Protokoll FSG 03-2014

advertisement
FÖRVALTNINGENS SAMVERKANSGRUPP
Protokoll FSG 3– 2014
Ärende: Sammanträde med Förvaltningens samverkansgrupp
Tid: Onsdag 12 februari 2014, klockan 08.30 – 10.30
Plats: Kortedala Torg 1, Kortedala Forum
Deltagare:
För arbetsgivaren:
Kristina Högström
Andreas Lökholm
Eeva Bolin
Anders Samuelsson
Carina Helgesson-Björk
Tomas Olsson
Anders Henricsson
HRC, ordförande
SC, IFO-FH
SC, KoF
SC, UTB
SC, ÄO-HS
FC
sekreterare
För arbetstagarna:
Carina Dahlström
Inger Peterson
Lotta Söderström
Eva Paxlind
Stig Andersson
Monica Fäldt
Kommunal
Kommunal
TCO, Lärarförbundet
TCO, Vårdförbundet
Saco, SSR
Saco, FSA (lämnat mötet kl 09.30)
Adjungerade:
Kajsa Jönsson
Maria Jansson
Jessica Tångefjord
Hälsostrateg § 6 (9.00)
Rekryteringsspecialist § 6 (9.30)
Rekryteringsspecialist § 6 (9.30)
Förhinder:
Ulla-Carin Olsson
Åsa Svensson
Ulrica Johansson
Gerda Svendsen
Mariann Vörös
Mikael Johansson
SDD
UC
EKC
Kommunal
Saco, Lärarnas Riksförbund
TCO, Vision
§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
1
§2
Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning har varit utsänd med kallelsen. Dagordningen justeras och
fastställs.
§3
Val av justerare
Att jämte arbetsgivaren justera dagens protokoll utses Inger Peterson,
Kommunal, Lotta Söderström, TCO, Lärarförbundet, Eva Paxlind, TCO,
Vårdförbundet, Stig Andersson, Saco, SSR samt Monica Fäldt, Saco, FSA
(justerar fram till 09.30).
§4
Föregående protokoll
FSG protokoll 23-2013, protokoll 1-2014 FSG samt protokoll 2-2014 godkändes.
§5
Nämndärenden
Stadsdelsnämndens nästa sammanträde är den 25 mars. Genomgång av
nämndärenden som hittills anmälts.
§6
Information – verksamhet, ekonomi, personal
Seniorens behov i fokus
Arbetsgivaren informerar att arbetet fortgår som planerat.
Planering av riskhantering och intern kontroll
Arbetsgivaren informerar om stadsrevisionens preliminära bedömningar 2013.
Den sammantagna bedömningen är att nämndens verksamhet har skötts
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De brister som
revisionen pekar på kommer förvaltningen vidta åtgärder mot. Det sker
uppföljning av åtgärder under februari till april som återrapporteras i maj till SDN.
Revisionsrekommendationerna följs upp under samma tid och rapporteras i
särskilt ärende i juni. Arbetsgivaren redovisar internkontrollplanen för 2014.
Riskanalyser inför 2015 påbörjas med nämnden under våren för att sedan tas i
förvaltningen. Handling biläggs.
Hälsa och friskvård i Östra Göteborg
Arbetsgivaren informerar om arbetet med att skapa en hälsofrämjande
organisation. Arbetet med Chefers hälsa och arbetsmiljö har pågått sedan juni
2012 och har resulterat i ett projekt med sju olika delprojekt.
Förvaltningsledningen beslutade att starta fyra delprojekt under 2014. De är
Administrativt stöd, Introduktion för nyanställda chefer/chefsprogram, Stöd och
struktur i planering och uppföljning och Arbetsmiljöarbete riktat mot chefer.
Kontinuerlig information och dialog kommer att ske i FSG. Det finns fyra
deadlines under 2014, två i vår och två under hösten. Det första är 28 mars och
då ska mål, målgrupp, avgränsning och projektorganisation vara färdigt för varje
delprojekt. Handling biläggs
2
Personlighetstester
I syfte att säkerställa rätt kompetens vill förvaltningen prova att komplettera
rekryteringsprocessen med personlighetstester. Tester är ett komplement till
intervjuer, kravprofil, referenstagningar mm. Det kan också bidra till en effektivare
urvalsprocess, en djupare förståelse för vem kandidaten är och hur den kommer
att agera i vissa situationer mm.
Det finns två olika sätt att använd tester. I början av rekryteringen vid urvalet av
kandidater, då kallas det screening. Det är ett enklare test som man kan göra på
ett stort urval kandidater.
Den andra typen av test används i slutet av rekryteringen på få kandidater.
Används främst för chefs-, specialisttjänster. Det sker ett återkopplingssamtal på
2 timmar som ger en djupare förståelse för vem kandidaten är samt ökar
kvalitetssäkringen av processen.
Ett exempel på screening är PJP, Predicted Job Performance. Det har använts
av Kungälvs kommun inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Kungälv
har gjort uppföljning efter två år som visade en minskad risk för diskriminering,
ökad möjlighet att hitta nya kompetenser samt sparade tid och andra resurser.
OPQ, Occupational Personality Questionaries, är ett djupgående
personlighetstest. Det delas in tre områden, arbetssätt, sociala faktorer och
drivfaktorer och mäter 32 egenskaper. Resultatet används som ett
diskussionsunderlag. Det är ett av de mest frekvent använda tester som finns.
Testet har använts av Göteborgs Stad.
Tester går att använda som underlag i karriärutveckling, teambildning/utveckling, coachning, utvecklingssamtal, identifiera talanger mm.
Dialog sker om tillförlitligheten och vilka riskfaktorer som finns med
personlighetstester. Alla tester som förvaltningen använder ska vara godkända
av STP, stiftelsen för tillämpad psykologi som är en oberoende stiftelse.
Arbetstagarorganisationerna ställer sig tveksamma men motsätter sig inte att
förvaltningen provar att använda personlighetstester.
Arbetstagarorganisationerna förklarar sig ha mottagit information under § 6.
§ 7. Dialog – verksamhet, ekonomi, personal
Inget ärende föreligger.
§ 8. Övervägande inför beslut/Slutsamverkan – verksamhet, ekonomi, personal
Inget ärende föreligger.
§ 9. Arbetsmiljö/skyddskommitté
Arbetsmiljöuppföljning (Kristina kl 10)
Arbetsgivaren informerar om nuläget vad gäller det systematiska
arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. I det tidigare beslutade fördjupningsmöte
kommer FSG att göra en djupare analys av materialet. Handling bilägges.
De frågor som lyfts från sektorerna är brandskydd, lokaler, arbetsskador och
tillbud och sjukfrånvaron.
3
Hantering av avstängning i samband med kräksjukan
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens med
arbetstagarorganisationerna om att göra undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i samband med kräksjukan om
avstängningen inte överstiger 48 timmar.
En arbetstagare som drabbas av kräksjukan är sjukledig och får ersättning enligt
lagen om sjuklön (SjLL) och AB.
I samband med att arbetstagaren friskanmäler sig kan det i vissa fall finnas skäl
för arbetsgivaren att stänga av medarbetaren enligt AB § 10 mom 4, för att
förhindra smittspridning. Ur smittskyddssynpunkt kan det i vissa fall bli aktuellt att
neka arbetstagaren att återkomma till arbetsplatsen under de kommande 24 - 48
timmarna. Arbetsgivaren kan inte tvinga en medarbetare till fortsatt sjukledighet.
Denna avstängningsmöjlighet har funnits sedan många år och det som är nytt är
att parterna kommit överens om att arbetsgivaren inte behöver genomföra
överläggning med berörd facklig organisation inför varje avstängningsbeslut.
Även i dessa situationer har tidigare krävts överläggning före beslut enligt AB §
10 mom 7.
Det är chefens bedömning av risken för smittspridning och dess effekter som är
avgörande för om avstängning ska tillämpas.
Dialog kring hanteringen. FSG är överens om att man ska tolka undantaget som
att arbetsgivaren inte behöver överlägga med arbetstagarorganisationen för att
tvinga en medarbetare att vara hemma 48 timmar för att inte föra smittan vidare.
Det är chefens bedömning som gäller om medarbetaren ska vara hemma.
Medarbetaren är hemma med bibehållen lön. Arbetstagarorganisationen ber att
få skrivelsen. Sekreteraren ombesörjer detta.
Personalvårdsprogram Häggmark
Upphandlingen av personalvårdsprogram är överprövad. Därför har
Upphandlingsbolaget beslutat att teckna övergångsavtal med nuvarande
avtalsparter som en temporär övergångslösning enbart i syfte att, för de
avropsberättigade parterna, täcka behovet av tjänster inom
personalvårdsprogrammet. Avtalen kommer endast att gälla tills avtal kan ingås i
den överprövade upphandlingen. Övergångsavtalet är skrivet på 3 månader (tom
140331). Upphandlingsbolaget kan säga upp det tidigare med 2 veckors
uppsägningstid och kan förlänga avtalet. I övrigt gäller samma villkor som i
ramavtalet.
Förvaltningen följer Upphandlingsbolagets övergångsavtal och skriver därför
inget eget avtal med Häggmark psykoterapi och konsulter för personalstöd.
Det betyder att medarbetare fortsatt kan vända sig till Häggmark för
personalstöd.
4
§ 10. Från LSG
Inget ärende föreligger.
§ 11. Övriga frågor
§ 12. Kvarstående frågor
Det gemensamma kompetensförsörjningsarbetet i stadsdelen (dialog)
Skyddsombudens arbete utifrån arbetsmiljöarbete (dialog)
Medarbetarnas arbetsmiljö och förutsättningar att kunna arbeta fram till pension
(dialog)
Resultatredovisning över lönestruktur och löneutveckling inom SDF Östra
Göteborg
§ 13 Avslutning
Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar därefter mötet.
Vid protokollet
Anders Henricsson
Justeras:
För arbetsgivaren
Kristina Högström
För arbetstagarna
Inger Peterson, Kommunal
Lotta Söderström, TCO, Lärarförbundet
5
Eva Paxlind, Vårdförbundet
Stig Andersson, Saco, SSR,
Monica Fäldt, Saco, FSA (fram till 09.30)
6
Download