Mitthögskolan - Mittuniversitetet

1(3)
Mittuniversitetet
Institutionen för naturvetenskap
Kursansvarig: Maria Torstensson
Momentansvarig: Dan Bylund
TENTAMEN i Kemi A, Kemins grunder, 10 poäng, moment biokemi
Tid: Lördagen den 10 februari 2007, kl 09.00-14.00
Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare
Tentamen omfattar 6 uppgifter om totalt 46 poäng. För godkänt betyg krävs minst 23
poäng (50%). Skriv namn/kod på alla papper som lämnas in. Lycka till!
1.
Nedan visas strukturerna för aminosyrorna serin och asparaginsyra.
H2N
COOH
HO
Serin
H2N
COOH
HOOC
Asparaginsyra
a) Till vilka av aminosyrornas fyra huvudklasser hör dessa?
b) Rita upp dipeptiden Ser-Asp och visa hur den är laddad vid fysiologiskt pH!
(1+3 p)
2(3)
2.
Fosfolipider hör till de viktigaste komponenterna i biologiska membraner.
a) Rita upp en generell struktur för en fosfolipid!
b) Hur påverkar fosfolipidernas fettsyresammansättning membranens
egenskaper?
c) Biologiska membraner innehåller även en hög andel protein. Vilka olika slags
uppgifter har dessa membranproteiner och i vilka två huvudklasser kan de
delas in?
d) Vad menas med aktiv respektive passiv transport över ett membran?
(2+2+3+2 p)
3.
I glykolysen bryts en glukosmolekyl ned till två pyruvatmolekyler.
a) Glukos hör till aldohexoserna. Hur många stereoisomerer omfattar denna
grupp?
b) Till vad omvandlas pyruvat vid syrebrist i en arbetande muskelcell och varför
sker denna omvandling?
c) Vid närvaro av syre går pyruvat in i citronsyracykeln. Rita upp
huvudprinciperna för denna centrala enhet i metabolismen!
d) Även neutralfetter (triacylglyceroler) kan ledas in i citronsyracykeln. Vad sker
först med dessa och hur kommer det sig att 5 g fett ger ungefär samma
energimängd som 10 g kolhydrat?
e) I andningskedjan bildas slutligen ATP genom så kallad kemiosmotisk
koppling. Vad innebär detta och var i cellen sker processen?
f) Vad bildas vid hydrolys av ATP och hur kommer det sig att denna reaktion
kan driva anabola processer?
(1+2+4+3+2+2 p)
4.
Fotosyntesens ljusreaktion utgör en endergon redoxprocess.
a) Rita upp nettoreaktionen och ange vad som oxideras respektive reduceras!
b) Varifrån tas de 220 kJ/mol som denna reaktion kräver?
(3+1 p)
3(3)
5.
De flesta reaktioner som sker i en cell står under enzymatisk kontroll.
a) Visa reaktionsförloppet då substratet S bildar produkten P med hjälp av
enzymet E!
b) Vilken uppgift har enzymer i klassen aminoacyl-tRNA-syntaser?
c) Många enzymer regleras med så kallad feedback-inhibering. Vad menas med
det?
d) Blyförgiftning inverkar negativt på ett flertal enzymsystem. Hur kommer det
sig?
e) För att kunna studera enzymer på lab kan man behöva renframställa dem, och
gelfiltrering (SEC) ingår då ofta som ett av reningsstegen. Vad är principen
för denna separationsmetod?
(2+1+1+2+2 p)
6.
Till sist några blandade frågor.
Vad är det som ger sekundärstruktur hos RNA-molekyler?
Vad är ett Okasaki-fragment?
Vilken slags kolhydrat utgör huvudbeståndsdelen i bakteriers cellväggar?
Varför använder man vid masskopiering utav DNA med PCR-metoden ett
DNA-polymeras från en bakteriestam som lever under extrema betingelser?
e) Vad kännetecknar en glykosidbindning?
f) Hur avslutas translationen av mRNA?
a)
b)
c)
d)
(1+1+1+1+1+2 p)