT förkunnade. Det vill säga vi kommer att kunna se Gud
”face to face” när Messias visar sig för människorna.
2. Här uppstår då problemet för judar och muslimer angående Jesus roll i vår sätt att förstå
GUD. Vi tror och bekänner Jesus från Nasaret som MESSIAS. Messias är det hebreiska
namnet för ”den utlovade, den smorde”och Kristus är det grekiska namnet för samma idén.
3. Nåväl, eftersom Messias eller Kristus har kommit till världen i Jesus från Nasaret har ”Guds
löfte” till sitt folk gått till uppfyllelse!!! Guds folk omfattar alla människor som tror på
Jesus som Messias. Detta utvalda folk begränsas inte till Israels land och nation enligt det
judiska tolkningen av Skrifterna (våran Gamla Testamentet)
4. Att Gud blev synlig en gång för alltid i Jesus är den kristna grejen!!! Denna frågan
behandlas i den kristna teologin under namnet ”Inkarnationen”. Detta ord kommer från
latinet och betyder att Gud blev ”kött och blod”, alltså en människa som du och jag.
5.
Inkarnationens mysterium diskuterar frågan om vem är Jesus från Nasaret. Svaret vi ger
om honom är enkelt och djupt. Jesus är ”Sann Gud och sann Människa”. I en och samma
person finner vi de gudomliga och de mänskliga ”egenskaperna” (eller ”natur”). Denna tro
fastställdes av kyrkans teologer på 400- talet, och denna tro bekänner vi varje gång vi firar
gudstjänst och läser Trosbekännelsen.
6. Men Jesus kunde inte säga direkt att han själv var Gud till dem som ville döda honom!
Jesus talade öppen för sina lärjungar om vem han var och vilket uppdrag han hade, samt den
intima relationen mellan honom och ”sin Far”. Han kallar Gud för ”FADER” för att vi ska
vänja oss att förstå att han och Gud är densamme. Därför var det logiskt att vi kristna förstod
då (när trosbekännelsen formulerades på 400- talet e.Kr) Jesus som ”SONEN” eller ”Guds
Son”.
7. Redan i GT hörde vi talas om GUDS ANDE. Den finns för att hjälpa och leda människorna
på rätta vägar. Den finns till och med i skapelseberättelserna! Vad är GUDS HELIGA ANDE
då? Man kan säga att den är Faderns påtagliga kärlek och osynliga närvaro i människans liv,
vilken strålar över oss för att vi ska göra det som är gott inför Gud och inför människorna!
Jesus lovar oss FADERNS närvaro när han ger oss ett löfte: ”Jag ska sända... min Fader ska
sända den heliga Ande, som skall påminna er om allt vad jag har sagt och gjort för ert skull!
(Joh 14, hela kapitlet)
Denna relation FADER-SONEN-ANDE kallas för Treeninghetens mysterium i den kristna
förståelse av Gud.
Uppgift:
Ta ett A-4 papper. Rita tre lika trianglar som är förenade i boten. Klipp kanterna utan att sära de tre
trianglarna. För dem ihop och klistra dem enligt fig 2 så att du får en tredimensionell triangel med
volym.
Fig 1
Fig 2
Du har fått en triangel med volym. Titta på den framifrån. Hur många sidor ser du på en och samma
gång? En sida, två, eller alla tre ?
Titta på den ovanifrån eller underifrån?
Det är en och samma triangel och ändå har den tre sidor, eller hur?
Det var bara en praktiskt liknelse om Guds treenighet!
Vad står vi Kristna för? Vad tror vi på? Vem tror vi på?
Den kristna tron om en Gud i tre personer formulerades på 400 -talet efter Kr. efter långa teologiska
diskussioner när de kristna ville klartgöra vem Jesus var egentligen. Nästan alla kristna kom
överens om denna...
TROSBEKÄNNELSEN.
En Gud
som har skapat
LIVET
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Och som blev
synlig för oss
i Jesus Kristus (Messias)
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Och som är ständig
närvarande
mitt ibland oss,
i liv och död
Vi tror ock på den helige Ande,
En, helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Kommentarer....förtydligande, mm
och vi sjunger om denna tro med några psalmer från Psalmboken
(se i psalmregistret tema Treenighet)
Till exempel
Psalm 21
338
339
711
712
762
766
Detta material är ett teologiskt arbete sammanställt av
Andrés Prieto
Kyrkoherde i Fridlevstads församling.
Svenska kyrkan, Lunds stift. Januari 2011.
Materialet är lagt i vår hemsida.