Uploaded by rasmus.brage

Slöja

advertisement
Aktivt medborgarskap, arbete och exkludering i det samtida
Sverige
Stödord
Neutralitetspolicyn, motstånd,
medial praktik, hindra eller försvåra,
muslimska kvinnors deltagande medborgare, emiska perspektiv,
Rätten till våra kroppar, kunskapsregimer, rasifieras,
kunskapsproduktion, postioner av tystnad, klass, ras, kön,
postkolonial kritik, indirekt diskriminering, islamist, aktivist, offer eller
hot, förkroppsligad förståelse, medborgarskap, genusneutralt,
sekulariseringskomponenter, olika i regioner, identitetsdikotomi,
”vi” och ”dom
Citat
”Med kritiska diskursstudier avses Teun A. van Dijks (2009) sätt
att studera politiska frågor och sociala problem uti-från hur
diskurser (re)producerar ojämlik-het i en grupps dominans över
en annan”(s33)
”Ekonomisk makt som rätten till arbete innebär är en central del i
strävan efter både jämställdhet och jämlikhet.”(s45)
”Det mest förenklade och onyanserade sättet att skapa skillnader
i represen-tation är binär kategorisering”(s46)
Download