SKV 5337 utgåva 4, Anmälan Skatt på

*
Anmälan
752
Skatt på bekämpningsmedel
Skatteverket
Datum
Anmälan om registrering som skattskyldig enligt
skatteförfarandelagen (2011:1244).
Upplysningar, se bilaga.
OBS! Inga övriga upplysningar kan lämnas på denna
blankett.
Skatteverket
771 83 Ludvika
Allmänna uppgifter
Namn/Firma
Person-/Organisationsnummer
Telefon (även riktnummer)
Kontaktperson
Telefon (även riktnummer)
Verksamheten börjar/har påbörjats
Datum
Beräknad nettoskatt per år
Verksamhetens art
Tillverkning
Från ett annat land för in eller tar
emot för yrkesmässig återförsäljning
Från ett annat land för in eller tar emot
för egen yrkesmässig användning
Underskrift
Underskrift av behörig firmatecknare
Namnförtydligande
Myndighetens anteckningar
SKV
5337
04 01
W 12-04
Telefon (även riktnummer)
w w w .skatteverket.se
Postadress
771 83 Ludvika
Telefon
010-578 70 62
E-postadress
[email protected]
Upplysningar
Anmälan - Skatt på bekämpningsmedel
Skatt på bekämpningsmedel ska betalas till staten enligt lagen (1984:410) om
skatt på bekämpningsmedel (LSB) vid omsättning eller ianspråktagande inom
landet av bekämpningsmedel.
Med bekämpningsmedel avses i LSB ämnen eller beredningar som är avsedda att
användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa,
förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel ska dock
inte anses
1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan
jämförbar vara,
2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett
annat ändamål än som avses i första meningen, om inte varorna genom en särskild
benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel,
3. träskyddsmedel, och
4. ättika.
Skatt ska erläggas med 30 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i
bekämpningsmedlet.
Registreringsplikt
Den som är skattskyldig ska anmäla sig för registrering hos
Skatteverket
771 83 Ludvika
Skattskyldig
Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som
1. inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,
2. från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel för yrkesmässig
återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.
Som tillverkning anses även blandning av olika bekämpningsmedel och sådan
märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 § andra stycket 2 som medför att
varan anses utgöra bekämpningsmedel.
En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap.
inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den bedrivs i former som är jämförliga
med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för
omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor.
Skattskyldighetens inträde
SKV 5337 04 02 W 12-04
Skattskyldighet inträder för den som inom landet bedriver yrkesmässigt tillverkar
bekämpningsmedelning när
1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare
2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning
3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar
bekämpningsmedel som då ingår i den skattskyldiges lager.
För den som från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel för
yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet,
inträder skattskyldigheten när ett bekämpningsmedel förs in till Sverige.
752