Brevmall svensk till projektgruppen

advertisement
Institutionen för Laboratoriemedicin
Biomedicinska analytikerprogrammet
Annica Nordvall Bodell
Sarolta Pap
Namn:............................................................................................
Nummer………………………….
TENTAMEN I
CELL- OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI
T2
Måndag 31 maj 2010
Nummer:………………
Annica Nordvall vt-10
8.
(G/VG)
a) Markera noggrant i figuren
- 5’ respektive 3’ kol
- fosfodiesterbindning
- vätebindning
- Guanin
- Guanosin
- Tymin
b) DNA packas på ett mycket strukturerat sätt mha av proteiner i eukaryota celler.
Redogör med hjälp av figur och förklarande text för den lägsta packningsgraden
i våra celler.
c) Hur är det mesta av vårt DNA packat i interfasceller?
9.
Nedanstående DNA-sekvens ingår i en exon i en gensekvens.
(G/VG)
3’….ATG CCG ACG ATT…5’
5’….TAC GGC TGC TAA….3’
a) Hur ser mRNA-sekvensen respektive aminosyrasekvensen ut som kodas från
denna del av genen?
b) Vad händer vid sista kodonet?
c) Hur ser tRNA för ut tredje aminosyran ut? Ange även riktning på tRNA
molekylen.
d) Ändra i DNA -sekvensen så att det bildas arginin som tredje aminosyra.
Vad kallas denna typ av mutation?
Nedanstående figur visar översiktligt hur genexpression går till.
Fråga 10 och 11 utgår från denna figur.
4
1
3
1
1
2
5
10.
(G/VG)
a) Markera riktningar på DNA och mRNA i figuren.
b) Vilken process visas vid 1?
c) Redogör för hur denna process startar.
d) Beskriv vad som sker med mRNA’t innan transporten vid 2 sker?
Vilka sekvenser på genen behövs för att detta ska ske?
11.
(G/VG)
a) Vilka molekyler visas vid 3 och 4? Vad är funktionen för dessa molekyler?
b) Vilken process visas vid 5? Redogör för vad som händer där och vad som
kommer att hända i nästa steg.
c) Var i cellen sker detta om det är polypeptid som ska transporteras ut ur cellen
som syntetiseras här?
12.
(G/VG)
Nedanstående figur visar en schematisk bild av cellcykeln.
a) Ange vad som händer i de olika faserna.
b) Cellcykeln kontrolleras noggrant. Visa i figuren var dessa kontroller sker samt
vad som kontrolleras.
c) Vad kan hända med cellen om det upptäcks ett fel under cellcykeln?
d) Vad krävs för att restriktionspunkten ska passeras?
e) Vilka proteiner/enzymer måste då finnas närvarande och vara aktiva i cellen
och vad är det för typ av enzymatisk aktivitet som utförs av dessa enzymer?
13.
(G/VG)
Är nedanstående påståenden rätt eller fel. Motivera om påståendet är felaktigt.
a) Vid autosomal recessiv nedärving ligger den gen man studerar på någon av
könskromosomerna
b) Vid recessiv nedärving måste båda de homologa generna vara defekta för att
egenskapen ska visas
c) Med allel menar man platsen på en kromosom F, all
d) Hos en heterozygot visas det dominanta anlagt
e) Risken för föräldrar, där pappan är sjuk i en dominant sjukdom (Aa) och
mamman är frisk, att få ett barn sjukt barn är 25%
14.
(G/VG)
Analysera nedanstående pedigree.
Vilken form av nedärvning är troligast i detta fall?
Skriv ut genotypen på de individer där det är möjligt.
15
(G/VG)
3’
5’
Beskriv utifrån nedanstående figur hur replikation i eukaryota celler går till.
Här ska framgå principen för replikation,
var replikationen startar på de båda strängarna,
hur syntesen sker på leading och lagging strängarna
samt funktionen för deltagande enzymer.
5’
3’
Download