Brevmall - Kemiska institutionen

MINNESANTECKNINGAR
2015-04-22
Kemiska institutionen
Närvarande:
Kjellbom, Per
Lidin, Sven, sk
Pullerits, Tõnu
Malmström, Catrin
Ola Wendt
Gorwa-Grauslund, Marie Francoise’
Alfredsson, Viveka
MÖTE MED KEMISKA INSTITUTIONENS LEDNINGSGRUPP
1. Meddelande
Sven Lidin redogör för tillståndsärendet gällande brandfarlig vara på KILU och planering av
test av gasdetektorer i ett labb på CAS.
2. Medfinansiering av stora anslag
Sven Lidin meddelar att medfinansiering av stora anslag skall diskuteras på LTHs
prefektinternat 5-6 maj samt att diskussion om medfinansiering förs på LU ledningsnivå.
3. infrastrukturansökningar
Sex ansökningar har inkommit till ledningsgruppen för prioritering. Under mötet meddelar Per
Kjellbom att han drar tillbaka sin ansökan då allt tyder på att stöd kommer erhållas från VR för
denna infrastruktur.
Ledningsgruppen prioriterar förslag enligt följande, och en mer utförligt motivering kommer
skrivas av Sven Lidin utifrån ledningsgruppens diskussioner på mötet.
1.
2.
3.
4.
5.
Derek Logans, biokemi och strukturbiologi, ”uppgrade of the macromolecular ”
Upgrade of the macromolecular crystallisation and characterisation facility at Lund
University and integration with LP3”
Villy Sundström, Kemisk fysik. ”Research Technician for Ultrafast and Single Molecule
Spectroscopy Laboratories at Division of Chemical Physics, LU”
Cecilia Emmanuelsson, Biokemi och Strukturbiologi. ”Upgrading the multi-user
MALDI TOFTOF instrumentation at CMPS”
Marc Obiols-Rabasa, Fysikalisk kemi ”A new generator with X-ray tube for a SAXess
instrument”
Nils Cronborg, Biologi. ” Aquisition of sun-mimicking plasma light for the
greenhouses at Lund university campus”
Ledningsgruppen för KILU inser att värdet av denna infrastruktur för växtbiologisk
forskning är stort, men har svårt att bedöma relevansen för den kemiska
verksamheten. Gruppen avstår från att ranka denna ansökan då vi inte kan ge den
en rättvisande bedömning.
4. Tage Erlanders pris
Fem kandidater är nominerade av enheterna vid KILU. Det är Daniel Toppgard, Peter Jönsson,
Daniel Strand, Magnus Carlqvist, och Ingemar André.
Catrin Malmström, Adm enheten, KEMICENTRUM, Box 124, 221 00 Lund Besöksadress Getingevägen 60 Telefon dir
046-222 83 33,
växel 046-222 00 00 Telefax 046-222 03 40 E-post [email protected] Internet http://www.kc.lu.se
2
Ledningsgruppen föreslår att föra fram Ingemar Andre, universitetslektor på avdelningen för
biokemi och strukturbiologi som KILUs kandidat av Tage Erlanders pris i kemi 2016.
5. Göran Gustafssons pris
På grund av tidsbrist har diskussionen förts via e-post i ledningsgruppen och kommit överens
om att föreslå Emma Sparr, professor vid avdelningen för fysikalisk kemi, som KILUs kandidat
till Göran Gustafssons pris.
6 Anhållan att förlänga Håkan Wennerströms anställning som seniorprofessor 20 %
Viveka Alfredsson redogör för anhållan om en fortsatt förlängning, ett år, för Håkan
Wennerströms anställning som seniorprofessor 20 % vid avdelningen för fysikalisk kemi.
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget.
I tjänsten/Catrin Malmström