Miljöbeskrivningar
nya bron över bangården har sitt norra fäste.
Tapetfabriken brann ner 1881. Strax före sekelskiftet tillkom ett större mejeri där kvarteret Spaden är beläget, en saftfabrik intill bangården och
ett ”svinslakteri” på Farmen 1:2. Bara av det sistnämnda finns spår kvar (kommentar 2004: svinslakteriet är numera rivet). Thermaenius mekaniska verkstad flyttade 1919 över hela sin verksamhet till detta områdes västra del, där en ny rationell byggnad hade uppförts.
I 1923 års stadsplan fastställdes att området
skulle bli ett renodlat industriområde. Under årens
lopp har också därefter de bostadshus som fanns
här successivt rivits. Idag finns bara slakteriets
disponentbostad kvar (kommentar 2004: bostadshuset är numera rivet). Tegelbruket finns kvar
men har flyttat längre åt nordväst. Istället har en
mängd nya industribyggnader uppförts under de
9 Norra
industriområdet
Omfattning
Kv Ratten, Bilen, Skördetröskan, Skyffeln, Spaden, Farmen 1:1 och 1:2, Grepen, Hackan,
Spetten, Släggan, Betongen, Hammaren, Stocksätter 1:5, Elverket, Traktorn, Hjulet och Motorn.
Beskrivning
Redan från början kom detta att utgöra något av
ett industriområde. Redan före municipaltiden
fanns tegelbruket med lertäkt där Tegelgatan går
idag, och Holmströms tapetfabrik ungefär där den
9 Norra industriområdet
9 a Svinslakteriområdet, Farmen 1:2, Långgatan 32 (rivet)
9 b Thermaeniusverken, Stocksätter 1:5, Esplanaden 1-5
9 c Elverket, Vinkeln 3, Esplanaden 2
43
Miljöbeskrivningar
senaste decennierna. De utgörs huvudsakligen av
stora industrihallar i stål- eller betongkonstruktioner och omges av stora asfalterade ytor för parkering och lastning. I centralt läge mot Samzeliigatan ligger bilfirmor och bensinmack.
Ingående kulturhistoriskt värdefulla miljöer
9 a Svinslakteriområdet, kv Farmen 1:2 (kommentar 2004: rivet)
Ingående kulturhistoriskt värdefulla objekt
9 b Thermaeniusverken, kv Stocksätter 1:5
9 c Elverket, kv Vinkeln 3
Norra industriområdet, sett från söder
9 a Svinslakteriområdet,
Farmen 1:2, Långgatan 32
Kommentar 2004
Den nedan beskrivna bebyggelsen på fastigheten
Farmen 1:2 är idag borta. Vi har ändå valt att låta
beskrivningen ligga kvar som ett historiskt dokument. I samband med att svinslakteriet revs 2003
gjordes en kulturhistorisk dokumentation av den
kvarvarande bebyggelsen (Slakteriet. Kulturhistorisk
dokumentation av industribyggnad Farmen 1:2 i Hallsberg. Michael Thörne, Miljö- och teknikförvaltningen, Hallsbergs kommun 2002).
Disponentvillan vid svinslakteriet (riven)
Den gamla köttbesiktningsbyggnaden som
byggdes i tegel strax efter sekelskiftet finns fortfarande kvar. Den har mycket jugendartade detaljer,
t ex den rakt avslutade och krönta gaveln åt söder.
I vinkel mot denna finns ett lanterninförsett svinhus från 1910-talet. De tätspröjsade fönstren och
spritputsen ger en omisskännlig 1910-20-talskaraktär. Byggnaden användes från 1940-talet
som lastbilsgarage för Anderssons åkeri m m. Här
har också funnits billackering och bensinmack.
Trädgården är långt ifrån sitt gamla skick, men
har fortfarande kvar sina träd och sköts efter
bästa förmåga.
Beskrivning
Det stora svinslakteriet anlades på gammal
jordbruksmark i municipalsamhällets utkant på
1890-talet. En disponentvilla byggdes med en
trädgård på baksidan, och på rejält avstånd därifrån ett antal stora svinstallar och slakteribyggnader.
Disponentvillan byggdes i trä som ett tämligen
konventionellt sekelskifteshus, i ett och ett halvt
plan med frontespis, pelarförsedd veranda och
balkong på framsidan, veranda med snickarglädje
på baksidan. Huset har haft två lägenheter, men
byggdes sedan om till fyra. Fasaderna har klätts
med eternit och taket belagts med korrugerad
plåt. Fönster och dörrar är dock av ursprunglig typ
vilket trots alla övriga förändringar ger den speciella sekelskifteskaraktären.
44
Miljöbeskrivningar
F d Thermaeniusverken från nordväst
brand i fabriken blev avgörande och 1919 byggdes den nya fabriken. Den uppfördes i armerad
betong och fasaden blev till största delen uppglasad mellan de bärande murpelarna. Dessa är indelade i primärt och sekundärt bärande pelare vilket ger en rytmisk indelning av fasaden.
Tillbyggnader har gjorts under årens lopp, men
de är av helt annan karaktär än den första byggnaden.
9 b Thermaeniusverken,
Stocksätter 1:5, Esplanaden 1-5
Beskrivning
Thermaeniusverken hade från sin flyttning till
Hallsberg 1868 haft sina fabriker på södra sidan
om järnvägen, på platsen för bibliotekshuset idag.
När verksamheten ökat och Hallsbergs centrala
bebyggelse blivit tätare började planer växa fram
på att flytta fabriken till Stocksättersidan. En
Bedömning
1919 års byggnad har stort lokalt kulturhistoriskt
värde. Här fanns den vid sidan av järnvägen
största arbetsplatsen i Hallsberg inrymd i en byggnad av god arkitektonisk kvalitet och med mycket
tidstypisk utformning.
Rekommendationer
Byggnaden bevaras och underhålls med ursprungliga material och metoder.
Kommentar 2004
Den östra gavelns slätputsade takgesims, d v s
övergången mellan vägg och tak, har tyvärr målats
klarblå.
9 b Thermaeniusverken, Stocksätter 1:5, Esplanaden 1-5
45
Miljöbeskrivningar
9 c Elverket, kv Vinkeln 3,
Esplanaden 2
Beskrivning
1908 byggdes ett transformatorhus av Thermaeniusbolaget norr om järnvägen för att förse verkstadens maskiner med eldrift i större utsträckning
än tidigare. Tre år senare tog AB Hallsbergs Elektricitetsverk över. Utformningen av det ca fyra våningar höga transformatorhuset påminner i hög
grad om den hos 1919 års fabrik. En tegelstomme
delas in i kraftigare bärande murpelare och utfackningar där de få fönster som finns är placerade.
Fönstren är idag blå i likhet med de nya ståldörrarna, men har troligen ursprungligen varit
bruna. Ett brunt fönster med målning av äldre datum finns. Under den ljusa takgesimsen har en rad
runda fönsteröppningar placerats. Pyramidtaket är
täckt med blå korrugerad plåt.
F d transformatorhuset
Bedömning
Byggnaden har lokalt kulturhistoriskt värde som
ett monument över elektricitetens intåg på allvar i
samhället.
Rekommendation
Byggnaden underhålls med ursprungliga material
och metoder. De putsade partierna målas med
KC-färg eller silikatfärg. Takets täckning av korrugerad plåt byts mot bandplåt eller skivtäckning.
Det senare är att föredra ur antikvarisk synvinkel.
9 c Elverket, kv Vinkeln 3, Esplanaden 2
46