ke2_instudering_kap_8_ämnesomsättning

advertisement
Ke2
Instuderingsuppgifter kap 8 (processer i människokroppen) ämnesomsättningen
Enzymer:
1. Enzymer är cellens katalysatorer. Vad gör en katalysator?
2. Ge exempel på fyra enzymer och vilka reaktioner de katalyserar.
3. Vad menas med att enzymer är specifika?
4. Vad menas med ett enzyms bindningsficka (aktiva centrum)?
5. Redogör för ett enzyms funktion genom att använda begreppen:
Substrat (S), aktiv yta/centrum, enzym-substratkomplex (ES), produkt (P).
6. Ett enzym kan hämmas av en såkallad inhibitor.
a) På vilket sätt hämmas enzymet d v s hur verkar inhibitorn?
b) Ge exempel på en inhibitor och vad dne har för funktion.
7. Ett enzyms verkan kan regleras med s k reglerande substanser. Hur fungerar de?
8. Vad är en sk kofaktor, koenzym och prostetiskgrupp.
9. Ge ett exempel på ett koenzym samt en prostetisk grupp?
10. Vad kan orsaka att ett enzym denaureras?
11. Laktosintolerans beror på att ett enzym saknas. Vilket?
Metabolism
12. Ange ett annat ord för metabolism
13. Ang ngr skillnader mellan anabola- och katabola reaktioner
14. Till vilka molekyler bryts följande makromolekyler, proteiner, kolhydrater, lipider, ner till
i mag-tarmkanalen?
15. Vad är en kofaktor?
16. Vad menas med att ATP är cellens ”energivaluta”?
17. Vad menas med att ATP är en ”energibärare”?
18. Använd begreppen: oxidation, elektroner, oxidationstal för att förklara hur olika
kolförenigar kan ha olika energiinnehåll.
19. Förklara övergripande hur energin i födan ger energi i form av ATP
20. Skriv en sammanfattande reaktionsformel för följande reaktioner:
a) ATP bildas av ADP
b) NAD+ oxiderar den tänkta molekylen AH2
21. Vilken roll i metabolismen har ”bärarmolekylerna” :
a) NAD+
b) ATP
22. Var i cellen sker följande reaktioner: glykolysen, citronsyracykeln, andningskedjan
23. Vad bildas som slutprodukt vid nedbrytningen av glukos i glykolysen?
24. Beskriv översiktligt vad som händer med pyruvat (pyrodruvsyra) i cellen vid:
a) Syrebrist
b) Vid tillgång till syre
25. Vad är det ”övergripande målet” med:
a) citronsyracykeln?
b) elektrontransportkedjan?
Download