Uploaded by Hadi Gh

Kallelse - uppgift 4

FÖRHANDLINGSFRAMSTÄLLAN
Till











Lärarnas Riksförbund: Olle Tuvesson
Psykologförbundet: Anna Jansson
Skolledarförbundet: Staffan Månsson
SSR: Annika Alling
TLI: Hans Hansson
LSR: Inga Ivarsson
FSA: Nina Laurell
Lärarförbundet: Nils Nihlen
Vårdförbundet: Pia Arvidsson
SKTF: Lars Bergman
SKAF: Maria Burman
KALLELSE TILL FÖRHANDLINGAR ENLIGT MBL § 11 OCH GÄLLER BUDGETÅR
2018 OCH PLAN 2020–2021.
Härmed kallas SACO, TCO OCH LO Till förhandling i enligt med 11 § MBL enligt följande:
Datum: 2019-10-22
Tid: 14:00
Plats: Sammanträdesrum 5
Parter: Stockholms kommun, SACO, TCO och LO.
Förhandlingsfrågan: Budgetår 2019 och plan 2020–20201.
Bilagt förhandlingsunderlag: Underlaget utgörs av budgetmaterial.
Ort och datum: 2019-10-22 Stockholm
Namnteckning och befattning: Siv Hulten, Kanslichef.
Namnförtydligande: Siv Hulten.
Företag: Stockholmsstad
Adress: Torforsplan 36, Farsta
Telefon: 08 508 00 508