Socialpolitik och välfärd

advertisement
Socialpolitik och välfärd
Socialpolitiska klassiker
2014-01-23
Zhanna Kravchenko
• Socialpolitiska teorier bygger på olika
perspektiv:
– Ekonomiska argument om produktiva &
finansiella grunder och Vs effektivitet
– Samhällsvetenskapliga diskussioner om
aktörer/subjekt i politiska processer &
maktförhållande
– Filosofiska idéer om rättvisa och ansvar
– Kulturella narrativ om normativa
föreställningar som (re)producerar (mis)tro
mot Vs, individuella/gruppintressen, makt
förhållande, effektivitet etc. (går som ett röd
tråd igenom filosofiska, ekonomiska och
samhällsvetenskapliga förklaringsmodeller)
T H Marshall
• Medborgarskap (den klassiska och den
liberala idealen)
• ”Rights and duties of the member of a
nation-state or city” (Scott & Marshall,
2005: 70)
– medlemskap i ett gemenskap (full
membership)
– rättigheter och skyldigheter
– jämlikhet
• Motprestation och legitimitet
• Materiella och moraliska
kontrollmekanismer (se Titmuss)
Gör kollektiv agerande
möjlig, skapar
förutsättningar för
sociala konflikter
1900-talet
POLITISKA
CIVILA
MEDBORGARENS
SOCIALA
RÄTTIGHETER
1800-talet
Skapar
förutsättningar för
det kapitalistiska
samhället
2000-talet
Rätt till en viss
status oberoende
av deltagande i
den kap.
konkurrensen
Kritiken av det sociala
medborgarskapet
• Förknippad med västerländska politiska
historia och nationalstaten
• Linjär och progressiv beskrivning (ÖE –
sociala rättigheter före civila rättigheter)
• ”Can go backwards”
• Onyanserad bild av rättigheter (genus &
reproduktion, etnisk mångfald, miljö- och
djurrättigheter – medborgare reduceras
till arbetare
• Utmannad av migration och nyliberalism
R Titmuss
• Krig och välfärdsastat: ökad intresse för
befolkningens fysiska och psykiska
hjälsa, formulering av gemensamma
standard – alla är jämlika inför risker
och faror
• Hur producerade samhällen välfärd? En
mer nyanserad bild, utöver ekonomiska
bidrag (social service, arbetsmarknad,
(om)fördelning av resurser)
• ’What is ”welfare” for some groups is
”illfare” for others’ (Titmuss, 1974: 27)
Ett komparativt och ett normativt
perspektiv
• 3 ideala typer: residual, idustrial
achievement-performance, institutional
redistributive (individen, arbetsgivaren,
staten)
• En normativ diskussion om
ansvarstagande
• Universalism = socialt medborgarskap:
till alla efter behov och oberoende av
ekonomiska resurser
• Frigörelse från stigma och moralisk
kontroll
---- Strukturella förhållanden
låg konjunktur
arbetslöshet
(strukturell) diskriminering
Arbetslöshet
Utbildning
Kompetens
utveckling
Arbetsmarknad
Administrativ
reglering
---- Individuella risker
funktionshinder
sjukdom
åldrande
barn
familjeförsörjares död
Inkomst
Välfärd
VO tjänster
Försörjningsstöd
• försäkring
• bidrag
Socialpolitikens roll i samhället
• Systemintegration: samförstånd och
värdegemenskap
• Reproduktion av det kapitalistiska
samhället: kapitalackumulation och
legitimering
• Maktutövning: marginalisering och
diskriminering
Maktresursteori
• social institutions occurred in result of activities of
specific actors…
• … establishment of social policy programmes is
related to the state’s response to the demands of
competing interest groups
• …two most powerful actors in society – capitalist
class by virtue of its control over economic
resources, and labour with a potential access to
political resources and thereby potential influence
on social reform and distributional inequalities
(O’Connor & Olsen ed., 1998: 6)
Ett komparativt perspektiv
• Esping-Andersen (1990)
– Stratifiering (ojämlikhet)
– De-komodifiering
– Form för solidaritet: universalism vs
selektivism
– Bas för solidaritet (medborgarskap,
behovsprövning, försäkringar)
• Korpi & Palme (1998)
- Bas för solidaritet
- Ersättningsnivåer
- Samarbete mellan arbetsgivare och
arbetstagare
Den svenska modellen:
Nära relationer mellan arbetsmarknadens
parter. Korporativism - samförstånd mellan
regering, fack och näringsliv:
• restriktiv ekonomisk politik (beskattning)
• stor offentlig sektor
• aktiv arbetsmarknadspolitik
• solidarisk lönepolitik
Den svenska modellen (fort)
• Modellens mål
–
–
–
–
Kontrollera inflation
Upprätthålla sysselsättning
Inkomstfördelning (jämlikhet)
Balansera arbetskrafts efterfråga och utbud
(förflytning av arbetskraft)
• Unikt:
– Har flera mål
– Varje politisk instrument syftar till att nå flera mål
– Olika instrument interagerar
Den svenska modellen
(kompromiss)
En grundförutsättning för den svenska
modellen är den historiska kompromiss
mellan olika sociala klasser som tog sig
tydliga uttryck under 1900-talet, men
som har djupa historiska rötter.
(Magnusson 1993)
Download