Tentamen NME T2 Datum: 13 april, 2012

advertisement
Medicin A, Medicinsk temakurs 2, 30 högskolepoäng
Tema Nutrition/Metabolism/Elimination
Skriftlig tentamen 13 april 2012
OBS!!! Varje föreläsares svar ska läggas i separat lila omslag
Tentamen NME T2 (datum: 13/4/2012) maxpoäng (69)
Torbjörn Bengtsson Fråga 1-7, 36 poäng
Robert Kruse: Fråga 8-10, 16 poäng
Katarina Persson: Fråga 11-14, 17 poäng
1
Tentamen NME T2 Datum: 13 april, 2012 (totalt antal poäng 69 p)
Svar på fråga 1-7 läggs i separat mapp
1. Lysosomer är organeller vars huvudsakliga funktion är bryta ned förbrukat
material och främmande ämnen med hjälp av en stor uppsättning av olika
nedbrytande enzymer. Lysosomen har ett mycket lågt pH, ca 4.5.
a) Hur skapas detta låga pH i lysosomen och vad är syftet med denna sura miljö?
(2 p)
Syntesen av lysosomala enzymer startar vid ribosomerna.
b) Redogör översiktligt för den fortsatta syntesen, modifieringen och transporten av
lysosmala enzymer via speciella membransystem och förklara hur dessa enzymer
sedan styrs till att hamna i lysosomen. Rita gärna.
(4 p)
2. Cellmembraner utgör barriären mellan de intracellulära livgivande processerna
och den yttre miljön och avgränsar också de strukturer och reaktioner som
finns/äger rum i cellens olika organeller. Membraner är således mycket viktiga
och kan beskrivas och bär på olika egenskaper enligt följande:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
bimolekylära skikt
amfifila
assymetriska
flytande
selektivt permeabla
kan innehålla lipid rafts
Beskriv kortfatta dessa strukturer/egenskaper! Rita gärna!
(6 p)
3. Kalle ska påbörja sitt självständiga arbete på grundnivå på det molekylär- och
cellbiologiska laboratoriet på Universitetssjukhuset i Örebro. Kalles handledare
föreslår att han ska inkubera trombocyter i ett speciellt medium, som bland
annat innehåller NaCl, KH2PO4, CaCl2 och glukos, och sen behandla cellerna
med ADP. När Kalle ska studera trombocyterna i mikroskop hittar han inga
sådana utan bara massa skrufs (oidentifierbart material). Han funderar på vad
orsaken kan vara och kommer då på att han missat att tillsätta NaCl i mediet.
a) Redogör för vad som har hänt i provet och förklara vilken roll NaCl har i mediet!
(2 p)
b) När Kalle fixat mediet och trombocyterna ser ut att trivas, laddar han dem med en
specifik kalciumindikator (Fura2), stimulerar med ADP och följer förändringarna i
intracellulärt kalcium. Beskriv hur hans förväntade kalciumkurva ser ut och
förklara mekanismerna bakom, dvs hur ADP-receptoraktivering leder till en
förändring i intracellulärt fritt kalcium.
(4 p)
2
4. Cytoskelettet är ett mycket komplicerat system i en eukaryot cell bestående av tre
filamentsystem och hundratals olika reglerande proteiner. I cytoskelettet ingår
bland annat följande proteiner: • aktin • dynein • gelsolin • tubulin • myosin
Markera i tabellen vilket/vilka av nedanstående påståenden som stämmer för var
och ett av dessa proteiner
aktin
dynein
gelsolin
tubulin
myosin
Klipper upp
mikrofilament
Beroende av
kalcium
Nödvändig för
ciliens funktion
Binder GTP
Binder ATP
Involverad i
axonal transport
Involverad i
cytokinesen
(delning av
cytoplasma)
En-flera påståenden är sanna för respektive protein.
Varje rätt delsvar ger 0.5 p. Felaktigt delsvar medför minus 0.5 p.
Min-poäng= 0p; Max-poäng=6p
5. Vilket/vilka av följande påståenden är sanna? Rätta felaktiga påståenden.
a) cAMP är en snabb signaltransduktionsmolekyl eftersom den vid aktivering frisätts från
intracellulära depåer.
b) Eikosanoider är fettsyror, vilka fungerar som signalmolekyler
c) Autokrin signalering innebär att samma cell både utsöndrar en signalmolekyl och har
en receptor för liganden, dvs. att cellen stimulerar sig själv.
d) Fosfataser är enzymer som aktiverar proteiner genom att fosforylera dem
e) Kinasreceptorer (RTK) signalerar via trimera G-proteiner.
f) En signalmolekyl ger alltid samma cellsvar oavsett vilken cell den stimulerar.
g) Konformationsförändring betyder att ett protein ändrar sin 3-dimensionella struktur.
i) Amplifiering är en slags avstängningsmekanism som betyder receptorn och liganden
tas in i cellen och bryts ner.
(8 p)
3
6. När man ökar temperaturen på en enzymlösning brukar den tappa sin
enzymaktivitet. Om man värmer upp en lösning av hexokinas till 45ºC tappar
enzymet 50 % av sin aktivitet efter 12 min. När man tillsätter väldigt hög
koncentration av dess substrat tappar hexokinaset bara 3 % av sin aktivitet vid
samma temperatur och under samma tid.
Förklara varför denatureringshastigheten är väsentligt reducerad i närvaro av enzymets
substrat.
(1 p)
7. Integriner överför tension från extracellulär matrix till cellerna. Hur detta går till
har man på senare år kunnat klarlägga.
Vad har integrinerna för speciella egenskaper som gör detta möjligt?
(3 p)
Svar på fråga 8-10 läggs i separat mapp
8. Efter en långtgående övertalningskampanj går du med på att sitta med i ett forum för
att svara på läsares frågor angående metabolismen. Första frågan ställs av en 23-årig
kroppsbyggare enligt följande:
-”Hej. Jag har gått över till en högproteindiet och tycker att min svett luktar ammoniak när
jag tränar. Jag undrar varför den gör det. Tacksam för svar – Stinky23”I ren förtvivlan Googlar du och får då en massa träffar på ”Krebs trehjuling”.
a) Vilka är de tre hjulen i Krebs cykel/trehjuling och var i kroppen samt var i cellen sker dessa
tre cykler?
(2 p)
b) Beskriv kortfattat de olika stegen i ureacykeln (illustrera gärna och fokusera svaret på var
de två N (kväve) som bildar urea kommer ifrån).
(2,5 p)
c) Formulera slutligen ett svar till ”Stinky23” där du förklarar allt så att han som lekman/ickefackman förstår ditt svar.
(1,5 p)
4
9. Citronsyracykeln utgör ett nav i metabolismen då dess livsviktiga intermediärer
kopplar ihop ett otaligt antal andra processer och cykler.
a) Ge en kortfattad och generell beskriv av hur glukos, fett och aminosyror metaboliseras till
acetyl-CoA (illustrera gärna och fokusera svaret på vad som sker samt var i cellen det sker).
(4 p)
b) Beskriv kortfattat de olika stegen i citronsyracykeln/TCA/Krebs från en acetyl-CoA
(illustrera gärna och fokusera svaret på vad som sker samt var i cellen det sker). (2 p)
10. Du är sen till ert basgruppsmöte och måste därför springa en kilometer. Halvvägs
kroknar du och ger upp, vilket leder till att du blir försenad och påmind om detta under
hela dagen. På eftermiddagen har du ingen brådska hem och går då samma sträcka
utan att bli trött. Du börjar fundera på orsaken till detta och kommer svagt ihåg
följande sammanfattning från ett basgruppsfall där ni gick igenom skillnader mellan
aerob och anaerob respiration: ”anaerob respiration ger upphov till 2 ATP per oxiderad
glukosmolekyl medan aerob respiration ger 34-36 ATP per oxiderad glukos”.
a) Förklara detaljerat varför det skiljer så pass mycket som 32-34 ATP beroende på om lite
syre är närvarande eller inte i muskelcellerna.
(3 p)
b) Förklara varför glykolysen avstannar om inte pyruvat omvandlas till laktat vid anaerob
metabolism.
(1 p)
Svar på fråga 11-14 läggs i separat mapp
11. Läkemedel A är en full agonist, läkemedel B är en partiell agonist och läkemedel C
är en antagonist.
a) Vilket läkemedel har högst efficacy?
(0,5 p)
b) Vilket läkemedel har lägst efficacy?
(0,5 p)
c) Hur definieras efficacy inom farmakodynamiken?
(1 p)
d) Beskriv hur dos-responskurvan (rita gärna) för läkemedel A påverkas om läkemedel A ges
i kombination med en kompetitiv antagonist eller en icke-kompetitiv antagonist. (2 p)
5
12. Lisa har blivit inlagd på infektionskliniken och ordinerats intravenös antibiotika för
en besvärlig infektion. Det aktuella antibiotikapreparatet har en halveringstid på 6
timmar och elimineras enligt första ordningens kinetik. Lisa får 2 gram.
a) Hur många procent av den ursprungliga mängden (2 gram) finns kvar i plasma efter 12 h?
(1 p)
b) Vad innebär första ordningens kinetik?
(1 p)
c) Vilken inverkan har ett läkemedels distributionsvolym på halveringstiden?
(1 p)
d) Nämn två faktorer som påverkar ett läkemedels distributionsvolym.
(2 p)
13. Det finns många vägar att tillföra kroppen läkemedel. Den vanligaste
administrationsvägen är den perorala (via munnen), men även parenteral
administrering (via tex infusion och injektion) är vanlig.
a) Vissa läkemedel finns endast i parenteral beredningsform. Förklara varför.
(1 p)
b) Vissa läkemedel finns i både peroral beredningsform och i parenteral
beredningsform. När kan det vara motiverat att välja parenteral administrering?
(1 p)
14. Det autonoma nervsystemet reglerar vitala funktioner i kroppen såsom cirkulation,
respiration och ämnesomsättning. Många läkemedel verkar genom att på olika sätt
påverka autonoma nervsystemet. Din uppgift är att kombinera informationen som ges i
punkt 1-6 med rätt svarsalternativ (A-J). Endast ett svar ska anges för varje påstående.
Ett svar kan förekomma flera gånger eller inte alls.
(6 p)
1. ökar hjärtats kontraktionskraft (inotrop effekt)
2. typiska biverkningar är muntorrhet, förstoppning och försämrat närseende
3. ökar effekten i parasympatiska nervsystemet
4. minskar frisättningen av noradrenalin
5. verkningsmekanism för kokain
6. verkningsmekanism för bronkodilaterande astmaläkemedel (tex terbutalin)
A. kolinesterashämmare
B. α1-agonist
C. β1-agonist
D. hämmare av noradrenalinupptag
E. β1-antagonist
F. muskarinreceptorantagonist
G. MAO-hämmare
H. α2-agonist
I. β2-agonist
J. α1-antagonist
6
Download