FSG 2007-02-15 Sidan 1 av 6 För Arbetsgivaren För arbetstagarna

advertisement
FSG
2007-02-15
Sidan 1 av 6
För Arbetsgivaren
Agneta Jögård
Kent Andersson, sekr
Åsa Fahlen Zachrisson, (under §2och 3
För arbetstagarna
Andreas Arvidsson, SACO
Lars Smith, SACO
Larseric Lindskog, SACO
Ashraf Nasseri, SKTF
Anders Forsell, Lärarförbundet
Tina Arvidsson, Kommunal
Linda Melleroth, Kommunal
§ 1 Justerare
Larseric Lindskog, Tina Arvidsson och Anders Forsell utses att justera protokollet
för arbetstagarorganisationerna.
§ 2 Samverkansutbildning
Åsa Fahlen-Zachrisson, personalsekreterare, redogjorde för upplägg av
samverkansutbildning och delade ut underlag till inbjudan.
Utbildningen riktar sig till både nya och befintliga chefer samt fackliga ombud.
Respektive facklig organisation ansvarar för anmälan av sina ombud.
Åsa mailar ut inbjudan till Larseric, Ashraf, Anders F samt Linda för vidare
hantering.
§ 3 Riktlinjer kränkande särbehandling
Underlag delades ut och Åsa redogjorde för de ändringar som genomförts sen
föregående FSG. En definition på kränkande särbehandling har tillförts handlingen.
Definitionen är hämtad ur Göteborgs stads ”Vägledning- Att förebygga
diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen”.
SKTF ställde fråga var fackliga ombud som ej är knutna till en arbetsplats ska vända
sig.
Arbetsgivaren bedömer att det är rimligt att de personer som omfattas av detta kan
vända sig till personalavdelningen i ärenden kring kränkande särbehandling.
FSG
2007-02-15
Sidan 2 av 6
Arbetsgivaren informerade om att man kommer att redovisa handlingen i samband
med nästa chefsmöte samt att den kommer finnas tillgänglig på intranätet.
Arbetsgivaren vitsordar SACOs förslag om att dokumentet ska följas upp och
revideras i samband med revidering av dokument gällande kvalitetssäkring av
arbetsmiljö som sker årligen
Parterna förklarar sig eniga.
§ 4 Föregående protokoll
Arbetsgivaren informerade om det är möjligt och även önskvärt att verksamheterna
som så vill genomför en ny omgång av BOHICA.
Lärarförbundet påpekade att det inte framgår på föregående protokoll att Anders
Forsell var ordförande.
§ 5 CSG Protokoll
Inga protokoll rapporterades.
§ 6 Nämndärenden
Årsrapport
Arbetsgivaren informerade om innehåller och upplägget i kommande konferens i
Varberg där de fackliga ombud som sitter i nämnden är inbjudna.
Respektive verksamhet kommer att presentera sin del utifrån den egna målgruppen
samt beskriva hur man arbetar med att möta dessa behov.
Vidare kommer man även att lyfta fram några frågor som man bedömer vara
framtidsfrågor och redogöra för dessa.
Lärarförbundet framförde att de ser översynen av fritidshemmens utveckling som en
viktig strategisk framtidsfråga som påverkar flera områden även utanför
verksamheten Barn och unga.
Till de som ej har möjlighet att närvara under konferensen kommer materialet att
distribueras separat.
FSG
2007-02-15
Sidan 3 av 6
Medgivande att tillsätta personal
Nämnden ska behandla tillsättning av tjänster in äldreomsorg inom det uppdrag som
lagts att erbjuda de som så önskar möjlighet att arbeta heltid. Förutsättningarna är att
det inte ska leda till ökad kostnad utan finansieras av minskat vikariebehov.
Kommunal framförde att man vill träffa en lokal överenskommelse kring
hanteringsordningen samt riktlinjerna i denna fråga.
Arbetsgivaren informerar om att satsningen är tillfällig och att det man nu gör är ett
försök under perioden som löper from mars tom oktober.
Parterna konstaterar att det i nuläget råder olika uppfattningar om vilka
förutsättningar som gäller och är eniga om att man behöver träffa en lokal
överenskommelse som tydliggör upplägg och innehåll.
§ 7 Arbetsgrupp Barn och Unga
Arbetsgruppen har genomfört ett studiebesök i Vellinge och har planerat att besöka
Torslanda under vecka 8.
Vellinge representerade en platt organisation med områdeschef som hade
administrativt stöd uppbyggt kring ledarfunktion gällande utvecklingsfrågor,
ekonomi, personal mm. I Vellinges upplägg genomförs exempelvis
utvecklingssamtal i grupp vartannat år och individuellt vartannat år. Lönesamtal
genomförs varje år.
Vidare har arbetsgruppen sett över hur stödfunktioner fungerar inom ekonomi,
personal utveckling. Gruppen ser även över de funktioner som är direkt underställda
verksamhetschefen och vilka andra lösningar som kunde vara möjliga.
Målet är att kunna arbeta i ny organisation from höstterminen 2007.
Arbetsgivaren ombad de fackliga organisationerna att inkomma med namnen på de
som deltar i den fackliga referensgruppen.
De fackliga parterna föreslog att de som sitter i LSG inom Barn och unga ska utgöra
referensgrupp.
Parterna är eniga om detta.
FSG
2007-02-15
Sidan 4 av 6
Elisabeth Jacobsson som är ny verksamhetschef inom Barn och unga inbjuds till
kommande FSG för att presentera sig.
§ 8 Övriga frågor
Arbetstidsdirektivet
SKTF anmälde övrig fråga angående arbetstidsdirektivets konsekvenser i
verksamheterna.
Arbetsgivaren bad att få återkomma i denna fråga.
Kontakt med långtidssjuka
Kommunal tog upp fråga angående hur kontakten med långtidssjuka fungerar.
Arbetsgivaren har tidigare tagit upp vikten av detta på ett chefsmöte och generellt
sett är bilden att rehabiliteringsarbetet initieras i ett tidigare skede än förr. Däremot
kan det skilja sig från fall till fall hur kontakten med medarbetaren ser ut och
fungerar.
Parterna är eniga om att uppdra åt respektive personalsekreterare att ta upp frågan
inom ledningsgrupperna. Syftet är påminna om vikten av kontinuerligt ha kontakt
med de som är långtidssjuka och säkerställa att de nås av information från
arbetsplatsen mm.
Blankett för byte av arbetspass
Kommunal tog upp fråga om blankett i samband med byte av arbetsplats. Det har
kommit till deras kännedom om att en blankett utarbetats och distribuerats inom
funktionshinder samt äldresomsorg.
Blanketten innehåller delar som Kommunal anser behöver förändras och efterfrågar
hur arbetsgivaren ser på detta.
Arbetsgivaren ber att få undersöka bakgrunden till blanketten och återkomma i
frågan.
FSG
2007-02-15
Sidan 5 av 6
Stegtävling
Arbetsgivaren delade ut information och redogjorde för en friskvårdssatsning som
inleds i april och pågår till slutet av oktober. Tävlingen sker i lagform och är en
stegtävling där samtliga steg som laget tar under tävlingsperioden räknas samman till
ett snittresultat. Alla som är tillsvidareanställda eller har vikariat under hela
tävlingsperioden kan delta.
Tia Edlund är tävlingsledare och kontaktperson
Vice ordförande
SACO har anmält Andreas Arvidsson som vice ordförande.
§ 9 Sammanträdet förklaras avslutat
FSG
2007-02-15
Sidan 6 av 6
Vid protokollet
Kent Andersson
För arbetsgivaren
Agneta Jögård
För SACO
För TCO
Larseric Lindskog
Anders Forsell
För Kommunal
Tina Arvidsson
Download