MILJÖRÄTTSLIGA
REFLEKTIONER
Miljörättsdagen den
6 november 2014
Jan Darpö
Juridicum/Uppsala
universitet
Utblickar…
IPCC 2014 – Det är ytterst sannolikt, eller minst 95
procent säkert, att människans utsläpp av
växthusgaser är orsaken till den globala
uppvärmningen. …
USA: Ökad produktion av fossila bränslen (fracking),
starkare reglering av växthusgaser (o fracking), fossil
fuel divestment movement…
Kina: Miljöskyddslag av modernt snitt, 360
miljödomstolar, A2J (civil suit), kampen för
luftkvaliteten….
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
…och Europa…
 7:e EAP till 2020 Att leva gott inom planetens gränser:
Bevara naturkapitalet, förbättra resurseffektivitet o
grön ekonomi, skydda mot miljöbelastning






Förbättra genomförandet
Förbättra informationen
Förbättra miljöinvesteringarna
Miljöintegration…
Kommissionens rekommendation (22/1-14) om
(2014/70/EU), om fracking
===
EPs och rådets förordning (EU) nr 598/2014 om buller
vid flygplatser…
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
Mötet mellan USA & EU…
Transatlantic Trade and Investment
Partnership – TTIP






Ökad handel, ökad välstånd (bilar, läkemedel,
jordbruk, finansiella tjänster)…
Förbättrad konkurrenskraft vs övriga världen…
===
Arbetsvillkor, konsumentskydd, organisation av
offentlig sektor…
GMO, kemikalier…
Minskad finansiell reglering (Dodd-Frank Act,
nätkontroll)…
Den ekonomiska effekt…
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
ISDS
Investor-State Dispute Settlements
”Enable US companies investing in Europe to
challenge EU governments directly at
private international tribunals, whenever they
find that changes in law in the area of public
health, consumer, environmental or social
protection interfere with their profits. EU
companies investing abroad would have the
same privilege in the US”
Corporate Europe Observatory
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
ISDS
Bristen på rättssäkerhetsgarantier
Internationell panel av medlare, kan besluta
om kompensation, tvingande (NYC)…
 Stängda
sammanträden…
 Ledamöterna är bolagsjurister eller
knutna till dessa intressen…
 Ingen talerätt, ingen klagorätt…
 Sekreta utslag (UNCITRAL)…
 Ingripanden i demokratiska beslut o
domstolsutslag
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
Utslag...

Vattenfall v. Germany I (2009): Tillstånd till
bortledning av vatten, Vattenfall menade bröt mot
EECh, ö-k om anpassning av kraven…

Methanex v. U.S. (2005): Kanadensiskt företag,
förbud i CA mot MTBE, avvisades…

Compania del Desarrollo de Santa Elena v. Costa
Rica (2000): Expropriation för naturreservat, ensidig
ekonomisk analys…

Metalclad Corp. v. Mexico (2000): Kommun som
vägrade lokaliseringen av avfallsdeponi för farligt
avfall…
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
Pågående…

Vattenfall v. Germany II: …

Lone Pine Resources v. Canada: Oil and gas company's
$250 million claim under NAFTA Chapter 11, arising out of
Quebec's moratorium on hydraulic fracturing (“fracking”)…

Pac Rim Cayman v. El Salvador: Dispute arising out of the
government's refusal to issue a permit for a gold mine…

Chevron Corp. and Texaco Co. v. Ecuador: Arbitration
claim arising from a successful lawsuit in Ecuadorian
courts in which the plaintiffs - indigenous residents of the
Amazon—obtained a nine billion dollar judgment against
Chevron for contamination caused by Chevron's and
Texaco's oil extraction activities…
Emily Stein (UU): Indirect Expropriation or Legitimate Government Regulation?
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
”Regulatory chill”
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
Inblickar…

Vargjakten: Artikel 16.1.e AHD:
- För att under strängt kontrollerade förhållanden
selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling
och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns
förtecknade i bilaga 4 i en begränsad mängd som
fastställs av de behöriga nationella myndigheterna.

C-128/09 Boxus, para 57:
”för det fall en sådan lagstiftning inte kan prövas på
det sätt och i den omfattning som anges ovan åligger
det samtliga nationella domstolar att inom ramen
för sin behörighet utöva den i den föregående
strecksatsen nämnda kontrollen och i förekommande
fall därvid komma till slutsatsen att de ska underlåta att
tillämpa den aktuella lagstiftningen”
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
Inblickar…

Vattendebatten…

Ärna (HFD 2014-10-28; 7891-13)

Änok (HFD 2014 ref. 8)…
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
Karin & Susannes glädje…


NJA 2013 s. 613 Bunge (SvJT)
Botnia-banan, dvs RÅ 2004 ref. 108 resp. RÅ
2008 ref. 89 (  HFD 2011 not. 26) –>
ECtHR 2014-09-26 (29878/09)
Karin Andersson et al v. Sweden (p70):
The fact remains, however, that the applicants were
not able, at any time of the domestic proceedings, to
obtain a full judicial review of the authorities’
decisions, including the question whether the
location of the railway infringed their rights as property
owners.
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
Gruvan i Rönnbäcken…

HFD 2014-10-29; 7425-12 Rönnbäcken





Nickelgruva i Rönnbäcken – Vapstens sameby
FNs rasdiskrimineringskommittee, DOs kritik
Klart att gruvdriften medför påtagliga negativa
effekter
Går inte att göra en säker bedömning av
möjligheterna till fortsatt renskötesel i området, inte
ställts villkor
Förutsatt att MMD kan kräva kraftfulla
skadebegränsande åtgärder…
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
De små stegens tyranni..?
Regeringens beslut i koncessionsfrågan bygger
på bedömningen att sådana kraftfulla
skadebegränsande åtgärder kan vidtas att
samebyn inte tvingas upphöra med sin
rensköteselrätt. Denna bedömning kan, enligt
HFDs mening, inte sägas ha sådana brister att
regeringsbeslutet bör upphävas på den
grunden.
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se
….och slutligen…
TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN..!

[email protected]
www.jandarpo.se
Jan Darpö 2014-11-06
Juridicum/UU | www.jur.uu.se/ www.jandarpo.se