Uploaded by User489

nanopdf.com hlsofrmjande-omvrdnad-och-den-unga-mnniskan-30hp

Kursnamn
Hälsofrämjande omvårdnad och den unga människan, 30hp
Kurskategori Programkurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
Kurskod 8SKG21
Mål
Kursen utgör sjuksköterskeprogrammets termin 2. I kursen ingår följande ämnesområden: Omvårdnadsvetenskap 15
hp, Medicinsk vetenskap 7,5 hp, samt Beteendevetenskap 7,5 hp vilka studeras integrerat.
Centralt i kursen är den unga människans utveckling, behov, hälsa och ohälsa ur olika perspektiv. Det professionella
förhållningssättet vidareutvecklas.
Verksamhetsförlagd utbildning inom öppen vård, fältstudie i förskola eller annan barn- och ungdomsverksamhet samt
klinisk examination, motsvarande 8,5 hp ingår.
LÄRANDEMÅL
Kunskap och förståelse
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
 förklara omvårdnadsprocessens olika faser
 förklara egenvårdsförmågans inverkan på omvårdnadshandlingar
 förklara samband mellan livsvillkor, livsstil, miljö, hälsa och hälsorisker
 beskriva psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
 förklara sjuksköterskans och samhällets ansvar när barn och unga far illa
 förklara människokroppens anatomi och fysiologi
 förklara etiologi, patofysiologi, diagnostik och behandling
 förklara läkemedelseffekter, generellt och specifikt, utifrån farmakodynamik och farmakokinetik
 identifiera och utföra enklare beräkningar i momentet läkemedelsberäkning
 förklara lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans medicintekniska ansvar
 redogöra för reaktioner i familjen vid medfödda och förvärvade funktionsnedsättningar
 förklara betydelsen av preventivt arbete för att förebygga ohälsa
Färdighet och förmåga
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
 tillämpa omvårdnadsprocessen och journalföra omvårdnadsåtgärder
 visa förmåga att kommunicera med barn, unga och deras föräldrar i syfte att identifiera och bedöma
omvårdnadsbehov
 visa beredskap att förebygga och agera vid olyckstillbud i barns närmiljö
 tillämpa omvårdnadshandlingar för att förebygga smittspridning
 förklara val av material och metoder samt organisera medicintekniska handlingar, så att patientens rätt till säker
och trygg vård tillgodoses
 identifiera sjuksköterskans ansvar vid läkemedelshantering och tillämpa läkemedelsberäkning
 visa färdighet i att inhämta och hantera uppgifter från FASS
 bedöma ordinationers rimlighet vid administrering av läkemedel
 tillämpa informationssökning
 beskriva samband mellan problembearbetnings-, omvårdnads- och forskningsprocessen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall efter fullgjord kurs kunna:
 reflektera över eget professionellt förhållningssätt i bemötande av barn och unga och deras föräldrar
 identifiera etiska frågeställningar och förstå hur genus- och kulturaspekter påverkar bemötandet i hälso- och
sjukvården
 reflektera över egen och andras insats i samband med seminarier, basgruppsarbete och verksamhetsförlagd
utbildning för att förstå återkopplingens betydelse
 söka, använda och förhålla sig till kunskap på ett kritiskt och undersökande sätt för att kunna identifiera egna
lärandebehov
 reflektera över och vidareutveckla egen kompetens i problembearbetning och lärprocess
Kursinnehåll
• Teorier och modeller i omvårdnad, t ex Travelbee och Orem’s egenvårdsteori
och teorier om familjefokuserad vård
• Teorier och modeller inom psykologi, hälsopsykologi och pedagogik om barns och ungdomars utveckling och
livsvillkor
• Prevention i relation till folkhälsa
• Etik, autonomi, genus och kulturella aspekter
• Sjuksköterskans ansvarsområden inom hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet
• Journalföring enligt omvårdnadsprocessen
• Egenvård vid vanliga infektionstillstånd som gastroetenterit, övre luftvägsinfektioner, hudinfektioner och feber
• Människokroppens fysiologi gällande eliminering, metabolism, det endokrina systemet, nervsystemet inklusive
smärta och immunförsvar
• Hudens uppbyggnad och funktion, sår och sårläkningsprocessen
• Mikrobiologi och principer för hygien
• Basala behov av näring, aktivitet, sömn och vila
• Folksjukdomar som övervikt, astma, allergier och diabetes typ 1
• Sexuellt överförbara sjukdomar, ofrivillig graviditet och abort
• Fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning
• Psykisk ohälsa
• Kunskap om förebyggande av olycksfall
• Stödfunktioner till barn och unga på nationell och internationell nivå
• Lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans medicintekniska ansvar, patientsäkerhet och journalföring
• Färdighetsträning så som, metoder för perifer venkateter och intravenös infusionsbehandling, läkemedelstillsatser,
infusionspump, injektioner, kapillär- och venprovtagning, ventrikelsond, kateterisering av urinvägarna, oxygenterapi,
saturationsmätning, sugning av övre luftvägar, temperaturmätning, kompressionsbehandling samt hjärt-lungräddning
för barn.
• Allmän farmakologi, läkemedelsformer, farmakodynamik och farmakokinetik, lagar och författningar, användande av
FASS samt läkemedelshantering
• Ingående moment i läkemedelsberäkning: Mängd verksam substans, styrka, dos, volym, infusionshastighet,
beräkning av syrgas, tillsatser och spädningar samt uppgifter från FASS kopplat till icke-komplexa situationer.
• Informationskompetens, bibliotekskunskap
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod.
PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon
behöver lära sig, genom att analysera och hantera situationer som har anknytning till ämnesområdet. Studenten
söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Att kunna söka och värdera
ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen. PBL skapar en grund för aktivt livslångt
lärande som är nödvändig för omvårdnadsområdet, där kunskapsutvecklingen sker i en snabb takt. Undervisningen
är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i
lärande. Verklighets-/verksamhetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att
skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna
samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa
och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
Examination
Obligatoriska moment
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.
Ingående obligatoriska moment i kursen är basgrupp, seminarier inklusive rapport, fältstudie, färdighetsträning och
verksamhetsförlagd utbildning. Bedömning av obligatoriska moment görs kontinuerligt.
Examination
Kursen examineras med klinisk individuell skriftlig och muntlig examination, och med individuell skriftlig och muntlig
examination.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara
densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd
utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall
men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och
examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.
Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid
ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget
ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten
för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två
underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs godkänt basgruppsarbete från termin 1.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Utbytesstudent får även poäng enligt ECTS-skalan.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande/programutskott senast två månader före
kursstart. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i
varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för
analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid
totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Hälsofrämjande omvårdnad och den unga människan
Health Promoting Nursing and the Young Person, 30 credits
Kursgivare är: SSK Linköping/Norrköping
Dnr: LiU-2012-00670
Kurskod: 8SKG21
Provkoder: (se förteckning i LADOK)
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OMA
Nivå
Utbildningsnivå
Ämneskod
Utbildningsområde
Grund
G1X
OMA
Vård
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2012-04-04